بهترين سكس زندگيم با مصی

0 views
0%

سلام دوستان عزيز من حميد هستم ٣٣سالمه ميخوام داستان خودم رو براتون تعريف كنم يكى از شب هاى زمستونى كه خونه تنها بودم حوصلم خيلي سر رفته بود در حال نت گردى توى بيتالك در حال سرچ بودم كه به ي آيدى به اسم مصي ادد فرستادم بعد چند دقيقه جواب داد و بعد از احوالپرسي كم كم با هم آشنا شديم اسمش مصى٣٢سالش بود از ادبياتش خيلي خوشم اومده يكم چت كرديم بعد عكسمو براش فرستادم اونم عكسشو فرستاد وااااى خيلي خوشكل بود موهاى بلند قد بلند چشماش شهلا لباش گوشتى و خوردنى بود از هيكلش هر چى بگم كم گفتم با پورن استارهاى فيلم هاى سكسي مو نميزد بدجورى داغ كردم تمام تنم گر گرفته بود چند تا ديگه از عكساشو فرستادم كه ديگه كامل ديوونم كرد توو دلم گفتم واى ميشه من اين مصى رو بكنمش دوست داشتم پيشم بود تمام تنشو ليس ميكشيدم از انگشتاى پاش تا تا لباش خيلي خوردنى بود وااى الانم كه دارم مينويسم كيرم داره منفجر ميشه در حال چت بوديم كه خواستم بحث سكس رو باهاش باز كنم بهش گفتم من عاشق ناخناى بلندم كه كشيده بشه روو تنم اونم خوشش اومد و كم كم بحث باز شد مصي گفت ناخناى منم بلنده و دوست دارم با همين ناخنا كيرتو بگيرم آخ ديگه داشتم منفجر ميشدم ولى به روى خودم نياوردم تا صبح چت كرديم خيلي خوشحال بودم چون واقعا ازش خوشم اومده بود دو روز بعد همديگرو بيرون ديديم ي دورى زديم موقع خدافظي نگه داشتم از ماشينش پياده شد و بوسم كرد ديگه واقعا عاشقش شده بود علاوه بر تن و قيافش عاشقه خودشم شدم چند روز گذشت يروز داشتيم تصويرى حرف ميزديم وقتى ميديدمش حشرم ميزد بالا داغ ميشدم رگاى كيرم در حال انفجار بود شروع كرديم حرفاى سكسي زدن بهش گفتم بدنتو ببينم دوربين رو آورد روو سوتينش واي سينه هاش درشت همونى كه آرزوم بود گفتم درش بيار لامصب سوتينشو درآورد واي سينه هاى خوشكلش داشت ديوونم ميكرد منم معطل نكردم و شورتمو درآوردم كيرم داشت از راستى ميشكست مصي تا كيرمو ديد آتيش گرفت خيلي خوشش اومد معلوم بود با كيرم خيلي حال كرده بود همش ميگفت جووون بخورم اون كيره كلفت و خوش تراشتو منم گفتم ببينم اون كوس نازتو شورتشو كه دراورد ديدم ي كوس خوشكل و صورتى و تنگ ميدرخشيد صداى مصى ديوونه ميكرد منو صداش فوق حشرى بود ديگه طاقتمون تموم شده بود گفتم مصي بايد ارضا بشي گفت تا آبتو نبينم نميشم منم كه داشتم هلاك ميشدم درنگ نكردم دوربين رو گرفتم روو كيرمو ي تف گنده انداختم رووش و شروع كردم جق زدم واي همينجورى كه داشتم ميزدم اون چهره حشريش و كوس خيسش داشت ديوونم ميكرد آبم كه پاشيد بيرون داد زدم مصيم ارضا شد و شروع كرد داد زدن و ناله كردن باورتون نميشه انگار واقعى سكس كرده بوديم عالي بود حس تازه اى بود مصي خيلي رووم تاثير گذار بود همش عاشقش بودم هم تشنه كردنش چند روز بعد قرار گذاشتيم و رفتم دنبالش