دانلود

ببین سوراخ هامو دوست داری

0 views
0%

پس به بزرگواری خودتون ببخشیدبه فیلم سکسی دلیل برخی مسائل از آوردن اسم

خود داری کردمامیدوارم خوشتون بیاد شبی طولانی و هم بی سحر بوددلم تنها و سکسی سر هم پر حشر بودشمردم تا

نهایت شاه کس من ستارهولیکن خواب من شد پاره پارهگذشت آن شام

و آن شب هم سحر شدولی کونی در مغز صد در صد حشر شدزدم بیرون ز خانه بهر بازینشد یک شخص

در جنده یک شهر راضیچرا که صورت زیبا ندارمو کیر خر

که لای پا ندارمخلاصه سوی دارو پستون خانه رفتمبه دنبال می و پیمانه رفتمگرفتم یک کرم من بهر یک جلقبه یاد

کون و کوس پستون و کس خلقبه یک لحظه دلم زیر

و زبر شدبه قلب احساس و دل حالی دگر شدبدیدم دختری زیبا و طنازلبش چون لعل و رخ چون خم شیرازدو ابرو سکس داستان خنجری یا نیش

گژدمنگه بان مژه و پلک و مردم(منظور مردمک ایران سکس چشم)دو نرگس

مثل دو بادام بیروتنه بل چون در و مروارید و یاقوترخش چون ماه و ساقش مثل ماهیبرم قربان آن پستان الهینه پستان بلکه سرخینه اناریز لبها لعل ریزان چون قناریدمی چشمم به چشمش خیره کردمدلم را بر دلش زنجیره کردمزدم دل را به دریا پیش رفتمپی صیاد و دام و نیش رفتمصبوری کردمی تا وقت عالیشماره دادمی حالی به حالینشستم از پی اش یک روز و یک شامنبودم در روان و قلب، آرامیکی لحظه شدم نومید و بی دلولی به روزی آید بعد مشکلبزد زنگی دلم آنی فرو ریختتنم را مثل گندم او فرو بیختصدایش را شنیدم دل فرو ریختحشر با عشق آندم در درآهیختشدم چندی به صحبتهاش مسرورچنان مستم که میخواره ز مخموربه یک باره چنان گردیدم عاشقکه طوفان می برد در بحر قایقگذشت از آن زمان ۱۰ روز و یک ماهزدم زنگی که ای مه اندرون چاهکه رسم عاشقی در سکس باشدکه بهتر از دوا و اکس باشدوگر غمخوار و یار و جان نگه داریکی مادر بس است از بهر غمخواربگفتم تا دلش راضی شدندیبه خیر و شر سرش قاضی شدندیبه فردایش مکانی جور کردممکان حاضر ز بهر سور کردمکمر پر آب و در کون هم عروسیزدم زنگش که خوشگل ملوسیشده منزلی یکی امروز خالیکه بهر عشق بازیست عالینشانی دادم و او شد روانهپی تقدیر و بازی زمانهرسید او درب منزل باز کردمپی بوسیدنش من ساز کردمگرفتم لب!نه لب!بل شهد کامهچنان نرم و چنان شیرین که خامهگذشت از تایم پنج و ده دقیقهکمر پر آب و پر عشقم شقیقهچنان از دیدنش من راست کردمازو کون و کسش را خواست کردمببردم دلبرم را روی تختیمکیدم من دوباره لعل،لختینمودم از برش بیرون لباسششدم کور از تن و از انعکاسشچنان چون کافور و مثل حریریندیدم از ملک مثلش نظیریچنان خوردم تنش از پای تا سرسپس از سر به پایش بار دیگردر آندم من هوس از کون کردمسپس البسه ام بیرون کردمنمودم باسنش را کردن آهنگسوراخ ریز و هم عالی و هم تنگنمودم چرب کیرم تا شود لیزبمالیدم ورا تا گردد او لیزیکی انگشت در کونش نهادمدگر دستم روی رونش نهادمگرفتم کس به دست و بوسه از لبز گرمایش شدم دیوانه در تبسپس انگشت دو انگشت سومنمودم من گشاد آن کون قلزمنهادم کله کیری را به کونشگرفتم در بغل پستان و رونشفشردم اندک اندک داخلش شدپذیرنده چرم را کاملش شدزدم آن دم تلمبه کون یارمندانستم ز حالش من ز کارمکشیدم لحظه انزال بیرونچر سیمین بدن را هم من از کونبیامد خامه از کیرم به بیرونشد او لیلی و من گردیده مجنوننهادم لب به لب هم روی در روینگنجیدی میان هر دومان موینگه کردم به ساعت جا دریدمز جایم تا در منزل پریدمهمه آب منی را پاک کردمسپس دسمال کاغظ خاک کردملباسش را به تن چون یوز جنگیبخسبید آن زمان آن کیر سنگینمودم من روانه دلبرم رابه سوی خانه آن ویرانگرم رابه یک بوسه ورا بدرود کردمبیامد آن زمان در بیضه دردم

Date: July 29, 2019
فیلم سوپر خارجی آرامیکی آهنگسوراخ ادبیات الهینه اناریز اندرون انعکاسشچنان بازیست بازینشد باشدکه باشدوگر ببخشیدبه بزرگواری بوددلم بودشمردم بوسیدنش بیختصدایش بیروتنه بیرونچر بیرونشد پارهگذشت پریدمهمه پیمانه تختیمکیدم تخیلات تنگنمودم جنگیبخسبید حالینشستم حریریندیدم خالیکه خامهگذشت خودتون خوشتون داریکی داستان درآهیختشدم دریدمز دقیقهکمر دوباره دیگردر دیوانه راضیچرا رفتمبه رفتمپی رفتمصبوری رفتمگرفتم روانهپی رونشفشردم روینگنجیدی ریختتنم ریختحشر زمانهرسید زنجیره ستارهولیکن سرخینه سلامداستان سنگینمودم سومنمودم شامنبودم شدبدیدم شدپذیرنده شدندیبه شدهاما شقیقهچنان شیرازدو صحبتهاش طنازلبش طولانی عاشقکه عالیشماره عالینشانی عروسیزدم غمخوار غمخواربگفتم فردایش قایقگذشت قلزمنهادم قناریدمی کارمکشیدم کامهچنان کردمازو کردمامیدوارم کردمببردم کردمبیامد کردمپی کردمدلم کردمزدم کردمسپس کردمکمر کردمگرفتم کردملباسش کردممکان کردمنمودم کونبیامد کونشگرفتم گردیدم گردیده گرمایش گژدمنگه گشتهاینم لباسششدم لعللختینمودم لیزبمالیدم لیزیکی ماهزدم ماهیبرم مجنوننهادم مخموربه مردممنظور مروارید مسرورچنان مشکلبزد ملوسیشده موینگه میخواره‬ ندارمخلاصه ندارمو نظیریچنان نهادمدگر نهادمگرفتم واقعیت ویرانگرم یارمندانستم یاقوترخش

Leave a Reply

Your email address will not be published.