افتتاح کون من

0 views
0%

اسم من آرشه و 25 سال دارم
داستانی رو که میخوام براتون بگم مربوط به چند ماه پیشه.
قد من متوسطه و کمی تپلم.از زمانی که هفت ٬ هشت ساله بودم به خاطر کون گرد و تپل و سفیدی که داشتم مدام زیر بچه های محل بودم وبه همشون لاپا میدادم.
خیلی ها سعی کردن سوراخم و افتتاح کنن اما من میترسیدم و اجازه نمیدادم و چون رانهای گوشتی هم دارم به لاپا گذاشتن اکتفا میکردن.این ماجرا ادامه داشت تا زمانی که سنم به بیست سال رسید و چون کمی مو داشتم روابط سکسیم با همجنسام تموم شد٬ وروم نمیشد به کسی بگم بیاد من و بکنه.
تا اینکه با چت روم سکسی هم جنسگراها آشنا شدم. تو این چت روم وب کون میدادم و خیلی طرفدار داشتم .جلوی وب کونم و به نمایش میذاشتم و حتی خیار تو سوراخم میکردم راستش خیلی دوس داشتم یه کیر واقعی بره تو کونم و حسرت کیرهایی رو میخوردم که چند سال پیش اجازه نمیدادم برن تو سوراخم .اگه کسی هم پیشنهاد سکس حضوری میداد جرات نمیکردم برم ٬تا اینکه با محسن آشنا شدم.
محسن بهم وب صورت و کیرش و داد خیلی از کونم تعریف کرد و گفت هر زمانی که مایل بودی مکان جوره.محسن یه کیس عالی بود از هر نظر اعتمادم و جلب کرد و با هم قرار گذاشتیم. دفعه اول سر قرار نرفتم راستش ترسیدم ام بالاخره رفتم.
محسن با یه 206 اومد دنبالم و رفتیم خونشون.چون ظهر تابستون بود عرق کرده بودم واز محسن اجازه خواستم برم دوش بگیرم با کمی خجالت جلوی محسن لخت شدم ولی شرتم و در نیاوردم محسن با شهوت نگاهم میکرد.
وقتی اومدم بیرون شرتم و پشت در حموم پیدا نکردم ظاهرا محسن برداشته بود
محسن صدام زد و رفتم تو اطاق .من برهنه کامل بودم اما محسن فقط یه شرت پاش بود.محسن بغلم کرد و گذاشتم رو تخت .خودشم کنارم دراز کشید وشروع کرد لیسیدن سینه هام.یه دستشم رو کونم میکشید ٬کم کم داشتم تحریک میشدم که محسن کیرش و انداخت بیرون.
یه کیر کلفت و دراز و کمی کج.یه خورده جا خوردم و گفتم: عجب کیر کلفتی .محسن خندیدوکیرش و آورد جلو صورتم که بخورمش منم.سرش و گذاشتم دهنم وخوب با زبونم نوازشش کردم بعد هم سعی کردم تا هر جایی که میره بکنم دهنم اما فقط نصف کیرش تو دهنم جا میشد چند دقیقه که ساک زدم برم گردوند٬به انگشتش ژل زد و مالوند دم سوراخم٬ بعد انگشتش و کرد تو.وای چه حالی میداد.هنوز داشتم حال میکردم که محسن انگشتشو در آورد و سر کیرشو گذاشت دم سوراخم.خواستم بگم هنوز سوراخم وا نشده که محسن کیرش و فشار داد ٬یه درد عجیبی تو تنم پیچید.محسن اینقد شهوتی شده بود که به ناله های من توجهی نمیکرد٬ خودم و از زیر محسن کشیدم بیرون و ازش خواستم بخوابه تا رو کیرش بشینم .دوباره به کیرش ژل زدم و روش نشستم. سرش که رفت تو٬ چشامو بستم و یه دفه کیرش و تا ته فرستادم تو.محسن آروم آروم تلم میزد ٬سوراخم داشت جا باز میکرد اما از بس کیر محسن کلفت بود بازم درد داشت.تا اینکه حالت سگی گرفتم و براش قنبل کردم
اینبار کیر محسن راحت رفت تو.به محسن گفتم کیرت تا کجا رفته تو؟ محسن از رو شهوت آهی کشید و گفت تا ته و شروع کرد به تلم زدن.
وقتی تخمای محسن به کونم میخورد خیلی حال میداد منم آ ه آه میکردم.
دستای محسن رو کونم بودو هر بار که تلم میزد به کونم ضربه ای میخورد که دیونم میکرد .در همین حین محسن شروع کرد واسم جلق زدن که خیلی زود آبم اومد بعد یه دفه محسن تند تر تلم زد و یه دفه کیرش و تا ته فشار داد و نگه داشت٬احساس کردم کیرش بزرگتر شد.رگ کیرش و کامل حس میکردم که داره تو کونم آب پاشی میکنه.بعد از چند لحظه محسن کیرش و کشید بیرون.منم که نا نداشتم رو تخت افتادم.
تا بعد

Date: March 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.