از اون لحظه که اومدی تو خوابم ۲

0 بازدید
0%

8 7 8 2 8 7 9 88 9 86 9 84 8 8 8 9 87 9 9 87 8 7 9 88 9 85 8 8 8 9 88 8 9 88 8 7 8 8 9 85 قسمت قبل پس از انکه تو را کونی نمودم در کون تو را خونی نمودم رسیده وقت کس گایی بنده جماعی انتزاعی بهر خنده جماعی با کست تا شاد گردی زدست غصه ها ازاد گردی جماعی با همان شیرین کلوچه که بعد از آن گذاری سر به کوچه تو با انکه کنون دادی به من کون ز من اکنون کشیدی شیره ی جون ولی انگار باز اماده هستی برای سکس کردن داغ و مستی تو گویی که حشر را مخزنی تو ابوالشهوت نئی اخر زنی تو خلاصه در جماعی پر زشهوت نهادم در کست کیرم به رأفت فشاری دادمت در اوج مستی فشردم سینه هایت را به دستی به دیگر دست اسپنکی به مستی زدم بر باسن ات با ضرب شصتی ز بعد از آن مکیدم سینه هایت فشردم هر دو تایش بی نهایت به بوس و لیس و گاز و مک زدنها فشار و مالش و ان چک زدنها مکیدنهای گوش و گردن و لب فشردنهای پر تاب و پر از تب بگردم حلقه کردی پای خود را چنین تحمیل کردنی رای خود را بدینسان بهره ای از شیره ی جان رسید از من به تو بین دو تا ران سراینده آتش نوشته

Date: December 7, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.