اولین کونکونک در باغ

0 views
0%

سلام خاطره ای که میخوام تعریف کنم بر میگرده به یا سال پیش یعنی اولین باری که کون دادم من یه پسر باپوست روشن هستم مخصوصا اون موقع ها خیلی تروتمیز بودم سالم بود وهنوز وارد دوران بلوغ نشده بودم یه دوست داشتم کهیکی دوسالی ازم بزرگتر بود چند وقت بود باهام حرفای سکسی میزد تا اینکه یه روز به من گفت بیا کیر همدیگه روببینیم منم قبول کردم یه گوشه ای پیدا کردیم وبدنامونو به هم نشون دادیم کیر من خیلی کوچک بود ولی کیر اون بزرگ بود وقتی شلوارم روپایین آوردم اون خوب منو نگاه کرد ومنو انگشت کرد وبعد اومد پشتم کیرشو به کون من مالید حالا دیگه کیرش کامل شق شده بود من گفتم چیکار میکنی گفت چیه بابا اصلا بیا تو منو بکن گفتم بسه دیگه تمومش کن اونم گفت باشه بریم این اطراف قدم بزنیم اطراف خونه ماچنتا باغه رفتیم تواین باغا قدم بزنیم توی باغ بودی که اون دوباره منو انگشت کرد ومنو به طرف یه طرفی ازباغ هول داد گفت بیا همدیگرو بکنیم من گفتم نه بیا بریم فت اصلا تو بککن رفت یه گوشه ای از باغ وشلوارشو پایین آورد منم رفتم چنتا تقه زدم بهش ولی کیر من خیلی خیلی کوچک بود بعدش گفتم بیا بریم الان یکیی میاد مارو میبینه گفت من میکنمت بعد میریم گفتم باشه به من گفت خم شو منم خم شدم اون موقع هنوز ساک زدن بلد نبودم یه تف به کله کیرش زد منوکیرشو آروم داخل کونم گذاشت ولی من سریع کونمو در آوردم وگفتم بسه بریم خیلی درد داره اون کرمی روکه با خودش آورده بود رو نشون من داد وگفت کرم میزنم درد نمیاد منم که خیلی درد داشتم ولی یه کم حشری شده بودم قبول کردم دوباره خم شدم اونم هم به کونم کرم زد هم ته مالی کرد بازم گذاشت تو دردم گرفت چون سوراخ کونم خیلی تنگ بود ولی اینبار نتونستم کونمو نجات بدم چون اون باتمام زورش پایین کیرو رو گرفته بود وفشار میداد اینقدر گفتم دربیار که بالاخره درآورد گفت حالا بحواب منم با یکم نازوعشوه خوابیدم رو زمین اونم خوبید روم وچشتون روز بد نبینه کیرشو تا آخرکرد تو منم راه فرار نداشتم فقط التماس میکردم آرومتربکنه بعدازچند دقیقه آبش اومد ومنو رها کرد اون روز خیلی حال بهم داد ولی کونم تادوسه روز درد میکرد خواهشا نظر بدید نوشته

Date: July 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.