با هم ارضا شدیم

0 views
0%

بعد از كلي تشكر كردن و رفتن مهمونا در رو بستيم و همو بغل كرديم سرمو گذاشتم رو سينش حس فوق العاده اي داشتم شنيدن صداي قلب و نفس كشيدن كسي كه از ته دل دوسش داري خيلي آرامش بخشه دستش كنار صورت و گوشمو قلقلك ميداد تو افكار شيرنم غرق شده بودم ثنا باتو دارم حرف ميزنما هان ثنا با توام هنگ كردي آهان آره نه ميدوني چيزه اه ولش كن تو چي گفتي به لبام نگاه كرد و بدون هيج حرفي بهم فهموند لب ميخواد خندم گرفت مثه وقتايي كه نبايد خنديد و آدم نمي تونه خودشو كنترل كنه آرش مات و مبهوت بهم زل زد خيلي ديوونم ميدونم ديوونتم ديوونه هنوز بعد از پنج سال واسم غير قابل پيش بينيي پنج سال كي فكرشو مي كرد من و آرش ازدواج كنيم ثنا جانم تا حالا به بچه دار شدن فكر كردي به چشماش نگاه كردم چند وقت بود خودمم بهش فكر ميكردم به بغل كردن بچه ي خودم به مادر شدن راستش آره يعني توام مثه من دلت بچه ميخراد اوهوملب هاش سمت گردنم خزيد بغلم كردو بردم تو اتاق خواب و خوابوندم روي تخت زبونش از روي پيراهن به نوك سينم رسيد كه با وجود سوتين سيخ شده بود سينه هامو تو دستاش گرفت و فشار داد سرشو برد پايين تر و از روي شلوار كسمو بوس كرد اوووووووف سراغ توام ميام جوجو باز سرشو بالا آورد و ازم لب گرفت پيراهن و سوتينمو در آورد سينه هاي درشتمو گرفت و فشار داد و به هم چسبوند وحشي شده بود مثه اكثر وقتايي كه موقع مستي سكس مي كرديم نوك سينه هامو ميك ميزد و گاز ميگرفت منم از لذت لبمو گاز ميگرفتم و دست لاي موهاش ميكردم رفت سراغ ساپورتم و درش آورد وقتي نگاش به شورتم افتاد چند لحظه مكث كرد و خنديد شرت لامبادام خيسه خيس بود سرشو برد بين پاهامو كسمو بو كرد جووووووووووون مشكي كنار پوست سفيدت چي ميشه دختر درش بيار آرش زود باش دارم ديوونه ميشم باز سرشو بالا اورد و ازم لب گرفت سرشو برد كنار گوشم امشب جرت ميدم كسي ازت بگام كه ديگه اينجوري دلبري نكني بده لعنتي بده رفت سراغ كسم شورتمو در آورد و بوش كرد كسم خوش بو تره يا شرتم كسسسسسسست باز وحشي شد پاهامو باز كرد و داد بالا سرشو برد لاي پام اول بوسش كرد و رون پاهامو فشار داد زبون خيسشو مستقيم تو سوراخ كسم كرد انگار بهم شوك وارد شد لباشو رو چوچولم مياليد و مي مكيد انگشت اشاره و وسطش تو كسم بود و به نقطه ي كسم ضربه ميزد به نفس نفس افتاده بودم مي خواستم هم زمان با خودش ارضا بشم واسه همين نذاشتم ادامه بده دهنشو تميز كرد و اومد روم كيرشو كه از رو شلوار كاملا مشخص بودو گذاشت رو كسم نفس هاي داغ و پر شهوتش كنار گردنم بيشتر تحريكم كرد از رو خودم كنار زدمش و جلوش لخت وايسادم از روي تخت بلند شد چسبوندمش به ديوار و خودمو بهش چسبوندم لب پايينمو كشيد تو دهنشو مكيد يه دستش لاي موهام بود و دست ديگه رو لمبراي كونم پايين بلوزشو گرفتم و با كمك خودش درش آوردم لبامو به لباش رسوندم و با ولع مكيدم نوك سينه هاشو گرفتم تو دستام و باهاشون بازي كردم همزمان گردن و لاله ي گوشش رو خيس كردم سينه هامو گرفت تو دستشو فشار داد آه كشدار و بر شهوتي كنار گوشش كشيدم امشب چيكار داري ميكني با من اووووووووووووووف زبونمو رو بدنش كشيدم و رفتم سمت شلوارش قبل از باز كردن دكمه هاش كير و پاهاشو لمس كردم داشتم له له ميزدم واسه كيرش دكمه هاشو تك تك باز كردم نوك كيرش از بالاي كش شورتش بيرون زده بود شلوار و شورتشو باهم در آوردم سر كيرش تو نور كم اتاق كه با جند تا شمع روشن شده بود برق ميزد چشمامو بستم و كيرشو به لبام ماليدم طعم پيش آبش بيشتر تحريكم كرد كير سفيد و كلفتشو وارد دهنم كردم و ميك زدم آه بلندي كشيد از دهنم درش آوردم و همه كيرشو خيس كردم و زبون زدم باز كردم تو دهنم و چند بار ميك زدم وقتي درش آوردم دستشو گذاشت زير گردنمود بلندم كرد با دست دهنمو پاك كردم و لبامو به لباش رسوندم با حرص خاص و بي سابقه ازم لب مي گرفت شلوارشو كامل درآورد دستمو به لبه ي تخت گرفتم و كونمو دادم عقب چند بار كونمو تكون دادم و بهش نگاه كردم كيرشو رو سوراخ كسم تنظيم كرد و با تمام قدرت كرد توش دستاش رو سينه هام بود و تلمبه ميزد اووووووووووووووووووووووووووف چقد داغه آرش واااااي جوووووووووووووووووووووووون چه كيري داري واسه توء نفس هر چقد بخواي ميكنمت كيرم تا دسته تو كسته دوس داري آآآآآههههه اره خيلي تند تر آآي بكن آرش ب ك ن فقط به خودم ميديا وگرنه جرت ميدم كير بهتر از كير تو نيست كه برم بهش بدم آخ جوووووووووووووووون يه وقت خسته نشي انقد تحرك داري بخهههههههههواب تا نشوووووونت بهههههدم كيرشو در آورد و ازم لب گرفت نشست رو تخت صورتمو به صورتش چسبونم و هلش دادم خوابيد و بهم اشاره كرد كه برم رو كيرش بشينم پاهامو دو طرف كيرش گذاشتم و روش نشستم كيرش تمام كسمو پر كرد آههههههههههههه جون دوس داري نفس اووووووووووووووووف خيلي ثنا استيل بدنت فوق العادس كوووووون و سينه هات وااااي آآآه اوووووووم آرش آخ اي جااااان داري ارضاء ميشي خانومي آهييييي آخ بدنم ميلرزيد داشتم ارضاء ميشدم آرش كمرم رو گرفت و به كيرش فشار داد و همزمان با خالي شدن آبش تو كسم منم ارضا شدم نوشته

Date: August 31, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.