سوارش كردم و رفتيم يجاى خلوت دور دور چهره مصي ديوونم ميكرد دستاش توو دستم بود دستاش داغ و سكسي بود يكم يواش كردم سرعت رو شروع كرديم لب بازى واي واى لباش محشر بود اولين بار لباشو ميخوردم داغ داغ داغ و گوشتى تمام تنم داغ شد چشماى مصى بينظير بود از روى شلوارم كيرمو ميماليد منم زيپشو باز كردمو كوسش ماليدم يهو بهم گفت ميخوامش گفتم چى رو گفت اون كيره خوش تراشتو واي ديگه نتونستم طاقت بيارم زيپ شلوارمو باز كردم كيرم كه حسابي راست شده بود رو درآوردم گرفت توو دستش دستاش داغ بود شروع كرد ماليدن واى داشتم ميميردم گفت ميخوام بخورمش گفتم جووون آبم رو چكار كنم گفت ميخورمش خم شد و كيره كلفتمو كرد توو دهنش واى دهنش داغ بود تمام جونمو شهوت گرفته بود منم همزمان دستمو از پشت كردم توو شورتش و لاى كون و كوسشو ماليدم خيلي تميز و نرم بود كوسش پره آب شده بود مصي شروع كرد تندتند ساك زدن و ريز ناله كردن آبم نزديكه اومدن بود يهو پاشيد توو دهنش واى واسه اولين بار بود موقع ارضا شدن اينجورى نعره ميزدم يك دقيقه كامل نعره ميزدم آيييييي آههههه عالي ساك ميزد با دل و جون كيرمو ميخورد تا لحظه آخر كه آخرين قطره آبم بيا لباشو رها نميكرد و همچنان ميخورد داشتم بيهوش ميشدم بيشرف تمام آبم كه داغ و زياد بود رو با لذت قورت داد واى مصي رو داشتم پله پله تجربه ميكردم بعدش با خودم گفتم واى كوروش بايد اون كيرتو كه مصى عاشقشه بكنى توو كوسش چند روز گذشت تا بالاخره موقعيت جور شد و آوردمش خونه منم صبح زود بيدار شدم حموم كردم و كير و كونمو حسابي تميز كردم ساعت هشت و نيم بود كه اومد درو باز كردم همون فرشته هميشگى بود اولش استرس داشت بغلش كردم آروم شد نشستيم و لباساى بيرونشو درآورد اولين بار بود كه توو خونه و بي استرس كنارش بودم واى بدنش ديوونم ميكرد موهاى بلندش لباى حشريش بغلش كردم يكم باهم حرف زديم و توو چشاى هم خمار شديم لبامونو نزديك كرديم و يهو وحشي شديم لباى همو خورديم جوووون مثل وحشيا لباي همو ميخوريم از جام بلند شدم و ي ميز آوردم پاهاش رو گذاشتم رووش ميخواستم بردش بشم عاشقه اين بودم بردش بشم مصي به قدرى سكسي بود كه هميشه دوست داشتم شاشش رو بخورم پاهاش كه رو ميز بود شروع كردم انگشتاى پاهاش رو ليس زدن واى چه لذتى بود شصت پاشو مثل كير ميخوردم تمام انگشتاى دو پاشو دونه دونه ليس ميزدم لاي انگشتاشو داشت ديوونه ميشد و ناله ميكرد يهو از جاش پاشد و گفت بريم روو زمين بازم پيچيديم به هم گردنشو ليس ميزدم گوشاشو ميخوردم داشتيم روانى ميشديم سوتينشو دراوردم و سينه هاى خوشكلشو ماليدم تند تند ليسشون ميزدم دوتامون هار شده بوديم رفتم پايين شورتشو دراوردم وووووى نميدونيد كوسش چه بوى خوبي داشت بوش مستم كرد خيس بود زبونمو كشيدم لاش روو زبونم پره آب شده بود آب كوسش ژله اى بود زود قورتش دادم ديگه هيچى حاليم نبود مثل سگ كوسشو ليس ميزدم وحشي شده بودم بالا تا پايينه كوسشو ليس ميزدم مصي ناله هاش روو هوا رفته بود موهامو چنگ ميزد پاهاشو دادم بالا و افتادم بجونه كونش سوراخ كونشو ديوونه وار ميخوردم لپاشو ليس ميزدم ووااى زبونمو ميكردم توو كونش پاشد نشست گفت بخواب عوضي اولش انگشتاى پامو ليس زد دراز كشيدم شورتمو كشيد پايين كيرم وحشتناك كلفت شده بود مثل فنر پريد توو صورتش قرمز شده بود كيرم رگاش باد كرده بود مصي تا ديد ديوونه شد گرفت توو دستاش و تف كرد رووش شروع كرد ساك زدن وحشيانه ميخورد داشتم ميمردم موهاشو جمع كردم توو مشتم تندتند ميخورد پاهامو بردم بالا و كونم ليس ميزد واااااى عاشق اين بودم كونمو ليس بزنه زبونشو تندتند ميكرد توو سوراخ كونم كم كم انگشتشم ميكرد تووش چرخيدم رفتم زيرش ٦٩ شديم صورتم لاى پاش بود كيره منم زير دهنش كونشو آوردم پايين نشست روو دهنم تمام كون و كوس خيسش روو صورتم بود صورتم خيسه آب كوسش شده بود زبونمو انداختم لاي كوسش و كونش و ليس ميزدم چوچولش رو مثل پاستيل ميمكيدم ديوونه شده بود انگشتامو ميكردم توو كونش اونم داشت وحشيانه كيرمو ميخورد تخمامو ليس ميزد مصي گفت بكن تووش گفتم قمبل كن روو دوتا پاش نشست و قمبل كرد كونشو داد بالا كمرش قوس شد كيره كلفتمو كردم توو كوسش واسه اولين بار وااااي نميدونيد چى بود كيرم نميرفت تووش قلبم تند ميزد خوشحال شدم كه مصي كوسش اينقدر تنگه چند دقيقه كشيد تا بزور كم كم رفت تووش واى كوسش انگار كيرمو بغل كرده بود تمام حجم كوسش رو كيرم گرفته بود كوسش جاى خالي نداشت بزور جلو عقب ميشد داشت آتيش ميگرفت كيرم موهاشو پيچيدم دور دستم و وحشيانه تلمبه ميزدم صدام درومده بود و داد ميزدم مصي صورتش برافروخته شده بود صداش درنمياد هم داشت حال ميكرد هم يكم درد داشت سرشو برگردوند عقب و نگام ميكرد دستمو گذاشتم روو شونه هاشو تندتند جلو عقب ميكردم پاهاش ديگه جون نداشت به بغل خوابيديم از پشت چسبيدم بهش ي پاشو دادم بالا كيرمو كردم توو كوسش و شروع كردم كردن سينه هاشم توو مشتم بود چند دقيقه كردم بعد بلندش كردم رفتيم سمت اپن ي ظرف عسل روو اپن بود كيرمو كردم توو عسل و گذاشتم دهنش چند بار اين كارو كردم و كيره عسليمو ليس ميزد بردمش روي اپن خوابيد پاهاش رو دادم بالا باز كردم كيرمو كه خيس شده بود كردم توو كوسشو شروع كردم تلمبه زدن دستمم زير سرش بود پاهاش دور كمرم اوووم خيس عرق بودم مصيم خيس شده بود با سرعت و ديوونه وار تلمبه ميزدم ديگه كنترل نداشتم آه و دادمون روو هوا بود يهو مصي ارضا شد و نعره زد تندش كردم زدم زدم زدم تا داشتم ارضا ميشدم كشيدم بيرون پاشيدم روو سينه هاش وااااى تمام جونم داشت خالي ميشد تمام بدنش آب كيرم بود بغلش كردم و آبمو پاك كردم اومديم توو هال نشستيم واي هنوز سير نشده بوديم بازم پريديم به هم و شروع كرديم ليسيدنه كير و كوس