بوس می خوام

0 views
0%

سلام داستاني كه من امروز ميخوامتعريف كنم بر ميگردد به چهار ماه پيش من با پسري دوست بودم اون رفيقم اسمش امير بود مغازه هم داشت منم مثل اين بي خانمانا هميشه دم مغازه او پلاس بودم همسايه مغازه امير كتاب فروشي بود كه مدتها دنبال يه شاگرد دختر ميگشت تا اينكه اون شاگرد اومد و اونجا مستقر شد من بار اولي كه دختررو ديدم خيلي مهرش به دلم نشست تا اونجايي كه ميخواستم برم خواستگاريش اما يه چيزي از درون ميگفت پسر تو هنوز كيرت به كس ماليده نشده آخه چه زني چه كشكي تا اينكه با دختره طرح رفاقت ريختم و مخشو ريختم تو فرغون با دختر دوست شدم اسمش هانیه بود مرضه دختر گرم مزاجي بود اهل حال بود بعد از يك هفته كه براشش خرج كردم و گفتم كه ميخوام بگيرمت گفت بغل ميخوام منم مثل ديوونه ها بغلش كردم گفت بوس ميخوام منم بوسش كردم تا اينكه يه روز اوم خونمون يعني دعوتش كردم خونه خالي تا يه حالي قبل ازدواج بكنيم اونم راحت و بي چون و چرا اومد من گفتمميخوام زود بمالم لاش و تمومش كنيم جاتون خيلي خالي بود اونم هماهنگ بود گفت باشه من لباساشو درآوردم سينه هاش مثل هلو چشمك ميزد واي الان يادش افتادم كيرم داره ميتركه حسابي ماليدم و گذاشتم لاي سينه هاش اونم اين كيرمو بالا پايين ميكرد و ميماليد به سينه هاش بعد لخت لختش كردمو نوبت اون بود كه لباساي منو دربياره اونم لباسامو دراورد و كيرمو گذاشت تو دهنش انگار صد سال ساك زن بوده همچين اين كيرمو ساك ميزد كه داشت آبم ميومد حسابي مالوندمشو كيرمو گذاشتم لاي پاهاش اونم حسابي كسش خيس شده بود و خودش كيرمو با دست گرفت و گذاشت لاي كسش حسابي مالوندم اما حال اساسي نميداد ولي يه نگاه به من كرد و گفت ميخواي بكني توش گفتم اره گفت من كسم حلقويه بكن تا تهش منم جو زده شدم و محكم كردم تو كس نرمو گرمش اونم جيغ ميزد من محكم تر ميكردم اون جيغ ميزد داد هردومون تو آسمون بود واي چه حالي ميداد من تنتند كيرمو تو كسش هل ميدادم اونم حال ميكردو خودشو محكم به من ميزد تا كير كلفتم تو كسش جا بشه واي انقدر زدم تو كسسش تا آبم داشت ميومد اونم گفت همشو ميخوام بخورم من تا آبم اومد در آوردم و كردم تو حلقش تمام آب كيرمو بدون اينكه بياد بيرون خورد بعد يه ليس كشيد به تمام كيرم واي من داشتم ميمردم ولي اون هنوز حشري بود با اينكه حال نداشتم ولي اونروز 4 دست ديگه كردم از كونم كردم بزي كردم سگي كردم شتري كردم ولي هيچي مثل اون دفعه اول كه كسشو جر دادم نبود مرسي

Date: August 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.