آب کسم بعد از دیدن کیرت راه افتاد

0 views
0%

زنو دیدم ک قبلا همیشه تو کف پاهاش بودم(لاک نمیزد ولی پاهاش بزرگو پهان یه جوری بود ادم میخاست بمیره واسشون)با شوهرش بودیهو بسرم زد تعقیبشون کنم تا ادرسشونو یاد بگیرمرفتیمو رفتن تو یه کوچه تقریبا تاریک در یه خونه وایسادنولی انگار کلید یادشون رفته بودمنم گفتم تابلو نشم میرم از کنارشون رد میشم از اون سر دور میزنمدیدم بحثشون شد یه دفعه زنه به مرده گفت پدرتو درمیارم من پاهام درد میکنه زود باش از دیوار برو بالا درو واکن مرده انگار ازش میترسید تا خواست بگه من نمیتونم زنه گفت ببخشید اقا میتونی از دیوار بری بالا برا ما این درو وا کنی منم گفتم باشهگوشیو واسایلو دادم دست زنه از دیوار کشیدم بالا تو فکر این بودم چجوری ب پاهاش نزدیک بشم ک فکری بسرم زدپریدم تو حیاط درو وا کردم زنه فوری پرید داخل گفتم فقط شرمنده دسشویی شدید دارم میشه دسشوی برم راستی یادم رفت زنه یه جفت صندل پاش بود و منم یه ریز چشم به پاهاش بودو قلبم تند تند میزدبعد دیدم دستمو گرفت گفت بیا تو داخل خونس یه دفعه مرده گفت کجا دیدم زنه رفت با پشت دس زد تو دهنش گفت برو بیرون امشب حق خونه اومدن نداریاونم جیک نزد رفت بیرون اینم درو پشبندش بستگفت برو تو پسرم من ک خشکم زده بود با منو من گفتم اول شما یه پوزخندی زد از درحال رفت تو صندلشو دراورد دنبالش رفتم چادرشو دراورد یه دامل کوتاه تنش بود با یه تاپ که ساق های بزرگ پاش و بازو هاش پیدا شد همونجا کیرم یه تکونی خورد هموجوری پشتش را رفتم تا رفت جلو tv رو مبل بشینه یه دفه برگشت منو دید گفت ببخشید تورو ندیدم یه نیشخند زد گفت من خستم ته اون راه رو نرسیده ب اتاق خواب دسشوییه خودت برو گفتم چشم راه افتادم تو دسشویی حسرت اینو میخوردم ک هیچ کاری نتونستم بکنم و الان باید برم دستامو شستم اومدم بیرون همش چشم به کفه پاهاش بود که دراز کرده بود رو میز عسلیه جلوش فهمید نگا میکنم نگامو دزدیدم۱تو چشای مشکیو درشت نگا کردم گفتم اگه امری ندارید من برمک گفت یه لیوان اب از تو یخچال بیار لطفا من قرصامو بخورم رفتم اوردم کنار پاهاش نشستم لیوانو دادم نمیتونستم خودمو کنترل کنم همش چشام میرفت سمت پاش اونم میفهمید ولی چیزی نمیگفت بعد گفت زیر این میز قرصامم بده دستمو دراز کردم زیر میز صورتمو عمدا نزدیک کف پاش کردم واییی نمیدونید چه حسی بود دیگه یادم رفت واسه چی دست بردم زیر میز یکم طول کشید دیدم پاشو کشید اروم کوبوند توصورتم انقد نرم وداغ بود دوس داشتم دوباره بزنه گفت قرصو بده دیگه دقیقا دماغم جلو پاش بود یه لحظه تو چشش نگا کردم دیدم خوشش اومد پای چپشو گزاشت رو راست بیشتر نزدیک صورتم شد منم دیگه لفتش ندامو قرصارو پیدا کردم دادم بهشهمونجا وایسادم پاهاشو نگا میکردم ک گفت خوشت اومداگفتم از چی بعد اومدم کنارش از روبرو انگشتاشو ببینم گفت پاهام گفتم راستش اره گفت اولین نفری نیستی ک خوشت میاد وقتی لاک میزنم تو خیابون را میرم همه فقط پاهامو نگا میکنن منم احساس قدرت میکنم، ولی عجیبه نمیدونم چرا از پام خوششون میاد گفتم منم این حسو دارم اخه شما دیگه پاتون فوق العاده جذابو خوردنیه من بدون لاک عاشقشون شدم حساب کن با لاک چی بشه ک گفت اگه پسر خوبی باشیو پاهامو ماساژ بدی میدم برام لاکی ک دوس داریو بزنی گفتم نوکرتم هستم یه پاشو گذاشت رو شونم یکیش داد دستم وایی رویایی بود یه پای نرمه دآغه سنگین شروع کردم حسابی پاشو مالیدم کم کم دست بردم مچ پاشم گرفتم رفتم بالا تر جوری ماساژ میدادم ک اگه به کونشم دست میزدم هیچی نمیگفت ساق پای گوشتیشو گرفتم فشار دادم و حسابی ماساژ دادم داشت خوشش میومد یهو کف پاش رفک رو کیر راست شده ی ما دیدم تعجب کرد بیشتر فشار داد کیرمو گفت یه الف بچه تو شرتش چ چیزای گنده ای داره کیرت تو کون شوهر بی عرضم شصت پای من از کیر اون بزرگ تره منم شرو کردم کصلیسیو تعریف کردن ک شما ملکه زنان دنیا هستینو زیبا ترین پای جهانو دارین گفت اره بنظر خودمم برا مردا پام خیلی جذابه اخه یه روز رفته بودم خیاطی مرده همش باهام حرف میزد پاهامو نگا میکرد اون روز یه لاک ابی تیره متمایل ب سرمه ای زده بودم مرده قدش ازم کوتا تر بود خیلی ام لاغر بود هیچ کی ام پیشمون نبود دوس داشتم با یه دست خفش کنم کفش پاشنه دار پام بود گفت کفشاتو دربیار تا قدتو اندازه بگیرم منم برا اینکه نیوفتم گردنشو گرفتم تو دست تپلم گردنش خیلی باریک بود دلم براش میسوخت یه لنگو دراوردم یه لحظه خواستم بیوفتم گردنشو محکم فشار دادم داد زد توپیدم بهش گفتم صداتو بیار پایین اون پامو گزاشتم زمین این یکی لنگه رو درارم حالا دست مخال فو گزاشتم رو شونش از بقل گردنشو گرفتم از عمد شصت دستمو فشار دادم تو گردنش بعدش دیدم جای ناخنم افتاد خلاصه قدو اینا رو اندازه گرفت دور کمر دور ران رسید ب مچ پام خم شد جوری ک انگار میخواست سجده کنه بهم خواست اندازه بگیره ک عطسش گرفت مرتیکه عقب مونده عقلش نرسید دست بگیره جلو دهنش، دهنش چار تاق باز شد منم از قصد یه لحظه مونده بود که عطسه کنه پامو کردم تو دهنش عسطشو با دماغ داد بیرون پامو با لباسش پاک کردمنگام کرد اب دهنشو قورت داد بعد شروع کرد اندازه گیری همینجوری که حرفاشو میزد حسابی مساژ دادم پاهاشو بعد خودش گفت بسه برو از تو اتاق رو میز لوازم ارایشیام یه لاک وردار بیارمنم رفتم یه لاک سرمه ای سکسی اوردم شروع کردم به لاک زدن خلاصه کارم تموم شد روی پاشو بوسیدم گفت خوشم اومد و کف پاشو بلند کرد گرفت جلو صورتم منم بوسیدم بعد اونیکی پاشو از رو شونم گزاشت پشت گردنم تا به عقب نرم یه دفعه پاشو برد عقب یه لبخند بزرگ زد اروم پاشو نزدیکم کرد بعد ک پاهاش صورتمو لمس کرد اوج حقیر بودنم زیر پاشو احساس کردم همینطور کف پای نرمشو فشار میداد دماغو لبامو له کرد من دیگه رو ابرا بودماونم داشت لذت میبرد .یه دفعه پاشو ورداشت دیدم شلوارشو نصفه دراورده شرتم پاش نبود شلوارو دراورد سرمو باپاهاش کشید برای کسش قیافش مثه اون زنایی بود ک تا دسته کردی توشون هم حال میکنن هم درد میکشن خیلی سکسی شده بود صورتش، دوسداشتم لبمو بزارم رو لباش که صورتم چسپید رو کصش گفت بخور توله ناله میکرد اونقد کصشو خوردم تا ابش اومد نصفش رف تو دهنم نصفش پاچید تو صورتم بعد پاشو گزاشت رو صورتم بیحال گفت شمارتو بگو بزنم تو گوشیم بعد گفت میتونی بری پاشو ورداشت منم اومدم بیرون رفتم خونه کلید انداختم دیدم کفش زیاده دمه در یه کتونی زنونه بود افتادم زمین داخلشو بو کشیدم اوووف چ بوی شدیدی میداد رفتم تو دیدم مهمون داریم چه مهمونایی…ادامه داد…

