تمنا برای عشق

0 views
0%

خفه شوووووو با بغض زل زدم توی چشماش نمیتونست انقدر بی رحم باشه چرا این موضوعو ازم مخفی کرد مگه نمیگفت دوسم داره پس چرا الان جوری رفتار میکنه انگار هیچ حسی بهم نداره پاکت سیگارو از توی جیبش درآورد سیگاری از توش برداشت و روشنش کرد به روبه روش خیره شدو دود سیگارو با بازدم قوی و محکمش داد بیرون اشکامو پاک کردم از جام بلند شدم رفتم سمتش نگاه پر اخمشو از رو به رو گرفت و بهم زل زد پس چرا بهم نگفتی پارسا انقدر برات بی ارزش بودم که موضوع به این مهمیو ازم پنهون کردی هیچی نگفت و دوباره زل زر به روبه روش رفتم جلوش با بغض گفتم باتوام چرا حرف نمیزنییی پارسا انقدر بی ارزشممممم سیگارشو تو جاسیگاری روی میز کنارش با حرس چپوند و زمزمه وار و از لای دندونای بهم کلید شدش با عصبانیت گفت اون برام اهمیت نداره وگرنه خودت میدونی من عاشقتم پس زر مفت نزن آره معلومه رومو ازش گرفتم خواستم برم لباسامو از توی اتاق بردارم که دستمو محکم کشید طرفه خودش پرت شدم تو بغلش قد من تا چونش بود برای دیدنش سرمو کمی بالاتر گرفتم و گفتم چته وحشی دستاشو حلقه کرد دورم و فشارم داد سرشو کرد لای موهام و نفس عمیقی کشید اروم اروم موهامو نوازش میکرد و نفسای عمیق میکشید دم بازدم دم بازدم دستامو گذاشتم روی سینش تو چشمای رنگ شبش خیره شدم دستمو اروم و نوازش گونه کشیدم روی بدنش ی دستشو دورم محکم کرد و اون دستشو گذاشت پشت سرم نگاهه خیرش به لبام بودو همه ی حواسه من به ضربان قلب تندشدش دستشو کشید روی کمرم و سفت تر فشارم داد میتونستم با هر فشارش صدای تریک تریک استخونامو بشنوم با اینکه دردم میگرفت ولی می ارزید به آغوشش موهامو اروم تو مشتش گرفت و همزمان که سره خودشو میاورد جلو سره منم هدایت میکرد سمت لباش لبای داغشو گذاشت روی لبام نفس عمیقی کشید و شروع کرد به بوسیدنم حرکت لباش روی لبام یه شدت تحریکم کرده بود توی لب بازی خیلی مهارت داشت هرچند از ی مرد متاهل زیادی ام انتظار نمیره هرچند الان فهمیدم متاهله بعد از 2 سال که زن صیغه ایش بودم تازه دیروز شناسنامشو از روی کنجکاوی نگاه کردم با سوزشش خفیف کف سرم ب خودم اومدم پارسا با اخم زل زده بود بهم موهامو یکمی بیشتر کشید و گفت میدونی خوشم نمیاد وقتی دارم میبوسمت همکاری نمیکنی باهام و دوباره لباشو گذاشت روی لبام این بار شروع کردم به همراهی کردنش با حوصله همدیگرو میبوسیدیم لبای نرمشو میمکیدم و گاهی گازای آروم ازم جدا شد دستاشو انداخت زیر رونام و بغلم کرد پاهامو دوره کمرش حلقه کردم و دستامو انداختم دوره گردنش بردم توی اتاق و انداختم رو تخت و اومد روم از این که با شیطنت انداختم روی تخت خندم گرف خودشم خندید و دوباره لبامو به بازی گرفت دستش رفت سمت شلوار جینم و زیپشو کشید پایین خودم دکمه شلوارمو باز کردم و درش آوردم نیم تنش روم بود و به آرنجش تکیه داده بود نور ملایم قرمز رنگ اتاق فضا