اوج لذت نصفه شب ساعت ۲

0 views
0%

لبمو آروم گاز گرفتمو همه التماسمو ریختم توی چشمام میخواستم از چشمام بخونه که چی میخوام نگاهم مملو از التماس بود کسه تنگم حسابی آب انداخته بودو داغیش کاملا حس میشد دیدم نه فایده نداره و خودم باید دست بکار شم اما قبل از اینکه بلند شم دست کیارش دوره کمرم پیچید و منو خوابوند روی تخت دستشو آروم گذاشت روی کسم و شروع کرد به مالیدنش دستمو حلقه کردم دوره بازوش و لبامو محکم بهم فشار دادم فشاره دستش روی کسم بیشتر شدو نگاهش بیشتر غرق شهوت دست دیگه ایو همزمان روی کسم حس کردم داغو پر حرارت بود درست مثله کسم نالیدم شما دوتا داداش اخرش منو دیوونه میکنین کیارش هیسسسس فعلا لذت ببر جوجه کیارش سرعت دستشو برد بالاتر و نتیجش شد صدای بلند تره ناله ی من کیان انگشتشو اروم فرستاد توی کسم اونقدری ترشح داشتم که دستش لیز بخوره و راحت بره تو کسم کیارش اومد بالای سرم نشست و سرمو گذاشت روی پاهاش لبه های کسمو از هم باز کرد و منتظر به کیان خیره شد کیان دوتا از انگشتاشو کرد تو کسم یکم مکث کرد و بعد محکم و تندتند شروع کرد به گاییدنه کسم سرمو به رونای کیارش فشار میدادم و از ته دلم ناله میکردم کیارش کیرشو کرد توی دهنم و منم با ولع مشغوله خوردنه کیره کلفتش شدم کیان همچنان مشغول گاییدنم بود و ناله هام بخاطر اینکه کیره کیارش توی دهنم بود خفه میشد کیان کیرشو آورد نزدیکه کسم و چن بار محکم با کیره سفت و کلفتش زد روی کسم حتی تصور اینکه این کیر قراره بره توی کسم دیوونم میکرد و منو به اوج میرسوند کیرشو اروم به شیاره کسم کشید و با ی فشار کردش تو کسم سوزشه وحشتناکیو حس کردم و مطمئنن اگه کیره کیارش تو دهنم نبود جیغ میزدم خواستم خودمو بکشم بالا ولی کیان شونه هامو گرفت و شروع کرد به تلنبه زدن کم کم درد جاشو به لذت داد و کسم مشتاقانه کیرشو میبلعید کیارش کیرشو از دهنم کشید بیرون و سینمو گذاشت تو دهنش با همه ی قدرتش مک میزد و با هر مکشش من سوزش خفیفی از نافم تا کسم حس میکردم که بیشتر تحریکم میکرد دستشو گذاشت روی کسم و با سرعت مالیدش این بین تلمبه زدنای محکمه کیان باعث میشد من هر لحظه بیشتر به ارگاسم نزدیک بشم ولی زود بود برای ارضا شدن با ناله ی تقریبا بلند خودمو کشیدم بالا که باعث شد کیره کیان از کسم دربیاد و کیارش سینمو ول کنه جفتشون بااخم بهم خیره شدن اخمی که از هزار تا فوش بد تر بود چقدر خواستنی بودن این دوتا برادر باهم مو نمیزدن ولی از اونجایی که زیاد باهاشون بودم از صداشون تشخیصشون میدادم کیارش اومد روم لباشو گذاشت روی لبام لاله گوشمو گاز گرفت و برم گردوند محکم زد روی باسنم که جیغی از عجز کشیدمو با درد خیره شدم به کیان کیان ی ابروشو انداخت بالا و باز با اخم خیره شد بهم کیارش کیرشو اروم روی سوراخه باسنم مالید و با ترشح کسم کمی خیسش کرد کیرشو اروم کرد توی کونم و دراز کشید روم بدونه هیچ حرکتی کیرشو نگه داشت توی کونم و از پشت شروع کرد به خوردنه گردنو کتفم میدونستم میخواست کونم جا باز کنه کیان اومد جلوی صورتم نشست دستمو حلقه کردم دوره کیرش و سرکیرشو گذاشتم تو دهنم محکم مکش میزدم و همزمان کیرشو میمالیدم ناله هاش که بلند شد کیارش کیرشو دراورد و خوابید زیرم کیان رفت پشت سرم و کیرشو کرد داخله کونم و کیارش کیرشو کرد داخله کسم همزمان شروع کردن به تلنبه زدنای محکم صدای ناله ی مردونشون توی گوشم میپیچید و من با همه ی وجودم ناله میکردم که بهشون بفهمونم به اوجه لذتم رسیدم انقدر توی هم وول خوردیم که رمقی برام نمونده بود سرعت تلنبه زدنای کیان بیشتر شدو این ینی داره به ارگاسم نزدیک میشه بعد از چند دقیقه آبه داغشو حس کردم که خالی کرد تو کونم نشستم روی کیره کیارش و کسمو روی کیرش عقب جلو کردم دستشو انداخت پشت گردنم و لباشو گذاشت روی لبام کیرشو با سرعت تو کسم عقب جلو میکرد و از لای دندونای بهم کلید شدش ناله میکرد بلند شدم و کیرشو کردم توی دهنم و براش ساک زدم موهامو جمع کرد پشته سرم به حالت دم اسبی نگه داشتو سرمو بالا پایین میکرد روی کیرش انقدر براش خوردم که ارضا شدو آبشو ریخت توی دهنم بی حال ولو شد روی تخت خواستم بلند شم که کیان نذاشتو دوباره خوابوندم روی تخت پاهامو باز کرد و زبونشو محکم از بالا تا پایین کسم کشید لبمو به دندون گرفتمو سرشو فشار دادم به کسم دوتا انگشتشو کرد توی کسم و همینطور که کسمو میخورد و زبونشو لای کسم میکشید کسمو میگایید نمیدونستم چجوری باید بروز بدم که چه حسی دارم حسی فراتر از هرلذتی بود که تاحالا چشیده بودم ناله هام به جیغای تقریبا بلندی تبدیل شده بود کیارش دراز کشید کنارم و شروع کرد به مالیدنه کسم و خوردنه سینم ملافه روی تختو توی مشتم فشار دادم اینکه همزمان یکی داره کسمو میماله و میگاد و میخوردش حسه غیرقابل توصیفیو القا میکرد بهم به ارگاسم که نزدیک تر شدم کسم سروصداش بیشتر شد انگار ی نفر دستشو میکنه توی آب چمشمه و درمیاره با اخرین جیغی که زدم ابه کسم با فشاره کمی پاشید بیرون و درحین این حسه بینظیر ناله های بی جونم بود که اون دوتارو سرحال میاوورد کیارش خوابید سمت چپم و کیان سمت راستم به چهره ی خواستنیشون خیره شدم و باخودم فکر کردم که اخره این رابطه به کجا ختم میشه به ساعت نگاه کردم دو بود و کیان و کیارش غرق خواب بودن با این که خیلی خسته بودم ولی نمیخواستم شبو اونجا باشم چراشو نمیدونم بلند شدم و لباسامو پوشیدم و اروم و بی سروصدا از خونه اومدم بیرون هرچند میدونستم با این کارم ی تنبیه اساسی در انتظارمه نوشته

Date: August 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.