دانلود

بستنی مگنوم هم اینجوری که این کیر میخوره و لیز میزنه به کسی مزه نمیده

0 views
0%

عاشق پاهای دختراهستم هچه قدر فیلم سکسی لیسشون بزنم سیر نمیشم.یه روز که

داییم اینا اومده بودن خونمون من با دیدن پای دختر داییم شهوتی شدم به سکسی فکر سکس باش افتادم لاک مشکی

ام شاه کس زده بود سکسی سکسی شده بود.سر شام من همش

به پاهای دختر داییم که اسمش کونی یلداست نگاه میکردم که یه هویی متوج شد کیر 16سانتی منم سیخ شده بود

وقتی جنده که شام تموم شد سدام کرد گفت بیا بریم

به اتاقت بهم خودکار بده منم پستون که کیرم سیخ شده بود رفتن که براش خودکار بیارم کیرمو محکم گرفت و

کشید گفت کوس سر شام داشتی به جی نگاه میکردی منم

که ترسیدم به کسی جیری بگه گفت به هیچ جی به خدا بعد خودکار دادم بهش شمارمو نوشت گفت هر وقت خونه سکس داستان تنها بودم بهت

میگم میایی بعد پاهای نازشو بوسیدم و رفت.3روز ایران سکس پیش بهم

زتگ زد گفت مامانم اینا رفتن مسافرت کسی خونه نیست پاشو بیا منم زود لباس پوشیدم و راه افتادم بعد 10دقیقه رسیدم به خونشون زنگ زدم درو باز کرد خونشون طبقه ی 4بود زود رفتن بالا که کسی نبینه در باز بود رفتم تو دیدم داره از اتافس میگه عزیزم بیا اینجا و منم زود رفتم اتاقش دیدم یه تاپ کوتاه پوشیده با یک شلوارم تا بالای زانو.پاهاشو کخ لاک مشکی داشت بهم نشون داد و گفت بیا همونی که میخواستی منم پاهاشو گزفتم لیس زدم و انگشتاشو خوردم بعد بهم گفت بیا لباسمو در بیار منم لباساشو در اووردم شورت و سوتین نپوشیده بود اونم ماله منو.وای دیکه داشتم میمردم جه سینه هایی جه کوم گنده ایییییییییییییییییییی.بعد افتادم روش ازش 5دقیقه لب گرفتم بعد بهم گفت کیرتو ببر تو کونم و من کیرمواروم بردم تو کونش اییییی جه گرمه الان که دارم مینیویسم داره ابم میاد.بهد 15دقیقه تلمبه زدن ابم اومد وگفت ابتو بریز رو سینه هام ومنم ریختم و کیرمو گذاشتم تو دهنش که ساک بزنه و بعد 5 دقیقه ابم اومد و ابمو تا اخرین قطره خورد و 2ساعتی بام سکس کردیم و من بوسش کردم و رفت حموم و منم برگشتم خونه تا برم حموم بعد این سکس جند بار منو یلدا سکس کردیم امیدوارم که خوشتون بیاد.بای

Date: August 16, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.