تگ ها

,سوییت:سلامچند:نميدونم:چشماتanalassass fuckassholebabebathroombigbig assbig dickblondebrazzersbustycreampiecumcum insideczechdickdominatedfingersfuckedfuckshardcoreincredibleinsidelargemilfmilf pornnymphopleasepornstarpoundingridesexsexyslutteentittit fucktitswithyogayoung                                                        صورتی ظاهرن«كیارشآآآآآآآآآآآآآآآههههههههههآآآخخخآئودیوآااااخآبادانآبداريآبدیده‬آبروریزیآبروشوآبروشونآبروماآبرومندانهآبروموآبروییآبمونوآبمیوهآبنباتآبهخلاصهآب کسآب کیرآب کیر مالیآبیهمانآتشفشانآخآخآخآخرشبهاآخرهایآخهخونهآخهمنمآخهپشتآخه………منآخوندآدرستوآدرنالینآدریاناآدریانوآدمهایآذربایجانیآراستهآرایشمآرایشگاهآرایشگاهشآرایشیآرتیستیآرزوئیآرزوستآرزومهآرزوهاشآرزوی‬آرماناآرمانمآرنجشوآرومترآرومي‬آرژانتینآزادانهآزمایشآزمایشگاهآزیتایهوآسانسورآسایشگاهآسایشگاهیآستانهآسفالتآسموناآسموناسآسمونمآسمونیآسمونیشآشامیدنآشتیانآشنائهآشناهاآشناهامونآشناهایآشناهمآشنایانآشناییآشناییتونآشپزخانهآشپزخونهآشپزخونهحمومآشیانهآفتابیآفلاینمآقابزرگیآقاجونآقامهدیآقایانآقایونآلاسکاآلاچیقآلبالوآلبرایتآلفردوآلمانيآلمانیآلمانیاآلودگیشآلکسیسآماتورآمادگيآمادگیآمارشوآمباسادورهآمدهایآمریكاییآمریکاییآمریکاییهاآموزشیآمپرش‬آمپولتآمپولتوآمپولشوآمپولمآمپولوآمپوليآناتوميآنالآنانبهشونآنجاییآنجاییکهآنجلیناآنچنانآنچنانيآنکاراآهاناوكیآهانگفت:آهمعلمآهنگو‬آههههههههآههههههههههههکشیدآوردمافتادمآوردمبدونآوردمتآوردمتابستونآوردمخوردشآوردمشآوردمفرشتهآوردمنهایتاآوردموآوردیمآوردینآووردمآووردمفرشتهآووردهآویزونآویزونتآویزونهآپارتمانآپارتمانشآپارتمانیآپشتامونآژانسهآیدآرومآیفونوآیییییئنداریائودیواااااایابتداعابتدايابتدایابتداییابجیمهابجیموابداعیابروریزیابروشونابرومهابروموابروهاابروهاشابروهامابروهايابروهاییابزاراابلهانهابوقراضهاتاقاموناتاقتون‬اتاق خواباتاقشاناتاقشمناتاقشنواتاقشواتاقمامانماتاقموناتاقمونماتاقوایاتاقياماتاق‬‫خواباتانولاتفاقااتفاقاتاتفاقاتیاتفاقایاتفاقياتفاقیاتوباناتوبوساتوبوسشاتوبوسیاتومبیلاثاثیهاجبارااجتناباجراییاجرا‬‫میاحتراماحترامشاحترامیاحتمالاحتمالااحتياطاحتیاجاحتیاجیاحتیاطاحساساتاحساساتیتااحساسشاحساسماحساسمواحساسهاحساسیاحساس‬احمرراهي‬احمقانهاحمقگفتماحوالمواحوالپرسیاحوالپریاحیانااختراعاتاختصاصاختصاصیاختلافاختياراختیاراختیاربهاختیارتاختیارشاخراجماخرچشمامواخریاشاخریهااخماتواخماشواخوانبارونیادارهادامشو‬ادامه:صبرادامهدادیمادامه‬ادبهاینادبیاتادبیاتتادراروادرسشوادرسشونوادمیزاداذیتشوناذییتوناذییتیارایشگاهارایشیامارباباربابشوناربابمارتباطارتباطیارتفاعارتفاعاتاردوگاهاردیبهشتارزانیارزوشوارزوهامارضاء‬ارضاهاارغوانیارنجاموارهالهام:ارهبعدارهیهوارومارکسترارگاسمازازادانهازاینکهازجیغشازخجالتازخستگیازخونهازدستمازدواجازدواجتازدواجشهمازدواجمانازدواجمونازدواجمونهازراپلهازروسریازشهرایازشوناوایلازشگفتمازطرفیازغرفهازفرداازفیلمازلبهاشازمخواستازمون‬ازموهاشازمیترااز نزدیکازهيكلازونجاییازچشماشاز کساز کوناز کون کردناساسیاگهاسانسوراسبابهااسبوزااستادانهاستادماستادموناستادیاستارااستارتاستارهااستارهایاستالیناستانبولاستایلاستایلزاستایلزواستثنااستثنائیاستثناییاستخداماستخدامشاستخواناستخوناستخونیاستراحتاستراحتیاسترسیاستريلاستریپاستریچهااستغفاراتاستفادهاستقبالاستقبالماستكاناستمنااستنکنداستواراستوانهاستوریاستچیناستکاناستگاهاستیشناستین‬استیکراسفالتاسفنجیاسفندهاسلامیاسلامیهاسماعیلاسمتوناسمشوناسمونااسنمیفهمهاسپانیاییاسپایساسپرمایاسپرمجیغاسپروزااسپورتجاسکناساسکندراسکورتاشاراتیاشارمواشتباهاشتباهمواشتباهیاشتراکاشتهاییاشتياقاشتیاقاشكالیاشناستواشناییاشناییموناشپزخانهاشپزخونهاشپزخونهیکیاشکاشواشکالشاشکالیاشکهاشاصالتاًاصرارشاصرارهااصراریاصطلاحاًاصفهاناصفهانماصفهانیاصفهانیشاصفهانیهاصلاااااصلاباورماصلاغلطاصولاًاضطراباطرافشاطرافیوناطره سکسیاطلاعاتاطلاعاتیاطمیناناعتباریاعتراضاعتراضیاعترافاعتقاداعتماداعتمادیاعتناییاعتیاداعصابماعصابمواعمالماغراقیافتادبلهافتاددستموافتادكهافتادمافتادمائدهافتادماولینافتادمحسافتادمپسرافتادنافتادندافتادهافتادهاخهافتاديمافتادیافتادیمافتتاحافتخارافتخارعنوانافتخارهافزاریافزایشافزودهافسایدافسردهافسرشونافشین‬افغانهمینطورافغانیافکارمواقاتوناونماقتصادیاقوام جندهاقیانوسالانصافالاچیقالبالوالتحصیلالتماسالتماساروالتماساشالتماسشالجزایریالجوادالعادهالعملیالمللیالمیراالمیراآرهالنازمالهام:الهامالهامالهامدخترالهاممالهاموالهامووقتیالهامگفتالهامیهالواطیالوصفیالکسیسالیسانتیالیمرابلهامااینامااینجوریامادگیامامزادهاماهواامبدبختانهامتحانامتحاناتامتحاناتهامتحانایامتحانموامتحانیامتدادامتناعامتیازامددوبارهامدهمینطورامروزهامریکاامریکاییامشبسهامضاش‬املاكیاملاییامنیتیامونشوامونش‬اميدجوناميزبهامپولتامکاناتامکانشامیدمریماامیدوارامیدوارمامیرحسابیامینداداشماناریشانالانباربودانباریانتخابانتخاباتانتخابمانتخابیانتظارانتظارشانتظارمانتظارمونانتظارمونه‬‫روابطانتظاماتانتظاميانتقالانتقالیانتقامانتهايانتهایانجامشانجلیناانحصارانحصاریانداختانداختباانداختمانداختمشانداختموانداختنانداختندانداختنشانداختنوانداختهانداختوانداختیماندازتاندازستاندازشاندازماندازهاندازیاندامشاندامشواندامماندامیاندختهاندروزاندرونانرژیمانرژیکانزجارانصافاانصافیانفجارانقدریانقدر‬انقلابانقلابتوانماتنقیهانچنانانکارکردانگارابیانگارهمهانگاریانگار‬انگشاتانگشامانگشتاانگشتاتانگشتاشانگشتاشوانگشتامانگشتاموانگشتانمانگشتايانگشتایانگشتتانگشترانگشترهانگشتشانگشتشوانگشتمانگشتممانگشتموانگشتيانگشت کردنانگشتیانگشت‌هامانگلیسانگلیسیانگولکانگیزدانگیزیاهمیتیاهههههشاهوازیماوبامااودادماوردمبهاوردمشاوردمنماوردموایاوردمو‌اوردمو‌بااوردیشاوردیماوردیناورژانساورگاسماوضاعشوناوففففففاوفففففففاولتهگفتاولموناولگفتاولیشهاومداگفتماومدبالاخرهاومدبهاومدتاپتواومدجقیاومدداخلاومددولااومدزیرشاومدسریعاومدسمتماومدشروعاومدم:اومدمنماومدمواومدمواقعااومدمیخوایاومدم‌اومدن آب کیراومدنتاومدنداومدنشاومدنشستاومدنماومدن‬اومدهانقدراومدهقشنگهولیاومدهگفتماومدهیعنیاومده‬اومدواوناومدوزدزیرگوشماومديماومدگفت:اومدیداومدیماومدیناومدیهاوممممممماونارواونانماوناهاشاوناهماونايياوناییاونجائیاونجاتاونجارواونجازنگاونجاست‬اونجاماونجامواونجاهااونجاهاییاونجاهماونجایاونجاییاونجاییكهاونجوریاونجوریهاونحاتاونروزاونشمارشواونطرفاونطوراونقدراونقدرااونموقعاونهاماونوتحریکاونودوستاونورماونورمهاونورواونوریاونوقتاونوقتماونيکياونچناناونیكهاونیكياونیکیاوهووواوهوووماوه…مرسیاووردماووووفاووووماووووهاوووووجاووووووووووووووفاوکیهبااوکی‌شدهاویزوناویزونیايستادمايستادهاينباراينجوريشوايندفعهاينطورياينفدراينقدراينكارااينكارستاينوریاينکاراينکارواپارتماناپارتمانشاپلگیتاپیلاسیوناکانشااکثرشوناکسیزنایتالیاایتالیاستایتالیاییایتالیاییهاایراديایرادیایرانهایرانیایرانیاایرانیتایرانیهاایران‬ایستادایستادمایستادنایستادهایستادیدایستادیمایستگاهایشالاایشاللهایشونمایمانهایناروایناییاینباراینبارفرداشاینترنتاینجابازماینجاتاینجارواینجاساینجاستاینجاشاینجامن:مریمااینجامنماینجام”اینجام‬اینجاناینجانباینجاهااینجایاینجاییاینجوراینجورماینجورياینجوریاینجوریماینجوریهاینجویاینحالایندفعهایندفهایندیانااینزنماینستااینستاگرامیاینصورتاینطوراینطوریاینطوریهاینقدراینقدریاینقدهاینكارستچندباریاینكارواینكه‬ایننننقدراینهروسریتاینهمهاینورواینوریاینوهواینوگفتماینچیااینکاراینکارارواینکارماینکارهاینکارواینکاروکاینگونهاین‌حرفاایهامیدوارمایهکشیدمشاییستادهایینکهاییییییاییییییییییییبااینکهبابابابا،دختربابائیباباتمباباتوباباشونباباصداتوبابامآرومباباموبابامگهبابانوئلباباهاباباییباتجربهباتمامباجاناقمباجناقباجناقمباحالتباحالهباحاليباحالیباحالیهبا حجابباخبرندباخندهباخودمبادبادکبادرایتيبادستامبادستاممبادستمبادستهایباديدنبادکردهبادکنکباربریبارخواستمبارداربارسلونبارضایتبارونیبارونیهباریدنباریكشباریكلاباریکهبازاريهابازاری‬بازاونمبازبودبازتاببازدم‌هایبازدیدبازرسيبازرگانیبازشونبازكندخترهبازموندهبازنداییبازهایبازهبابازهترسیدمبازهخدابازوهاشبازوهامبازوهایبازویمبازکردمبازکنمبازکنیدبازگشتهبازیبازیدیگهبازیشوبازیشونبازیمثلبازیهایبازیهایی‬بازیهبرامبازیو‌بازیگرایبازیگرهبازیگوشيباسلامباسلاماینباسنشوباسنموباسنم‬باسوادباسینهباشخصیتباشدولیباشرفتیمباشلوارکباشماینباشماینوباشمخلاصهباشمخیلیباشممائدهباشندمنهمباشنقدمباشنكمیباشهاومدباشهاونباشهبعدباشهبهباشهتقریباباشهخلاصهباشهخوبباشهدلمباشهدوبارهباشهسرباشهسریعباشهمنباشهمنمباشههمهباشهپوفیباشهگفتمباشهگوشیوباشوهرمباشيمنمیباشچشمکیباشگامیرهباشگاهباشگفتم:باشیتمومباشیمآقاباشیمخیلیباشیم‬باشیناسممباشینقشباشینمثلباشین‬باشیگفتباصفایباغببخشیدباغبونباغشونباغمونباغيهایبافتنیموبافتنیوبافیدهبافینقشهباقالیباقیشمباقیشوباقیموندهبالائیبالابلندبالاتازهبالاتربالاترایبالاترشبالاحالابالاخرهبالاستبالاسرشبالاشمبالامامانشبالامانتوموبالامنبالامنمبالانمیومدحسبالاهایبالاهمیشهبالاوپایینبالاپایینبالاچندبالاچنگیزبالاگفتمبالاییبالاییهابالای‬بالبخندبالتونبالشتموبالعکسبامنخلاصهبانفوذبا نمکبانوانبانوسرموبانکهاباهاتونباهاشهباهاشونباهامنددیگرمطمئنباهامو‌باهانهباهتونباهرکیباهشونباهمجنسباهمیهباورتونباورنکردنیباور