اولین کون دادنم به علی

0 views
0%

سلام من رضا هستم میخوام خاطره ای براتون تعریف کنم که مربوط میشه به دو ماه پیش یک روز که خیلی شهوتی شده بودم دنبال یکی بودم ک بکنمش خلاصه رفتم تو یک چت رومه سکسی و یه اسم آشنا رو دیدم که البته از روی اسم نفهمیدم علی بود بلکه از روی لقبی که برای خودش گزاشته بود فهمیدم نمیتونم بگم شاید اون نخواد کسی بفهمه کیه خوب خلاصه اونم منو از روی لقبی ک رو خودم گزاشتم شناختم و اومد و گفت ک رضا گِی واقعا دوست داری منم که توش مونده بودم چی بگم یه ده دقیقه بهش فکر کردمو گفتم آره چطور مگه گفت خوب چرا پیش خودم نمیای گفتم آخه تو رفیقمی گفت که چه بهتر الان میام دم خونتون خونه علی اینا ۳۰۰ متر با خونه ی ما فاصله داری اومد دمه در سلام و احوال پرسی و اینا نشستیم ی چند دقیقه ای که دیدم دست علی داره میره سمت کونم ی بار دیگه گغت گی دوست داری گفتم آررره کشتیمون گف خوب شب ساعت ۱۱ ۳۰ بیا خونمون قول و قرارمون رو گزاشتیم گف بیا پنجاه پنجاه منم قبول کردمو رفتم خونه بهش زنگ زدم و ازش پرسیدم چطوری داخل کونمو تمیز کنم اونم بهم یاد داد ساعت ۹ ۳۰ بود که رفتم تو دسشویی و شیلنگ برداشتمو گزاشتمش دم سوراخم اب کردم تو کونمو فشار دادم روبه ییرون تا ریه هام حسابی تمیز شدن ی سرنگ هم برداشتم توش روغن کردم کردمش تو کونم تا جذب شه ساعت ۱۱ ۳۰ شد رفتم خونشون در و باز کرد و گفت که آماده ای گفتم آره بدون هیچ مقدمه ای شورتش رو در اورد گفت توهم دربیار دیگه منم با خجالت در اوردم کیر اون بزرگ تر بود گف بیا من اول تو رو بکنم قبول نکردم دیدم اسرار کرد قبول کردم خیلی حشری شده بودم کیرش رو گرفتم بزرگ کلفت سفت و داغ بود ک برای کون من اماده شده بود گف رو زانو بشین تعجب کردم ی دفعه کیرش رو اورد جلو صورتم گفت بخورش منم گفتم نع و این حرفا ولی اسرار کرد آرم کردمش تو دهن مزه بدی نداشت انگار داشتی انگشت شصت ی کی رو میلیسیدی فقد بزرگ تر مک میزدم و با زبونم باهاش بازی میکردم یک ربعی داشتم ساک میزدم ک آبش اومد و ریختش تو دهنم منم بدم اومد و رفتم دسشویی همشو تف کردم معذرت خواست و گفت سگی گفتم باش قمبل کردمو گف بزارم توش گفتم نه اروم لاپایی میزد ی ده دقیقه ای شد و حوصلم سر رفته بود سرعتشه تند کرد صدای شوپ شوپ تو کل اتقاد میپیچید گفت بر گرد منم برگشتم کیرش رو گذاشت دهنم ی دو دقیقه ای لیسیدمش که گفت با آب دهنت خوب لیزش کن منم هی تف میکردم ک حسابی لیز شد گف سگی بخواب گذاشت رو سوراخش چیزی نگفتم ی فشار داد نرفت داخل محکم تر فشار داد سرش رفت تو کونم درد میکرد گفتم درش بیار گوش نکرد و آروم کرد توش تا نصف کرد من داشتم میموردم دیدم یه هو تا ته زد منم رفتم جلو تا کیرش تو کونم در بیاد گف بیا دیگ نمیکنم اومدم و ی کم لاپایی کرد دوبار گذاشت تو سوراخم تا ته کرد و خوابید روم گف وایسا منم چیزی نگفتم یک دقیقه ای اینطوری بودیم ک کیرش و در اورد دوباره تا ته زد درد داشت میسوخت سوراخش خیلی آروم تلمبه زد چیزی نگفتم حس خوبی بود منم خوشم اومده بود ی دفعه دیدم داره محکم تلمبه میزنه دردم میگرفت بد جور هی تند تر ی ۱۰ دقیقه تلمبه میزد و خسته نمیشد گفت بخواب رو تخت و دوتا پات رو بالا ببر منم همین کارو کردم حالا میتونست خیلی تند تر بکنه همین کارو کرد دیگه مثل اولش درد احساس نمیکردم فقد سوزش سوراخش اذیتم میکرد ۳۰ دقیقه کرد توش در اورد گفت بریزم ابش رو گفتم زوده رفتم واسش ساک زدم و گف دوبار سگی بخواب یکم لاپایی زد بعد کرد توش ۱۰ دقیقه تلمبه آروم زد آبش رو ی کمیش رو تو کونم خالی کرد و سریع کشیدش بیرون و روی کمرم ریخت گفت حالا نوبت توهه منم ی نگاه ب ساعت کردم گفتم حالا من میرم بعدا ی کم دیگه ساک زدم خودمم جق زدم تا آبم اومد و ریختم رو شکمه علی پوشیدم لباسمو خدافظی کردم کلی تشکر کرد و منم رفتم خونه ی دوش گرفتم پایان هر فحش نشانه شخصیت خانوادگیه شماست نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.