بهترین سکس عمر 37 ساله من

0 views
0%

سلام دوستان من حمید 37 ساله مشهد توی سایت همسر یابی دنبال یک همدم وهمراه خوب بودم تا اینکه یک شب که ماموریت بودم تنها توی مهمانسرا دنبال مخ زدن بودم توی سایت همسر یابی دختری رو دیدم که تصویر هم ازخودش گذاشته مهسا 21 ساله دانشجو بهش پیام دادم اونم بعد از 5 دقیقه جواب داد خودمو معرفی کردم منتهی نگفتم متاهلم و خلاصه شب اول و دوم رو چت کردیم و شب سوم بهش گفتم متاهلم و خلاصه ناراحت شدد و رفت ساعتی نگذشت دیدم دباره پیام داد و سوال و جواب که چیه از ندگیت ناراحتی و منم جوابشو به درستی دادم خلاصه اون برامیه عکس فرستاد وای چقدر زیبا قد حدود 177 وزن 75 حسابی ماه بود قرار گذاشتیم آخر هفته همو ببینیم منم خانواده رو فرستادم شهرستان و خونه خالی شد ساعت 12 ظهر پنج شنبه یک کوچه جلوتر از خوابگاهشون منتظرش شدم تا اینکه اومد قد بلند و چشمای درشت و صورتی سفید دل تو دلم نبود راه افتادیم سمت بیرون شهر دلم مثل موتور ماشین تند میزد یک خورده جلوتر رفتیم از هر جایی صحبت شد تا اینکه دستشو گرفنتم اونم شروع کرد به نوازش دستم و ب موهای دستم بازی میکرد ناهارو خوردیم و راه افتادیم سمت شهر من رفتم سمت خون که گفت کجا گفتم بریم یکم اتراحت کنیم ناراحت شد و گفت نه نمیام از تو بعیده بهم برخورد و حسابی رفتم تو لک راه افادیم دوباره سمت یه محل تفریحی کم کم یخمون باز شد دوباره اونجا قدم ردیم دستشو گرفتم و غروب سوار ماشین شدیم سمت شهر راه افتادیم تو مسیریهو بوسشکردم اونم چیزی نگفت یکم جلوتر گرمای لبشو روی گونه ام احساس کردم خیلی کیف داشت لبشو آورد و گذاشت رو لبم منم در حین رانندگی داشتم میمردم از شهوت رسیدیم مشهد تا اینکه یه جای خلوت نگه داشتم دستشو کرفتم کشیدمش سمت ودم اونم از خدا خواسته پیش آمد لبشوگذاشت روی لبم و زبونشو داد تو دهنم مهسا حسابی لب منو میخورد و صدای اهش کم کم در میومد منم از ترس اینکه کسی ما رو تو ماشین نبینه همشحواسم به بیرون بود حالم خراب شده بود دستمو بردم سمت سینه هاش سینه های 85 سفت و بزرگ فشارشون دادم و اون دوباره آه کشید و لبمو زبونمو میخورد منم فشارش میدادم و سنه هاشو حسابو مالوندم دستشو آورد سمت کیرم که حالا داشت شلوارمو جر میداد 18 سانت قد داشت و 13 سانت کلفتی تا دستش خورد بهکیرم خ بلندی کشید و محکم تو دستش کرفتمنم یواشکی با ترس و لرزدستمو بردم سمت کسش دکمه شلوارو باز کردم ودش با عجله داش پاییین یک شرت قرمز رنگ زیبا کهحالا حسابی خیس شده بود دستمو بردم تو شرتش داشت میسوخت دستم از داغی شهوت کسشو شاید به اندازه یک استکان آب ا ز کسش روی شرتش رو خیس کرده بود وای اون داشت لب منو ازجا میکند و منم یواش با لاه کسش بازیمیکردم که اون جیغ میزد یه دفعه دیدم یه نفر جلوی ماشین ظاهرا متوجه ما شده مهسا داد زد بریم خونه زود باش وقت هم ندارم باید ساعت 9 خوابگاه باشم ماشینو روشن کردم و روی ابرها به سمت ونه تخته کاز رفتتیم اول من رفتم داخل بعد دو دقیقه اون اومد بالا تا رسید تو مانتو رو در آورد و پرید روم داشت منفجر میشد از شهوت چشماش باز نمیشد بغلش کردم و لبامون به هم گره خورد بعد مدتی لب گرفتن لاله گوششو خوردم که جیغش هوا رفت دهنشو گرفتم آخه ممکن بود صداش بالا بره یواش