Date: April 26, 2019
فیلم سوپر خارجی ادرسشونو ارایشیام افتادم العاده انداختم اندازه انگشتاشو اومداگفتم اونیکی باپاهاش باشهگوشیو ببخشید بحثشون بستگفت بگیرمرفتیمو بلوند بهشهمونجا بودماونم بودملاک بودمنم بودیهو بوسیدم بیاداون بیارمنم بیوفتم پاهاشو پاهامو پشبندش پورن پوزخندی پیشمون تعقیبشون تقریبا توپیدم توصورتم جاکشایی جنده چادرشو حرفاشو خواستم خوردنیه خوشتون خوششون خوشگل خیابون داخلشو داستانیه دراورد دراوردم دراورده دربیار درمیارم دزدیدم۱تو دستامو دسشویی دسشوییه دنبالش دوباره دوستان دوسداشتم رویایی زدپریدم سه نفره سینه گنده شاه کس شرمنده شلوارشو شلوارو شمارتو شهوانیاگه صندلشو صورتمو عاشقشون فیلم سکسی قرصارو قرصامم قرصامو کردمنگام کصلیسیو کفشاتو کنارشون کوبوند گردنشو گروهی گزاشتم گوشتیشو لیوانو مالیدم متمایل مدل مرتیکه مستعارهاون مهموناییادامه میترسید میتونی میخاست میخواست میخوردم میدادم میزدبعد میزنمدیدم میسوخت میفهمید میکردم میلف مینویسمامیدوارم میومدم نتونستم نداریاونم ندارید نرسیده نزارن😠اسم نزدیکم نمیتونستم نمیتونم نمیدونم نمیدونید نمیگفت نوکرتم نیشخند نیوفتم هستینو هموجوری همونجا همینجوری همینطور واسایلو واسشونبا وایسادم وایسادنولی ورداشت یادشون

Leave a Reply

Your email address will not be published.