هم داشتيم از حشر ميميرديم بعد مصي دمر خوابيد گفت بكككن تووش اون كيرتو يكم آوردمش بالا كيرمو گذاشتم توو كوسش دوباره دراز كشيد شروع كردم تلمبه زدن واي چه صدايي رونم ميخورد به كونش تاپ تاپ صدا ميداد چند دقيقه تندتند كردم مصي شروع كرد لرزيدن و ارضا شد منم داشت آبم ميامد دراوردم و ريختم روي كمرش ديگه جونى برام نمونده بود بهترين سكس زندگيم بود حالا ديگه سكسشم تجربه كرده بودم و ديوونش شده بودم روزها گذشت و عشقمون عميق تر ميشد و ديوونه وار دوسش داشتم همه زندگيم شده بود گذشت و گذشت داشتيم ديوونه ميشديم چندبار سكس چت كرديم ولى سيرمون نميكرد توو روزايي كه در به در دنبال مكان بوديم قرار شد بريم خونه خواهره مصي ي صبح رفتيم اونجا خواهرشم اومد ما رو رسوند ي قليون كشيديم و خواهرش رفت مصي موهاشو باز كرده بود و ي آرايش داغ هم كرده بود ي كفش پاشنه بلند پاش بود وقتى راه ميرفت كونش قمبل ميشد داشت ديوونم ميكرد ميخواستم جلو خواهرش جرش بدم كثافتو مانتوشو درآورد ي تاب قرمز تنش بود سر پا كه بود منم فورا بلند شدم بغلش كردم لباي همو خورديم لباي داغشو گوشا و گردنشو ليسيدم مصي ديگه طاقت نداشت نشست جلو پام شلوار و شورتمو دراورد كيرم مثل چوب شده بود گرفت توو دستاش و كرد توو دهنش زبون داغش كيرمو داشت قورت ميداد عقب عقب رفتم نشستم روو مبل كيرمو بي مهابا ميخورد پامو گرفتم بالا زبونشو انداخت لاى كونم و ليس ميزد روى ابرا بودم زبونش توو سوراخ كونم بود گرفتمش انداختم روو مبل شورتشو دراوردم كوسش تاپ تاپ ميكرد مجال ندادم و كوسشو كردم توو دهنم ليس ميزدم دهنم پره آب شد كونشو ميخوردم و بو ميكردم دهنم ديگه بيحس شده بود آوردمش پايين دراز كشيدم اومد روى كيرم نشست كيرموگرفت دستشوگذاشت روى سوراخ كوسش و يواش نشست و كم كم كيرم رفت تووش شروع كرد بالا پايين ولى اينقدر تنگ بود كه خيلي سخت ميرف تووش انداختمش زمين قمبلش كردم كيرمو تف زدم كردمش توو كوسش تا ته زدم تووش مصي داشت زوزه ميكشيد فقط ميگفت بكن بكن بكن جرم بده صداى تلمبه هام پيچيده بود توو خونه عرق ازمون ميچكيد منم وحشي شده بودم جورى تا ته ميكردم تخمام ميكوبيد به كونش دمر شد و شروع كردم به كردن چند دقيقه تلمبه زدم مصيم ارضا شد و ناله ميكرد آي و اوخش بلند شد و منم داشتم از ارضا شدنش لذت ميبردم برگشت روو به من كيرمو گذاشتم تووش ميكردم ميكردم ناله هامون فضا بود داشتم ارضا ميشدم مصي با صداى لرزانش گفت بريز دهنم لحظه ارضا شدنم بلند شدم و آبمو پاشيدم توو دهنش و روو سينش آبم با جهش زياد ميپاشيد دهنش پر شده بود آب سينشم با دست برداشت و گذاشت دهنش پاهام ميلرزيد تمام شيرمو كشيده بود مصي بينظير بود ي پورن استار واقعى براى من هنوز هم با مصيمم و تا زندم عاشقشم و مال منه با سپاس نوشته

Date: June 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.