اولین تجربه سکس متین

0 views
0%

سلام من متین هستم میخوام داستان تجاوز بهمو براتون تعریف کنم که همیشه بهش فکر میکنم و ناراحت میشم من گی نیستم ولی اول سکس من با پسر بود که خیلی از من بزرگتر بود وقتی من 11 ساله بودم یه همسایه داشتم که یه پسر به اسم محمد داشت که حدودا 6 سال از من بزرگتر بود به بهانه هایی مختلف منو توی کوچه به حرف میکشید یه دفعه بهم گفت که برم خونشون برای بازی کامپیوتری منم که اون موقع خیلی بچه بودم قبول کردمو گفتم فقط زود باید برگردم اونم گفت باشه وقتی رفتم اول یکم بازی کردیم بعد یدفعه از بازی اومد بیرون و رفت یه فیلم سوپر گذاشت منم که تا اون موقع نمیدونستم سکس چیه چه برسه به فیلم سوپر خیلی کنجکاو شده بودمو داشتم نگاه میکردم که یدفعه دستشو گذاشت روی رونم و لپمو بوس کرد بهم گفت که تو خیلی نازی و من دوست دارم منم که خیلی کنجکاو بودم دست رد به سینه اش نزدمو چیزی نگفتم اونم کیرشو که نسبتا بزرگ بود حدود 20 سانت بود دراورد و داد دست منم که خیلی تعجب کرده بودم براش میمالیم تا این که حسابی شهوتی شد گفت بخورش من اولش یه زبون زدم بعدش گفت نه اینطوری نمیشه چشماتو ببند دهنتم باز کن بعدش یه دفعه کیرشو کرد توی دهنم داشت حالم بهم میخورد چشامو باز کردمو دوسه دیقه ایی براش ساک زدم یه دفعه هس کردم که یچیزی داره میپاشه توی دهنم که نمیدونستم چیه اونم سرمو محکم گرفت که کیرش توی دهنم بمونه حالم داشت بهم میخورد ابش خیلی زیاد بود و همین جوری داشت میپاشید و چون میپاشید توی گلوم مجبور بودم بخورمشون خلاصه ولم کرد پاشودمو بهش گفتم اینا چی بود اومد توی دهنم اونم گفت هیچی فکر کردی اب دهن خودت بوده منم باورم شد خلاصه این موضوع حدود دو هفته ایی ادامه پیدا کرد میرفتم خونشون اول حسابی لبامو میخورد بعدشم من براش ساک میزدم تا این که بهم گفت شلوارتو دربیار منم که میترسیدم یوقت کسی ببینه اولش میگفتم نه ولی خیلی اصرار کرد منم شلوارمو دراوردمو منو انداخت روی تختش و رون هامو میخورد خب خدایش منم بدنم خیلی سفیده باسنم یکم تپل بود خلاصه کمکم به سوراخم دست میزد هی میگفت جون عجب سوراخی داری هی انگشتشو میخاست بکنه توش ولی من حسابی دردم میومند من بدبختم نمیدونستم قراره چه بلایی سرم بیاره گذاشتم حسابی سوراخمو با روغن چرب کرد که دیگ انگشتش راحت تر میرفت توی کونم که دیدم پاشد به کیرش یه عالمه روغن زدو خوابید روم هی سر کیرشو فشار میداد که بره توش چون خیلی لیز بود دوسه دفعه ای لیز میخورد ولی من تکون میخوردم بعدش بهش گفتم من میخوام برم ولم کن گفت نمیشه یکم دیگ صبر کن بعد برو الان نمیزارم بری بهم گفت لاشو باز کن خودتم شل بگیر که زود تموم شه منه خر هم همین کارو کردم اونم دستاشو دور شکمم قلاب کرد و 20 سانت کیرو با هم قدرشت کرد توش منم داشتم جیق میزدم اولشم نصف کیرش توی کونم بودبعد که وزنشو هم انداخت تا ته رفت توش دهنمو گرفت اشکم دراومده بود که واقعا نبض کیرشو توی کونم هس کردم شانسم گفت که اون خیلی سریع ابش اومد بهش التماس میکردم که درش بیاره اونم گوشش بده کار نبود هی بوسم میکرد بعد دو سه دیقعه کیرشو دراورد منم که خیلی درد داشتم پاشدم بزور لباسامو پوشیدمو بهش گفتم خیلی عوضی هستی دیگه نمیام یه هفته ایی گذشتو دوباره منو توی کوچه دید گفت ببخشید بیا خونمون دیگ توش نمیکنم منم محلش نزاشتم خلاصه ما هم بعد از چند ماه از اون محله رفتم و دیگه هم ندیدمش این بدترین خواطره زندگیمه بعد از اون ماجرا من دیگ با هیچ پسری سکس نکردم امیدوارم این خاطره تلخ نارحتتون نکرده باشه موفق باشید نوشته

Date: August 26, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.