اولین سکس من و نامزدم

0 views
0%

سلام من اسمم عسل هست و 17 سالمه اگر بخوام از خودم بگم قدم 160 و وزنم 54 سفيدم و موهام بوره چشمام سبز و خلاصه همه بهم ميگن كه خيلى دافم اين ماجرا ماله يك ماهه پيشه من الان تقريبا ۴ ماه هست كه با حميد نامزدم نامزدم توى يك شهر ديگه زندگى ميكنه و اومده بود تا منو ببينه من مدرسه بودم زنگ خورد واى خدا چى ميديدم شوهرم اونم دم مدرسه انگار دنيا تو دستام بود سريع رفتم و سوار ماشين شدم بعد رفتيم سمت خونه توى راه تو دهن شوهرم غذا ميزاشتم رسيديم نزديك خونه چون هنوز عقد نيستيم نميتونيم تو خونه راحت باشيم نزديك خونه يكى از كوچه هاى كم تردد رو انتخاب كرديم و شوهرم ماشين و زد كنار شيشه ها دودين واسه همين توى ماشين ديد نداره اول همو بغل كرديم و كلى قربون صدقه ى هم رفتيم و از دلتنگى هامون حرف زديم و بعد اروم اروم لب گرفتيم لب گرفتنمون عميق و عميقتر ميشد شوهرم دستش از روى گردنم رسيد روى سينه هام قبلا قرار بود وقتى كه حميد مياد باهم سكس داشته باشيم چون حشر هردومون بالا زده بود من خجالت ميكشيدم كه بدنم و لخت ببينه ولى حميد دكمه هاى مانتومو باز كرد و بلوزم و زد بالا اول همين بود لب ميگرفتيم و حميد سينه هاى منو ميمالوند ولى بعد سوتينم و زد بالا و شروع كرد به مكيدن نوك سينه هام اول نميدونستم چيكار كنم ولى بعد دستم و بردم سمت موهاش و نوازشش كردم يه نگاه پراز عشق بهم كرد و اومد تا لب بگيره توهمون موقع سينه هامو هم ميمالوند باز رفت تا سينه هامو بخوره ولى بوسه هاش رفت پايين تا دمه كمره شلوارم دكمه و زيپ شوارم و باز كرد بعد اوطد و لبم و بوسيد و صندلى رو خوابوند بعد بهم گفت كه باسنت و يكم بلند كن تا بلند كردم شورت و شلوارم و كشيد پايين واى داشتم از خجالت ميمردم شروع كرد به خوردن كسم بعد بهم گفت عسل دارم يه جورى ميشم گفتم ميخواى واست ساك بزنم با اشاره بهم نشون داد كه خودت شلوارمو دربيار كمربندشو باز كردم و شورتشو دادم كنار واى كير شوهرم خيس بود يه مايع لزج بدون رنگ بود نزاشتم تميزش كنه بعد از بوسيدن لبش خم شدم و شروع كردم به خوردن كير شوهرم واى با تمام وجودش كس و كون منو چنگ ميزد منم حشرم بيشتر ميشد و قويتر ساك ميزدم باره اولم بود ولى انقدر حرفه اى واسش ساك زدم كه يكبارم دندونام به كيرش نخورد صدام زد عسل ابم داره مياد من تكون نخوردم و به كارم ادامه دادم ابش با فشار خالى شد تو دهنم همشو خوردم بعد حسابى لب داديم حميد اومد روم جامون خيلى تنگ بود نميتونست درست حركت كنه اول چند تا دستمال كاغذى ورداشت و گذاشت زير كس من بعد سر كيرشو گذاشت كم كسم من ميترسيدم اخه شنيده بودم وقتى پرده پاره ميشه خيلى درد داره حميد گفت خانمم ميخواى بيخيال بشم ولى گفتم نه ادامه بده يه ذره فشار داد هنوز نرفته بود تو كه من جيغ كشيدم يذره خون اومد حميد گفت اروم باش عشقم زودى تموم ميشه و بعد لذت ميبرى منم منتظر بودم حميد كيرشو فشار داد خيلى درد داشت جيغ نزدم فقط تمام بدت حميد و با چنگ زخم كردم و اشك ميريختم حميد گفت تموم شد عشقم بعد بغلم كرد و حسابى منو بوسيد گفت هميشه منتظر بودم تا برهنگى بدنم از برهنگى بدنت حرارت بگيره بعد شروع كرد با ملايمت تلمبه زدن منم كم كم صداى اه و نالم بلند شد حميد با هر اهى كه ميكشيدم منو ميبوسيد و قربون صدقم ميرفت خيلى طول نكشيد كه من حميد ابش داشت ميومد و من گفتم درش نيار بريز تو حميدم ميدونست چرا اينو ميگم و ابش و ريخت تو كسم من پريودم نامنظمه و واسه تنظيمش دكتر بهم قرص ضدحاملگى داده و الان حدود 5 ماهه كه قرص ميخورم بعد يكم لب داديم و من شلوارمو كشيدم بالا و لباسم و درست كردم حميدم شلوارشو بست و رفتيم سمت خونه به خونه كه رسيديم بابام دم در بود رفتيم بالا من و حميد منتظر بوديم كه شب هم باز سكس كنيم ولى نتونستيم تو به اتاق بخوابيم و حصرت به دل مونديم خوب اين داستان اولين سكس من و نامزدم بود نوشته

Date: July 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.