رو عاشقانه تر کرده بود برای داشتن ی سکس رمانتیک دستشو کشید روی شکمم و از روی کرستم دستشو گذاشت روی کسم وقتی دیدم حرکتش نمیده دستمو گذاشتم روی دستاش و کسمو مالیدم میدونستم میخواد اذیتم کنه وگرنه همیشه کسمو میمالید کسمو از روی کرستم با دوتا انگشتش گرفت و کشید آخ ملایمی از بین لبام خارج شد سرشو فرو کرد توی گردنم و شروع کرد به مکیدنش همزمان کسمو آروم میمالید زیرش دائم تکون میخوردم و ناله میکردم اروم زد رو کسمو گفت انقدر وول نخور جوجه بلند شد نشست و تیشرتشو درآورد بعد از اونم کمکم کرد تاپمو درآوردم همینجور که توی چشمام خیره بود رفت وسط پاهام کرستمو در اورد سرشو خم کردو همه ی کس کوچیکمو با ی مکش کشید توی دهنش سرمو به عقب خم کردم و لبمو گاز گرفتم زبونشو از پایین تا بالای کسم کشید و لبه هاشو از هم باز کرد زبونشو گذاشت وسط کسم و تندتند بالا پایینش میکرد صدای ناله هام نشون دهنده لذت بینهایتم بود شلوارشو درآورد نیم خیز شدم سمتش و کیره کلفتو خوشمزشو با رضایت کامل کردم تو دهنم زبونمو آروم روی سر کیرش کشیدم و با لبام فشارش دادم کیرشو اروم میمالیدم و سرشو میمکیدم دستشو گذاشته بود پشت سرم و سرمو به کیرش فشار میداد سرعتمو بیشتر کردم و با مهارت بیشتری براش ساک زدم بی طاقت لباشو روی لبام گذاشت و دوباره وسط پاهام جا گرفت کیرشو اروم کشید روی شیاره کسم ترشح کسم انقدر زیاد بود که خیس شدن ملافه زیرمو کاملا احساس میکردم چندباری کیرشو زد رو کسم و با سوراخ کسم بازی کرد اروم میکردش تو و میاوردش بیرون و هردفه جیغ منو درمیاورد با ی فشار همه ی کیرشو فرستاد توی کسم و دراز کشید روم قبل از اینکه از دردش جیغ بزنم دستشو محکم گذاشت رو دهنم چند ثانیه کیرشو نگه داشت و شروع کرد به تلنبه زدن چند دقیقه کافی بود تا کاملا دردو فراموش کنم دستشو از رو دهنم برداشت و ناله های من شروع شد کیرش میرفت توی کسم و درمیومد و من هربار تشنه تر میشدم برای ارضا شدن کنارم ب پهلو دراز کشید و پامو کشید بالا دستشو از زیر سرم رد کرد وکیرشو چندبار مالید به سوراخ کسم و کردش تو دستشو گذاشت رو کسم و همزمان ک کسمو میگایید میمالیدش سرمو به عقب متمایل کردم و سرشو کشیدم جلو لبامو گذاشتم روی لباش حرکت کیرش تند تر و سرعت مالیدنش بیشتر شد خواستم سرمو جدا کنم ک با اون دستش که زیرسرم بود مانع شدو سرمو محکم فشار داد به لباش ناله هام بین لباش خفه میشد سرعتش تندتر شدو بعد از چند ثانیه بدنم کمی لرزید و ارضا شدم تندتند نفس میکشیدم و ارامش این حس لذت بخشو توی ذهنم مرور میکردم برم گردوند به پشت و از پشت کیرشو کرد تو کسم خوابید روم و همونطور که از پشت کتفمو میبوسید کیرشو تو کسم با سرعت عقب جلو میکرد و بعد از چند ثانیه آب داغشو ریخت توی کسم خوابیدو محکم بغلم کرد و درگوشم گفت از امشب میشیم سه نفر نوشته

Date: August 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.