سوتین شو باز کردم و لخت شد سینه های برجسته سفتشو تو دستم گرتم و همزمان با لب گرفتن آرام مالوندمشون امهسا جیغ میزد و میگفت دوستت دارم مال منی منم همینطور بهش ابراز عشق میکردم نوکسنه هاش حسابی برجسته شده بود که زبونمو آروم روشون کشیدم و نوکشو به دندون گرفتم اونم دستشو برد تو شرتم و کیر سفت و کلفت منو محکم به دستش گرفت با حالت تهاجمی شرتمو کشید پایین منم هیمن کارو کردم به هاش حالا دیگه آب از کسش جاری بود انگشتمو یواش دم سوراخ کسش گذاشتم داع داعغ بود و واقعا احساس کردداه میسوزه انگشتم مهسا کیر منو کرد تو دهانش و شروع کرد بهساک زدن و میگفت حمید تو کیرکلفت خودمی دوستت دارم بعد نوبت من شد یککس پف کرده داغ و سفید و تمیز زبونمو یواش به کسش زدم که موهامو چنگ زد و فشارم داد سمت کسش اون داشت جیغ میزد علنا و من با شهوت فرواوان داشتم به کس خیس و داغ و جوان اون لب و لیس میزدم بعد از مدتی احساس کردم داره میلرزه و اینقدر کله منو فشار داد تو کس که داشتم خفه میشدم ارضا شد و من با شدت بلند شدم کیرم گذاشتم دم کسش و پاهاشو سر شونه ام گذاشت و یواش یواش روی کسشمیکشیدمش جانم یه کس داغ که حالا دریایی متلاطم از آب داغ بود گیرم با کس تپلش ور میرفت که دوباره صدای مهسا در اومد و اخ و اوخ میکرد منم محکم تر روی کسش چتکه میزدم و ترس داشتم مبادا بره تو و پردش پاره بشه مهسا دوباره اوج شهوت رسیده ود و گفت بخواب من بیام روت اومد روم نشست وکیرمد با دستش میکشید به کس داش که یک دفعه اروم سرشو کرد داخلش و به ارامی بالا پایین رفت کل کیرم تو کس جوون و تنگش بود داشتم میمردم از شذت کیفو ال یواش یواش کیر کلفتم رفت تو و اون با شهوت به چشمام خیره شده بود چشماشو قفل کرده بود روی چشمم و دندوناشو به هم فشار میداد هر لحظه کیرم بیشتر تو میرفت و اونقدر داغ بود توش که من بلند ناله میکردم کم کم دیدم تا ته رفت ترسیدم واز روم بلندش کردم نمیخواستم تفاق بدی بیفته و به درسر بیفتم اون منو کشید روش و گفت حمید راحت باش من فکر کنم ارتجاعی هستم همش مال خودت و من دوباره اروم کردمش تو اولش داد میکشید که دردم میاد صورتش سرخ شذه بود و کسش بادکرده بود کیرم تا نصفه تو بود وبه زور جلو میرفت و وی دریای آب داغ راهشو باز میکرد با فشار دادمش تا ته رفت و اون داد کشید و منو تو بغل گرفت مهسا گفت کیرکلفتت بهترینه حمید میخوامش و من شروع به تلمبه زدن کردم اینقدر پر آب بود کسشکه ملافه زیرمون خیس شده بود 15 دقیقه کردمش و اون دو بار ارضا شد و من در نهایت کیرم داشت منفجر میشد این کس 21 ساله بهترین لذت سکسی عمرم بود کسش داشت آب کیرمو بیرون میشکشید و کیر من تو کس مهسا مثل لوله آب که هر لحظه امکان فورانش بود آماد بود مهسا داد زد و برای بار چهارم ارض شد و این باراز شدت حس شهوت مهسا آبم فوران کرد همشو روی سینه سفتش خالی کردم و هر دو تامون مثل جنزه رو هم افتادیم ساعت 8بود و اون باعجله لباسپوشید تا برسونمش خوابگاه و این روز من بهترینسکسمو تا الان تجربه کردم بعد از این جریان هفتهای دو بار سکس داشتیم که هر کدومشبهتر از قلیبود تا اینکه درسش تموم شدو رفت به شهرشون و منم موندم به حس بیقراری برای اون نوشته

Date: July 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.