بهترين تجربه سكس فانتزيم

0 بازدید
0%

سلام من دانيالم البته اسم هايي كه انتخاب كردم واقعي نيست ٢٢ سالمه و ترم اخر دانشگام به خاطر قيافم و بدنم و مرموز بودنم هميشه دخترا جذبم ميشن و رفتارم خيلي صميميه به همين خاطر دوست دختر زياد داشتم بس كه سكس داشتم تكراري شده بود واسم زدم تو سكس هاي فانتزي و گي اين داستان اخرينشونه كه البته فكر كنم زياده روي كردم چند وقتي بود كه تو فكر اين بودم همزمان گي وسكس كنم ولي از اونجايي كه نيلوفر دوست دخترم خيلي دوست دارم و ميدونستم اگه اين يكى رو ازش بخوام قبلا با كلي تلاش و البته با كمك مشروب يعني اون با دختر لز كنه و من باهاش سكس كنم البته بدون هيچ تماس بدني با دوسته لزش و سكس موازي و تمام فانتزي هاي سكس دونفره رو باهاش داشتم هم ابروم ميره هم باهام بهم ميزنه دنبال يه دختر لش مى گشتم كه هم اين كارو پايه باشه هم بشه بعدش سريع باهاش كات كرد و اويزون نشه خلاصه بعد يه مدت يه شب كه داشتم ميرفتم خونه يه دختري رو سوار كردم به اسم تينا همون شب با اين كه ٢٠ مين از اشنايي مون نگذشته بود تو ماشين واسم ساك زد و ابمم خورد يه چند روزي رو مخش راه رفتم تا راضي شد البته بعد اين كه كلي بش اطمينان دادم كسي به جز خودم بهش دست نميزنه و منتظر شدم تا عليرضا پارتنر گي ام خونشون مكان شه كه بلاخره بعد ٤ ٥ روز انتظار اين اتفاق افتاد و رفتم دنبال تينا و رفتيم خونه عليرضا اولش جو خيلي سنگين بود ولي به لطف ودكا كم كم يخ دوتاشون باز شد و رفتيم تو تخت اولش يكم رفتم رو فاز تحريك تينا و لب بازي و گردن و لإله ي گوش و نيم تنه و ساپورتشو دراوردم و باز ام لب بازي و كسشو از رو شورت ماليدن بعدشم سوتينشو باز كردم و رفتم رو سينه هاش و با زبون و لب نوكشونو خيس مي كردم و با دستم چوچولشو از رو شورت مي مالوندم اونم از اون دختراي وحشي و سوپر هات بلند شد و تي شرت و شلوار و شورتم دراورد و شروع كرد به ساك زدن واقعانم تو ساك زدن استاد بود ولي چون مي خواستم زود به ارگاسم نرسم از دهنش كشيدم بيرون و خوابوندمش رو تخت و شورتشو در اوردم و لبام و گذاشتم رو كسشو شروع كردم به لب بازي با كسشو مك زدن چوچولش و حسابي سر صداشو در اوردم و مطمئن شدم كه ديگه اومدن عليرضا تو اتاق مشكلي نداره صداش كردم و اومد بگم كه تو گي پوزم دو طرفست خوابيدم رو تخت و تينا زانوهاشو گذاشت دو طرفه سرم و كسشو به وحشيانه ترين حالت ميماليد به صورت و لبم طوري كه ابش تا پيشونيمو خيس كرده بود تو همين اوصاف عليرضا ام لخت شد و نشست پايين تخت و شروع كرد به ساك زدن عالي بود يعني بلاخره فانتزي كه ٢ ماه تو نخش بودم إجرائي شد تينا از روم اومد پايين و كيرمو از دست عليرضا گرفتو سرشو گذاشت رو سوراخ كسشو نشست رو كيرم و شروع كرد به بالا پايين كردن و عليرضام رفت پايين تخت و با كرم شروع كرد با انگشت مي كرد تو سوراخ كونم و بام رو ميرفت ديگه واقعا تو ابرا بودم و چشمام باز نمي موند تينارو بلند كردم و داگي وايساد لبه ي تخت و از پشت گذاشتم تو كسشو عليرضام اومد كيرشو گذاشت تو كونم و ثابت وايساد شروع كردم به تلمبه زدن با هر عقب جلو كردن كيرمو تا ته ميكردم تو كس تينا و كير عليرضا كامل ميرفت تو كونم و ميومد بيرون يعني تا حالا انقدر از سكس لذت نبرده بودم هم ميدادم و هم مي كردم پوزيشن و عوض كردم و خوابيدم رو تخت و تينارو نشوندم رو صورتم شروع كردم كردنه زبونم تو سوراخ كسشو مزه مزه كردن ابش و عليرضام اومد نشست رو كيرم و شروع كرد به كون دادن از حق نگذريم اونم كونش دست كمي از كس تينا نداشت تو همين حين تينا تو دهنم أرضا شد تو همون حالت نشستو من هنوز كسشو مي خوردم كه عليرضام با جق ارضا شد و عادت داره وقتي داره ميده و از كون ارضا ميشه با جق ابشم مياره بي حال افتاد رو تخت و تينارم از رو خودم بلند كردم و اونم خوابيد رو تخت كنار عليرضا خودمم رفتم بالا سرشونو و به قيافه هاي پاره و بي حالشون نگاه كردمو با ١٠ ثانيه جق زدن ابم اومد و ريختم رو جفتشون تا اينجاش واقعا عالي و بينظير بود بهترين فانتزي كه داشتم ولي از چن مين بعد ارگاسمم عذاب وجدان و پشيموني اومد سراغم كه سره همين داستان با عليرضام قطع رابطه كردم و تينا ام ٢ ٣ روز بعدش پيچوندم حالا از دوستان يه سؤال دارم الان ١ هفته از اين داستان ميگذره و من همش اين حسو دارم كه نكنه من از نظر سكسي بيمارم يا غير عادي ممنون ميشم راهنمايي كنين اگر دوست داشتين بگين كه از باقي فانتزي هام واستون بنويسم در ضمن كسى ام فحش بده پيشاپيش نوشته

Date: May 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.