برادر شوهر

0 views
0%

از خیلی وقت پیش دلم میخواست که من رو بکنه ولی هیچ وقت جرات نمی کردم که بهش بگم که بیا یه حالی با هم بکنیم. هر دفعه که میرفت حموم من میرفتم و از سوراخ در نگاهش میکردم، ولی خوب دیگه درست و حسابی معلوم نبود. ولی تا یه لحظه کیرش رو میدیم آن قدر حشری میشدم که میرفتم و با بالا و پایین کردن دستم رو کسم خودم رو ارگاسم میکردم. پیش خودم گفتم که چی؟ من باید یه کاری کنم که بیاد و من رو به بگا بده. ولی هر چی فکر میکردم، کمتر به نتیجه میرسیدم. تصمیم گرفتم که یه بار یه دوربین بذارم تو حموم که حداقل یه کم بتونم درست و حسابی ببینمش. برای همین رفتم و یه وبکم از یکی از دوستام گرفتم و یه جوری آن رو تو حموم گذاشتم که وقتی زیر آب وایسه من بتونم کیرش رو ببینم، سیمش رو هم از بالای در رد کردم و آوردم تو اتاقم و وصلش کردم به کامپیوترم.

حمید آمد خونه. جلو رفتم و یه بوسش کردم و گفتم تا تو یه سر بری دوش بگیری و بیای من هم غذا رو برات گرم میکنم. اون هم رفت حموم. من هم با کس پریدم پشت کامپیوترم و روشنش کردم. وای، باورم نمیشد که این قد کیرش کوچیک باشه ولی البته کیرش خواب بودا. نمیدونم که چی شد که یه دفعه کیرش شرو کرد به بزرگ شدن. معلوم نبود برا چی، ولی کیرش شق شده بود. من هم کم کم داشتم حشری میشدم. کیرش رو که کاملا شق شده بود گرفته بود تو دستش. یه کم شامپو برداشت و ریخت رو کیرش، میخواست جلق  بزنه. من هم که این قدر حشری شده بودم که دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم.
پیش خودم گفتم که الان خیلی حشریه، من میتونم از این حشری بودنش استفاده کنم و برم تو حموم و کارم رو انجام بدم. برای همین رفتم پشت در و در زدم. لای در رو باز کرد و کلش رو از لای در آورد بیرون و گفت چی میگی بابا؟
گفتم میتونم بیام تو؟ اولش خیلی تعجب کرده بود ولی بعد از ۳۴ ثانیه، گفت بفرمایید. من هم که از خدا خواسته لباسم رو در آوردم و با شرت و کرست وارد حموم شدم. تا کیرش رو دیدم با دهنم پریدم روش. کیری که همیشه آرزوش رو داشتم الان تو دهنمه. بردمش زیر آب، آخه دوربین اونجا بود و من هم میخواستم یه فیلم یادگاری از این ماجرا داشته باشیم. کیرش رو خیلی سریع تو دهنم جلو و عقب میکردم. اون هم از خدا خواسته داشت آه آه میکرد. من هم از آه آه کردن اون خیلی حشری شده بودم. برای همین کیرش رو از تو دهنم درآوردم و سرش رو هل دادم رو کسم. اون هم رفت پایین و شروع کرد به لیسیدن کسم.

آه که چه حالی میداد. تا اون موقع هیچ کسی این کار رو برام نکرده بود. خیلی حال میداد. داشتم ارگاسم میشدم برای همین سرش رو گرفتم و از رو کسم کشیدم کنار و خوابیدم رو زمین. اون هم بدون مقدمه خودش رو پرت کرد رو من کیره کوچیکش رو گذاشت رو کسم. و چند با کشید روش. من هم که خیلی حشری شده بودم کیرش رو با دستم گرفتم و کردم تو سوراخم. اولش یه داد بلند کشیدم. آخه خیلی درد گرفت ولی بعد فریادم به آه آه تبدیل شده بود. تا اون موقع این قد حال نکرده بودم. بعد از چند دقیقه که دیگه سرعتش رو خیلی زیاد کرده بود، احساس کردم دارم ارگاسم میشم. با یه آه بلند کیرش رو از تو کسم کشید بیرون و آب کیرش رو ریخت رو پستونام. من هم که هنوز ارگاسم نشده بودم با دستام آبکیرش رو کشیدم رو پستونام و صورتم.و سرش رو با دستم بردم نزدیک کسم.اون هم فهمید که من هنوز ارگاسم نشدم، برای همین شروع کرد به خوردن کسم. بعد از چند دقیقه لاس زدن و آه آه من ارگاسم شدم. بعد بلند شدیم خودمون رو شستیم و رفتیم بیرون. بعد از چند روز فیلمی که اون روز گرفته بودم رو به حمید نشون دادم. اون هم بعد از زدن یه تو گوشی به من اون رو پاک کرد.

Date: December 22, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.