بيست و دو سالمه و يك بكن ميخوام

0 views
0%

توي سايت دوستيابي ديدم ك يه كامنتي با اين مظمون هست بيست و دو سالمه و يك بكن ميخوام باهاش تماس گرفتم البته با ايميل سريع جواب داد و گفت كه اسمش اشكان و اهل كرج قد و وزنشم خيلي مناسب بود گفت ك ساكر خيلي حرفه اييه ولي نه براي هر كيري ازم عكس كيرمو خواست دلتون نخواد كيرم ٢٢ سانته و بسيار خوش استيله اين مطلبو اشكان هم تاييد كرد دو سه تا عكس با گوشي گرفتم و سند كردم همون شب جواب داد خيلي دهنش اب افتاده بود و شمارشم داده بود اس دادم بهش و يخورده صحبت كرديم مشخصات فيزيكي كه از خودش ميگفت كاملاً واس يه پسر خوشگل ايده ال بود من هر پسري رو نميكنم ولي واسه اشكان كيرم حسابي تيز شده بود از جهتي هم ميترسيدم دروغ گفته باشه كه با دو سه تا عكسي ك سند كرد مطمئن شدم ١٧٠ قدش بود ٦٥ وزنش بدن بيمو كمر باريك كون خوشگل و گرد موها بلند تا وسط كمرش چشمها هم سبز اكازيون قرار گذاشتيم بياد خونه ما دم دماي غروب بود كه اومد از ماشينش پياده شد كاملاً مطمئن شدم كه دروغي نگفته موهاي قهوه اي روشنشو پشت سرش بسته بود و پوست سفيدي هم داشت وقتي باهم دست داديم دستهاي ظريف دخترونش كاملاً جلب توجه ميكرد رفتيم تو خونه و يه شربت اوردم تا يخورده خنك شيم گرمي هوا از طرفي و داغي شهوتم از طرف ديگه رفتيم نشستيم كنارديوار يخورده صحبت كرديم من حرف و كشيدم به كليپهاي سكسي گفت اگرتو گوشيت داري بيار ببينيم يه چندتايي داشتم كه شروع كرديم به نگاه كردن كير من بلند شده بود كه ديدم كير اونم راست شد دستمو بردم از رو شلوار يه مالشي به كيرش دادم خيلي سريع واكنش نشون داد و به اخ و اوخ افتاد كيرشو دراوردم و يه كي دوباري مالوندمش كه گفت دست نزن كه ابم مياد و كيرتو دربيار بخورم فرصت نميداد كمربندمو باز كنم كيرمو دراوردم انگار گنج پيدا كرده بود ازم خواست بخوابم و پاهامو باز كنم تا بشينه وسط پاهام شلوارو شرتمو دراورد با دست راستش ميماليد كه شروع كرد به خوردن تخمام واقعاً لذتبخش بود از تخمم ليس زد تا سر كيرم و شروع كرد به ساك زدن واقعاً حرفه اي ميخورد با دو سه تا حركت يهو كيرمو تا ته داد تو دهنش باورم نميشد فقط دوسه سانت از كيرم ديده ميشد دستم تو موهاش بود و همينجور بالا پايين ميشد يكي دوبار تا نصف ميكرد دهنش و يهو تا ته قورتش ميداد تعجب كرده بودم تا حالا هيچ كسي اينجوري واسم نخورده بود ازم خواست كه بلند شم پاهامو باز كردم نشست رو زانوهاش كيرمو خيس كرد و با دست راست شروع كرد به جق زدن و از زيرم جفت تخمامو كرده بود تو دهنش اين حالت واسم خيلي لذيذه ازش خواستم ساك بزنه كه گفت سرشو بگيرم و تا ميتونم فشار بدم تو حلقش با يه حركت كيرو تا جايي ك جا داشت كرد تو دهنش سرشو گرفتم و تا جايي ك را داشت فشار دادم باورم نميشد تا ته فرو رفت دماغش چسبيده بود به شيكمم يه چند ثانيه اي موند و خودشو كشيد عقب ك نفس نفس ميزد چند بار اين كارو كرديم خيلي حال ميداد نشوندمش لب ديوار و سرشو چسبوندم ب ديوار و شروع كردم ب تلمبه زدن ميكشيدم بيرون و با يه فشار تا خايه جا ميكردم تو دهنش دستمو گذاشتم رو خرخرش تا ببينم كيرم تا كجا ميره تو باور كردني نبود براحتي ورود كيرو تو حلقش احساس كردم لختش كردم خوابيد زمين و من بصورت چهار دست و پا سرو ته نشستم بالا سرش كيرمو نزديك دهنش كردم سرشو اورد بالا و كيرمو كرد تو دهنش حالت جالبي بود يخورده اينمدلي ساك زد تا خسته شد و اينبار من دست بكار شدم دنهشو كاملا اورد بالا و من هم نرم و ممتد واسش تلمبه ميزدم از خيلي از زنهايي ك كردم بيشتر حال ميداد پاهاشو اوردم بالا و يه نگاهي ب كونش كردم سوراخ تنگ و خوبي داشت اروم اروم داشت ابم ميومد بهش گفتم كه ابمو كجات بريزم گفت بخواب تا بگم نشست وسط پاهام و با دست راستش جق ميزد و ساك ميزد حال ميداد صداي اه و اوه من بلند شده بود اونم احساس ميكرد كه ابم داره مياد تند وتندتر تا جايي ك صداي اااااخخخ من بلند شد كيرو تا ته كرد تو حلقش و تمام اب وجودمو قورت داد دوباره كيرو كرد تو دهنشو با يكي دوتا ميك زدن شيره ي جونمو كشيد مثل جسد افتادم زمين نفس نفس ميزدم اونم همونجور اروم جق ميزد و تخممو ليس ميزد به شما توصيه ميكنم كه از اين حالت براي اوردن ابتون استفاده كنين فوق العاده لذت بخشه راستش خيلي دلم ميخواست كه از كون بكنمش ولي نه واسه اون حال مونده بود نه واسه من ولي دفعات بعدي كه تا دوسال طول كشيد به تمامي مدلهاي موجود در بازار گاييدمش اگر دلتون خواست بگين تا سكسهاي بياد موندني كه با اشكان داشتمو واستون بنويسم نوشته 23

Date: September 12, 2018


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

One thought on “بيست و دو سالمه و يك بكن ميخوام

Leave a Reply

Your email address will not be published.