اولین سکس عمیق یاسمن

0 views
0%

سلام اسم من یاسمنه بچه ها یاس صدام میزنن 3 ساله با 1 نفر دوست هستم اسمش سینا هست منو سینا خیلی همدیگرو دوست داریم چون نشونه هایی از دوست داشتنو به هم ثابت کردیم روابط ما عادی و معمولی بود تا اینکه کم کم بیرون رفتن و گردشمون کشید به خونه باغ سینا سینا خیلی وضع مالی خوبی داره بعد از گذشت 1 سال و نیم منو سینا سکس داشتیم ولی معمولی تا اینکه 1 روز با هم رفتیم باغ و مشروب خوردیم من خیلی هم نخوردم ولی چون قبلش شکمم خالی بود سریع گرفت سینا تو حال و هوای خودش بود مثل فیلمی که هی قطع و وصل میشه 1 لحظه حواسش جمع بود و 1 لحظه پرت من توحالی خوبی بودم دراز کشیدم رو زمین اومد کنارمدراز کشید از پشت بغلم کرد و گفت تو مالی منی گفتم اره عزیزم خودشو چسبوند بهم و چیزی نگفت فقط صدای نفساش می اومد 1 دفعه دستمو گرفتو همزمان با بلند شدنش خودش منو هم بلند کرد رفتیم تواتاق افتادیم رو تخت کم کم سینا اومد جلو اول موهامو نوازش کردو بعدش اروم اروم بوسم میکرد تا اینکه لبامو بوس کرد و 1 دفعه شروع کرد به خوردن لبام منم کم کم باهاش همراه شدم از رو لباس سینه هامو می مالید و از زیر لباس 1 دفعه دستشو برد داخل سینمو گرفت شروع کرد به مالیدن 1 دفعه مثل ادمای جو گیر بلند شد و سریع لباسامو در اورد و خودشم لخت شد تو این مدتی که سکس داشتیم هیچوقت کیر سینارو ندیدم چون هرموقع می اومد لخت می اومد سمتم چشمامو میبستم اون روزم با اینکه حالم عادی نبود چشمامو بستم شروع کرد به خوردن سینه هام کم کم داشتم از حال میرفتم 1کم سینه هامو میخورد 1 کم لبامو دستشم رو کسم بود و می مالید تا 1 ربع همین کارو میکرد تا اینکه خوابید و منم کشوند رو خودش کیرشو کذاشت لای پامو بالا پایین میکرد خیلی بزرگ و داغ بود منو بلند کرد 6 و 9 خوابیدیم شروع کرد به خوردن کسم از خوردن من هیچ لذتی نمیبرم نمیدونم چرا بعضی ها خیلی تعریفش میدن با او دستشم کیرشو گرفته بود سمت دهنم هی میگفت بخور با چشمامو بستمو کیرشو گرفتمو خوردم بعد از چند دقیقه ای برگشت سمتو شروع کرد لب گرفتن من کم کم داشتم فراموش میکرد کی و کجا هسم تا اینکه دیدم پامو داد بالا و شروع کرد باز به خوردن گفت یاس بکنم توش گفتم اره بکن عزیزم گفت کیرمو بگیر گرفتم گفت اندازته گفتم اره گفت جر نمیخوری خیلی کلفته گفتم نه اومد روم خوابید و کیرشو گذاشت لای کسم و با خیسی خوردنش خیسش کرد و بالا پایین می کرد کلی با هم ور رفتیم و منو سینا دیگه شهوتی شدیم شینا پامو داد بالا گفت میخوام بکنم سرشو خیس کرد و گذاشت رو کسم 1 کم نازی نازی کرد و بعد اروم اروم شروع کرد به داخل کردن خیلی اروم میتونم بگم که هر 10 ثانیه 3 میلیمتر تا اینکه سرش رفت داخل باز نیگام کرد گفت بره با سرم گفتم اره که 1 دفعه کردش داخل منتظره 1 درد و سوزش شدید بودم ولی 1 حس خوبی داشتم خونریزی هم نداشتم چون ارتجاعی بودم سینا خشک شده بود محکم بغلم کرد و درگوشم میگفت جیگرت برم با اون کس تنگت چه داغه سوختم ولی درش نمیارم الان توبهشتم هی بوسم میکرد اروم اروم تا سرش کشید بیرون دوباره کرد داخل و کم کم شروع کرد به تلمبه زدن ولی بازم اروم چند دقیقه همینجوری بود تا سریع تر شد و منم لذتم بیشتر و سینا هم داشت دیوونه میشد تا اینکه گفت دارم میشم گفتم مواظب باش دیدم کشید بیرون و منم برگردوند و روخت رو کمرم از بعد از اون هفته ای یکی و دوبار سکس داریم و انم کاندوم میزنه و سکس های طولانی در حد 45 تا 1 ساعته ولی چون دوسش دارم حسش خوابیدن توبغلش رو بیشتر درک میکنم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.