آخرين سكس با پسر كوچه روبروييمون

0 views
0%

سلام ارينم ٢٣ از تهران ١٨٠ ٦٤ زنپوش اين سومين سكسمون بود كه اخريشم شد چون تاخيرى زده بود خسه شد اخرم ابش نيومد منم ديگه سكس نكردم باهاش من از كسى كه نتونه خوب سكس كنه خوشم نمياد يروز بود از سر كار زود اومدم اوبم زده بود بالا ولى فرصت نميشد برم پيشش هر روز با شرت زنونه ميرفتم سر كار دوس دارم اخه ميره لايه كونم ميچسبه به سوراخم حال ميده خلاصه زود اومدم اماده شدم تميز كردمو اينا اونم منتظرم بود لباسامو برداشتم رفتم رسيدم باز كرد درو بازم مثل هميشه با شورت بود فقط نشستيم سيگار كشيديم لباسامو عوض كردم هى لوندى ميكردم موقع لباس پوشيدن كونمو ميدادم طرفش قمبل ميكردم كونمو ميلرزوندم اومد خابيد منم ديدم كيرش سيخه سريع شرتشو در اوردم كيرشو تا ته كردم دهنم جورى كه تو حلقم بود با زبونم تخماشو ميليسيدم اوردم بيرون بالا پايين كردم اونم حال ميكرد كل كيرشو ليس ميزدم تخماشو ميخوردم تخماش از اين نرما بود سر كيرشو ليس ميزدم ساك تو حلقى ميزدم همشو ميكردم دهنم بالا پايين ميكردم اونم يهو نميدونم چرا وحشى شد شروع كرد تلمبه زدن توى دهنم تا ته ميكرد تو دهنم نميكشيد بيرون نفس ميگرفتم دوباره ميكرد تو تلمبه هاش تند شد كامل ميكرد تو دهنم ميكشيد بيرون فك كنم ١ دقيقه اين كارو كرد از كيرش اب ميريخت پايين انقد خيس شده بود كاندومو گرفتم ازش اونم ژل تاخيرى زد به كيرش منم كاندومو كشيدم روش كرم اورد زد به كونمو كيرش منم كه مثل جنده ها گشاد كامل كردتو كرمم زده بود نرم بود راحت ميكرد اول گفتم اروم ولى نميفهميد كه يخورده عقب جلو كرد تا عادى شد حالت سگى بوديم تلمبه هاش شروع شدن صداى برخورد بدنامون كل خونرو پيچيده بود منم كه دوس دارم تلمبه حشرى شده بودم حرفاى سكسى ميزدم قربون صدقه كيرش ميرفتم ميگفتم بكون منو كونمو بگا گشادم كن اه ناله ميكردم كشيد بيرون كيرشو گفت ميخام برعكس بكنمت نفهميدم اول بعد ديدم منو همونجورى سگى نگهداشت خودش برگشت از بالاى كونم برعكس من كيرشو كرد تو كيرش عمودى ميرفت تو كونم منم خوشم اومد جالب بود بيشتر حشرى شدم گوشيو دادم بهش فيلم بگيره فيلمش توى تلگرمم هست كه توى گروه ها ميذارم يخورده كردو تلمبه زد كونم هوا ميكشيد تا خسه شد گفتم بخاب ميشينم رو كيرت اين مدلو خيلى دوست دارم خابيد نشستم رو كيرش كونم كيرشو قورت داد شروع كردم بالا پايين شدنو صداى تلمبه ميومدو حرفاى سكسى من كه ميگفتم جوووون بكن كيرتو ميخام بكن منى جنده كونيه توام وااااى جوووووون كيرت تا ته تو كونم اينجاى سكسم گوشيمو دادم فيلم گرفت كه فيلمشم تلگرم هست تو گروه ها حرفامم مشخصه كلى بالا پايين شدم فك كنم ١٠ دقيقه بود رو كيرش بالا پايين ميشدم گفت بخاب ميخام بخابم روت بكنمت خابيدم قمبل كردم فورى كل كيرشو كرد تو گفتم جووووون بكن منو شروع كرد تلمبه زدن جورى كرد منو گاييد توى اون حالت كه حس كردم سوراخم انقد گشاد شده كه كيرش واسم كوچيك شده يعنى انگار كيرش به سوراخم نميخورد از گشادى چند دقيقه تند تلمبه زد كه يهو گفت خسه شدم بسه من هنوزم ميخاستم تشنه كير بودم گفتم بكن هنوز دوباره كرد تو يخورده اروم تلمبه زد ديدم ديگه نميتونه بكنه خورد تو ذوقم گفتم نميخاد بكنى ديگه بيخيال كشيد بيرون برگشتم برم دست شويى ديدم كيرش خيلى كلفت تر شده خيلى انگار ژلى كه زده بود از اين حجيم كننده ها بود نميدونم حالا ولى كلفت تر شده بود اوجا بود فهميدم چرا انقد گشاد شده بودم رفتم شستم خودمو يخورده ور رفتم با كونم اومدم بيرون گف بيا بخاب بكنمت ابم بياد زده شده بودم ازش پيچوندمش گفتم نه بايد برمو بازم ميامو اينا لباسمو عوض كردم كيرش سيخ بود هنوز انقد بدم اومده بود ازش منى كه عادت دارم بعد از سكس سيگار ميكشم حتى سيگارم نكشيدم زدم بيرون رفتم خونه تا سه روز حس ميكردم كونم هنوز گشاده نوشته

Date: February 28, 2019

One thought on “آخرين سكس با پسر كوچه روبروييمون

Leave a Reply

Your email address will not be published.