بی اف وحشی من

0 views
0%

اسم من نازنینه یساله با یه پسر خوش هیکل که هم دانشگاهیمه دوستم تا حالا باهم سکس نداشتیم ولی خب در حد معاشقه و بوسه و بودیم وقتی باهاشم من اکثرا بغل محمدرضا میشینم اونم که کلا با اون هیکل توپش لخت میشه کیرش رو میماله به کوسم خیلی خیلی اصرار کرده از کون بکنه ولی من وحشی تر از این حرفام که بذارم یعنی اینجوری فکر میکردم یبار یادمه منو چسبوند به دیوار دستاشو گذاشت دور سرم کیرشو چسبوند به کسم من هم اولین بارم بود که اینقدر وحشی میدیدمش با زانو زدم از کیرش بدبخت دو دستی چسبید از کیرش ولی خب بعدش نتونستم از دستش دربرم یعنی نامردی نکرد عوضش رو دراورد گفت یبار تنبیه بشی یاد میگیری که مثل بچه آدم با بی افت رفتار کنی بغلم کرد بعد من خیلی خیلی به سینه هام حساسم دو دستی با تمام زورش سینه هامو فشار میداد داشتم از درد میمردم بعدشم دوتا از انگشتاشو تا ته کرد توی کونم از سوراخم خون اومد اخه تا حالا کسی انگولک نکرده بود بعدشم که منو رو زانو نشوند روی زمین کیرشو به زور کرد تو دهنم موهای من بلنده تا روی باسنم اونا رو گرفته بود سرمو ثابت نگه داشته بود کیرش رو تا حلقم کرده بود تکون میداد حالم داشت بهم میخورد اخرشم تا مرز بالا اوردن پیش رفتم صورتم شده بود آب منی سرم داد میزد میگفت اخرین بارت باشه مثل حیوون با من رفتار میکنی اینو خوب بخور که یادت نره خیلی روز بدی بود بعد اون قضیه یه هفته ای باهاش قهر بودم ولی خب همچنان باهمیم اما اون کاراش باعث شد خیلی دید بدی نسبت به سکس داشته باشم بعد اونم تا الان پیشنهادش رو قبول نکردم چون ازش میترسم نوشته

Date: June 6, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.