اولین کون دادن شایان

0 views
0%

هميشه يه حسى بهش داشتم يه چيزى شبيه جذاب بودن مرد بودن بين دوستامون هميشه در معرض توجه بود قد بلند چهارشونه فقط زياد خالى مي بست هميشه بهش لقب بچه باز و كون كن ميدادن بهشم مي خورد منى كه ميخواستم حتى واسه يه بارم امتحان كنم حسام بهترين آدم بود فقط بايد بهش نزديك ميشدم يه جورى بهش بفهمونم ميخوام بهش بدم دوست داشتم كون دادن و امتحان كنم شنيده بودم كيرش سياه و كلفته خودش اسمِ كيرش رو گذاشته بود كاسپر موقعى كه ميرفتيم باشگاه زمانى كه داشت شلوارشو در مياورد هميشه كيرش رو نگاه ميكردم گنده تر از همه بود هميشه يه حس جنسى و علاقه بهش داشتم ٢ ٣ سالى گذشت تا باهم نزديك تر شديم يه بار كه رفته بوديم اردو هم اتاق شديم تخت ها يك نفره بود به بهونه بد بودن تخت پتوها رو انداختيم رو زمين و كنار هم خوابيديم يك نفر ديگه با ما هم اتاق بود اون رو تخت ميخوابيد نميتونستم خيلى پيش برم از طرفى هم نميخواستم خيلى پيش برم ميترسيدم به كسى بگه شب شد خوابيديم وسطاى شب احساس كردم بهم نزديك شد بغلم كرد منم كه خوشم ميومد عكس العملى نشون ندادم كيرشو چسبونده بود بهم بزرگ و كلفت به نظر ميومد خوشم اومده بود خودم رو شل گرفته بودم انگار منتظر بود من يه كارى بكنم برگشتم رو بهش شدم لباشو بوسيدم اونم شروع كرد به لب گرفتن ازم رو ابرها بودم دستشو گذاشت رو كيرم راست كرده بودم منم دستم رو بردم سمت كيرش واقعا راست ميگفتن كلفت و بزرگ بود با يه جور خميده گى از وسط صاف نبود تخم هاى مردونه و بزرگ دستش رو از كيرم برداشت ولى من تازه خوشم اومده بود در گوشم گفت بخورش گفتم اگه تو بخورى منم ميخورم ميترسيدم بره همه بگه گفت الان كه نميشه اشاره كرد به هم اتاقى مون كيرش هنوز تو دستام بود باز شروع كردم به خوردن لباش دستش رو انداخته بود رو كونم و با سوزاخم بازى ميكرد منم مقاومتى نميكردم و داشتم حال ميكردم دستم رو در اوردم تف انداختم تو دستم و باز شروع به ماليدن كيرش كردم تقريبا داشتم جغ ميزدم واسش اونم با سوراخم بازى ميكرد و تو دستم تلنبه ميزد منم لباشو ميخوردم لذت بخش بود تلنبه خاشو تند تر كرد داشت آبش ميومد نفس نفس ميزد آبش رو ريخت كف دستم داغ و زياد بود لبامو ميخورد و نفسهاش اروم تر ميشد تا قطره اخر آبش رو اوردم بوسم كرد گفت افرين شيطون خوب بلدى ها كيرش داشت ميخوابيد ابش رو پاك كردم خودم رو تو بغلش جا كردم و خوابيديم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.