نکردنیباورکنباورکنمباورکنیدباپاهاشباپسرایباکرهباکلاسباکیرمباگریهبایدیهبایستمبایستیببافنکندبببینمبببینیمببخشیدببخشیداونببخشیداونمببخشیدمببخشینببخشینشببرمشونببرمیاببرههمينجوریببوسمالبتهببوسمتببوسمتونببوسمشببوسیشونببینم»ببینماولشببینماونببینمتببینمتونببینمدیدمببینمسینببینمشببینمشاونمببینمششونببینمشصبحببینمشوببینممنببینممنمببینندببینندیهببیننشببینهبالاخرهببینهخوبببینهخودتببینه‬ببینیدببینیدشببینیمببینیموقتیببینینببینییدببینی‌ببیینیشبترسونمشبترسونهبترسينبتركمداشتبتركون……بتوانیدبتونیدبتونیمبحثشونبحثمونبحثهایبخاري‬بخاطراینبخاطرهبخاطر‫ماشینبخدااااابخداخودمبخدالباسبخداپارشونبخرآرهبخشهخالهبخشیدهبخندانمشبخندیدبخوابخوابیدبخوابمبخوابمالهامبخوابمبابخوابممنبخوابمگفتم:نمیدونمخندیدبخوابن‬بخوابهبخوابهحالابخوابههی‌بخوابونمبخوابچراغبخوابیبخوابیدبخوابیمبخوابینبخواب‬بخوامهمزمانبخوانندبخواهدبخواههمینبخواهيمبخواهیدبخوایدبخوایدیدمبخواینبخواییبخوربخورشونبخوربعدمبخوردرمغازهبخوردنبخوردنشونبخورماصلابخورمشبخورمشونبخورمشگفت:بخورمصدابخورموندهبخورمیبخورهدیگبخورهمشوبخورهمنبخورهمنمبخوریدبخوریشبخوریمبخوریمسینیبخوریمنبخورینبخوری‬بخونخلاصهبخونمشبخونیدبخونیمبخونیمدرسبدبختابدبختربدبختمبدبختمونبدبختوبدبختیبدبختیمبدترینبدجنسیبدجورامابدجورمبدجوریبدخلقیبدخواببدخودشونبدددددوووونبدشدبهبدماینمبدمخداییشبدمخلاصهبدمزیربدموایسادهبدمگفتبدمگفتمبدمیعنیبدم‌کهبدنامونبدنسازیبدنشازبدن قشنگبدنمونبدنهامونبدنهایبدهاونمبدهایمانبدهبهشبدهجندباربدهخالهبدهمادرمبدهمهسابدهکاربدهکاریجونبدهگفتبدوستمبدونمگفتم:بدونیدبدونینبدونیچیتوبدیچقدبذارازبذارمشبذارمنمبذارندبذاریدبذاریدشاینبذارینبرآمدشبرآمدگیبراتوتبراتونبراتونمنبراتگفتمبرات‌چیزیبراحتیبرادربرادرابرادراشبرادرانهبرادرایبرادرتمبرادرشبرادرشونبرادرمبرادرموبرادرنداشتبرادرهبرادریبرادزشایدبرازارزبرازرزبرازرز ، مامان ،براشحتیبراشهیچکسوبراشونبرافراشتهبرامونبراندازبراندازمبراوردهبرایتانبرایشانبرجستهبرجستگیبرجستگیشبرخلافبرخوردبرخورداربرخوردشبرخوردهبرداتاقبردارمبردارهبرداریبرداریمبرداشتبرداشتمبرداشتممراسمبرداشتموبرداشتمیگفتبرداشتنبرداشتنشبرداشتنیکمبرداشتهبرداشتیبرداشتیمبردبعدبردصبحبردمباورمبردمشونبردمنهبردنزدیکبردهبردهمنمبردیامبردیایبرزیلیهبرزیلیهابرسانیمبرسهبابرسونشبرسونمبرسونمتبرسونمتونبرسونمتونبابرسونمشبرسونهبرسونيمشبرسیآیدابرشكستبرشمردهبرعلیهبرعکسهبرقراربرقرارهبرقراریبرقصیمبرقصیمهمینبرلیانبرمراستشبرمودابرميگردهبرمگردوندبرمگفتبرمیادبرمیخوردمبرمیدارمبرمیدارهبرمیگرددبرمیگردمبرمیگردنبرمیگردهبرمیگردونمبرمیگشتبرمیگشتمبرمیگشتیمبرم‌دنبالشبرناممبرنامهبرنخورهبرنداشتبرنمیادبرنمیدارهبهبرنیباورمبروامابرومنمبرگذاربرگرداندمبرگردد‬برگردمبرگردنبرگردهبرگردونبرگردوندبرگردونددستشبرگردوندمبرگردوندمشبرگردوندوبهبرگردونمبرگردیبرگردیدبرگردیمبرگردینبرگزاربرگشتبعدبرگشتمبرگشتنبرگشتنشستیمبرگشتنمبرگشتنمونبرگشتنیبرگشتهبرگشتيمبرگشتگفتبرگشتیبرگشتیمبرگشتیمابریزمشبریزندبریزهاونبریزه‬بریزیمبریماونبریمخلاصهبریمخواهرمبریمماشینوبریمهومسرموبریمیهبزارمتبزارممریمابزاریدبزاریمبزارینبزرگانبزرگایبزرگتربزرگترشوبزرگترمبزرگترهبزرگترهابزرگترینبزرگراهبزرگشومیبزرگشونبزرگهاینبزرگیتبزرگیتونبزرگیوبزرگی‌بزرگ‌برندهبزممونبزناولبزنمتویبزنمحتیبزنمماشینوبزنمولیبزنمگفتمبزنهآرومبزنهاونبزنهکیرموبزنيالهام:بزنياميد:بزنينهبزنیفورابزنیموبزنیم‬بسازیدبسازیمبسازیگفتمبسازی‬بساطتوبساطمونوبستاومدبستمپارسالبستگفتبسمتمتابسهههههبسوزونهبسیاربسیاربسیاريبسیاریبسیجیبشاشیدنسبتبشكونیبشمامشببشماونمبشمتویبشمخلاصهبشمراستیبشمشمارهبشممنتهابشناسمتبشناسهبشناسیبشنوندبشنویدبشنویمبشهآروومبشهباورمبشهدستموبشهمنمبشهمهسابشهنبایدبشهگفتمبشورخونهبشورراحلهبشورندبشورهاببشورهبعدبشورهمنمبشوریمبشوریهبشیبشیبعدبشیخاکبشیدبعدبشیدوستبشینمزنگبشینموبشینهمثلبشینه‬بشینیمبشینیمنمیفهممبشینینبطوریکهبعدبعدابعدازاینبعدازاینابعدازدقیقهبعدازظهربعدازظهربایدبعداولینبعدحمومبعدظهربعدواسهبعدیمونبعضیاشونمبعنوانبغلشبعدبغلشونبغلمشوهرشبغلمونبــــردیـــــابفرستشونبفرستمبفرستمتبفرستنبفرستهبفرمائیدبفرماید‬بفرماییدبفرمایینبفرما‬بفروشمبفشاریبفلعادیبفهمم‬بفهمندبفهمونمبفهمونهبفهمینبفکرتونبقایایبقدرتیبقلشونبكشمكسیبكنتماینبكنمتاونبكنمت‬بكنمشونمنمبكنیمامیربلاخرهبلافاصلهبلللللللهبلندبلندتربلندتربودفقطبلندشدبلندشدمبلندشوبلندشوبرپابلندممبلندهاینابلندکردنبلندی‬بلهمریما:باهامبلورينبلوریشبلوریشوبلوزتوبلوزشوبلوغشهبلونبلوندبلوند دختر کوچولوبلیزشوبلیطهابمالشوناینوبمالمشونبمالمش‬بمالهخواربمالونمشبمالونهبماليمبمونهگفتبمونينبمونیدبمونیمبنابراينبنابراینبندازمبندازموبندازنبندازیبندازیمبندمساعتبنظرتونبنويسمبنویسمبنویسمفکربنویسممنبنویسیبنویسیشبنویسیمبنویس‬بنگاهشبنگاهیبنگاهیابنگلوربهبهانبهترالانبهترشدهبهترهبابهترهبعدازبهتره‬بهترينبهترینبهخودشبهداشتیبهراماااااابهرحالبهروز‬بهزادعبهزیستیبهشتشوبهشتیشبهشخلاصهبهشخودشبهشخوششبهشهمونجابهشون‬بهمبعدبوئیدنشبواسطهبواسیربوجود‬بوخورمبوخوریشبودبودآخرهبودآروم‬بودارومبودازشکمبودالانبودالبتهبودانداختمشبوداهنگبوداولبوداونبوداونابوداونمبوداونوبوداینروبوداینقدربودبالاخرهبودبرامبودبعدبودبهشبودبهشونبودبچهبودتازهبودتویبودحتیبودخلاصهبودخودموبودخیلیبوددادبوددامنشوبوددستبوددلمبوددلوبوددوبارهبوددوستبودديدمبوددیدمبوددیگهبودرفتمبودسفیدبودسلامبودسوتینشبودسوراخبودشرتشوبودشونبودصداشبودصورتیبودفلشبودفهمیدمبودفکربودقرارهبودكاستیبودكیرمبودلباسبودم:/كشیدمبودمآقابودمآووردمبودمازبودمانتوبودماندازهبودماومدمبودماونمبودمبردمشبودمبعدبودمبلافاصلهبودمبهشبودمتوبودمجایبودمخانوادهبودمخلاصهبودمخندهبودمداستانبودمداشتبودمداشتمبودمدگبودمدیدمبودمساعتبودمسعیدبودمشایدبودمششببودمشونبودمعصبانیبودملاکبودممامانموبودممنبودمموهاشوبودمنمبودمواقعابودمولیبودموهایبودمکهبودمیهبودمیهوبودمیکمبودناونروزبودنایناروبودنحتمابودند‬بودنشتابودنشستهبودنمنمبودنمهسابودنکمبودهمونبودهمی‌رفتبودهنوزبودهگفتبودواسهبودواقعابودوبالاخرهبودورزشکارهبودوریشبودوقتیبودولیبوديم:بودپاهشوبودپشتهبودپنجرهبودچندروزبودکارمبودکسشبودکیرشبودکیرشوبودگفتبودگفتمبودگفتم:اگهبودگوشتهبودگوشمبودیدفعهبودیكمبودیمبودیماصلابودیمبهشبودیمشبودیمیهبودیهوبودیکهوبودیگفتمبودییمبود……تابوسمونهبوسيدمبوسيدمشبوسيدنبوسيديمبوسیدحسبوسیدمبوسیدمتبوسیدمشبوسیدموقتیبوسیدنبوسیدنشبوسیدنمبوسیدیبوسیدیمبوسیلهبوشهرزندگیبوشهروبوفالوبوقبوقبوقلمونبومهایبویناکبوییدنبياريمبياممنوبيرونزنداداشبيشتريبيشترپيدابيشتریبيمارستانبيوتيكبيچارهبپرسینبپوشمبابپوشمبیابپوشمشبپوشمنبپوشموبپوشناونجوریبپوشونهبپوشيمبپوشیدبپوشیشوننمیدونمبپوشیمبپیچونمشبپیچونهبچرخیمبچسبونبچسبونمبچسبونهبچمهبچهبچه بازیبچه خوشگلبچه سالبچه‌هابچگانهبچگیمونبچگیمونگفتبچینه‬بچینیمبکشدیدمبکشمدرازبکشمگفتبکشهمائدهبکشونمشبکناشوبکناونمبکندیگهبکنمدقیقابکنمشمنبکنمشموقعبکنمشکپلبکنمش‬بکنمفقطبکنممنبکنمهمشبکنمکیرشبکنمگفتبکننولیبکنهبابکنهولیبکنکیرموبکنیاونمبکنیمادرتومنبکنیمنمبکنیم‬بکنینشبکنیپوزبکنیگفتمبکوبینبکونیمبگامشکیرموبگذارمبگذاريمبگذرمبعدبگذرونبگذرونیبگذريمحدودبگذریمبگردونتشبگردیدبگمخاطراتبگهمنمبگوآبموبگوگفتبگيريمتوبگيرييهبگیبدشبگیدگفتبگیرتشبگیرمآهبگیرماولبگیرمتبگیرمرفتیموبگیرمشبگیرمنامبگیرنتبگیرندبگیرهتاپشوبگیرهمنبگیرهیکیبگیره‬بگیریدبگیریشبگیریمبگیگفتیمبیابونبیابونابیاخلاصهبیادارهبیادامشببیاداونبیادتابیادتابستونبیادحالابیادرسیدیمبیادرفتیبمبیادكیرمبیادوایبیادگفتمبیاربنخریدبیارتابیارتانیابیاردربیارسهبیارمتبیارمشبیارمفردایبیارمنمبیارم۱بیارم‬بیارندبیارنوبیارهدربیاریدبیاریمبیافتهبیافتهاینوبیامادرسوبیامرفتمبیامنمبیاورمبیاگفتبیایمنمبیاینخلاصهبیایندبیاییدبیاییمبیایینبیتابیبیتمونبیحالیبیحجاببیحسابیبیخابیبیخودیبیخیالبیدادشبیدارشبیدارشدمبیدارشونبیدارمبیدارنبیدارهبیداریبیدار‬بیراه‬بیرود‬بیرونآرومبیرون از خانهبیرونبابیرونبدبیرونبعدبیرونتوبیرونسارابیرونشبیرونقدبیرونمبیرونمرتیکهبیرونمنمبیروننبیروننمی‌خونمبیرونهبیرونوبیرونکیرتبیرونگفتبیرونگفتمبیرونیهبیرون‬بیزحمتبیزینسیبیسكوییتبیشتراومدبیشتربهبیشترشونبیشترهبیشترهخلاصهبیشتروبیشترکردکونمبیشتریبیشترینبیشعوربیشعوریبیش‌تربی غیرتبیغیرتابیغیرتمبی غیرتیبیغیرتیبیفایدهبیفتهسهبیفتی”بیقراریبیمارستانبیماریبیناموسبیناموسابیناموساییبینشونبینمونبینهایتبینوایانبینیشوبینیموبیهوششبیهوشهبیوفتمبیوفتهبیوفتهمیبیوفتیمبیوهبیچارهبیکارمبیکاریبیکاریدبیکبارهبیگاریبیگناهتائیدیهتااستادتابحالتابدارتابدارشتابستانتابستونتابستونهتابستونیتابلوئهتابلوئیتابلوشتابلویتابوندتاتوتاثیریتاجاییتاحالاتاخواهردارمتاخیریتاريكيتاریخه۹۸/۱/۳۰تاریخچهتاریخیتاریكیتاریکهتاریکیتاریکیشتاسوعاتاشکندتافرداهمتامونوتاندونتان سکسیتانیاستتاپوندتاکاندومتاکسیهمنمتایلندتایپیکتاییدشونتبریزیتبلیغاتهتجاربیتجاوزتجربموتجربگیتجربیاتتجربیاتمتحتمانتحریرشتحریكشتحریكشونتحریكمتحریکشتحریکمتحریکمونتحصیلاتتحصیلاتتونتحصیلیتحقیرشتحقیرشونتحقیرمتحقیریتحملشوتحویلتتحویلتونتحویلشتحویلشانتحویلمتحویل‬تختتختخوابتخت خوابتختخودمتختشونتختشونمائدهتختمامانمتختناگفتهتختپاهاشتخماشوتخماممتخمایهتدارکاتتراشیدنتراشیدهترافیكتراکتورتراکتوریتربیتشترتيبشترتیبتوترتیبشترتیبشوترتیبموترجمشوترخیص‬تردیدشترسند‬ترسوندترسوندیترسونننندترسيدمترسيدهترسيديترسيديمترسیدمترسیدموترسیدنترسیدهترسیدیمترشحاتشترشهاتتترشیدهتركوندهتركیدمترمینالترهمنمتروتمیزتروخداتروووخداترک جندهترکيبشترکیترکیدمترکیدنترکیدهترکید‬تریكویتزئینشتزريقاتتزریقاتیتستوسترونتسكينشتشویقشتصاحبشتصادفیه‬تصمیماتمونهتصوراتتصورشغلطتصویرمتصویریتظاهراتانتخاباتتعادلشتعادلمتعادلموتعارفتتعارفیتعاروفتعاونیتعجباومدمتعجبگفتمتعدادمونتعدادیتعدادیشونتعریفاشوتعریفاییتعریف‬تعطیلاتتعطیلیتعقیبشتعقیبشونتعمیرگاهتغییریتفاصیرتفاهمیتفاوتاتفاوتيتفاوتیتفریحیتف مالیتقاضامتقاضایتقربیاتقريباتقریبآتقریباتقریبا۶۵تقصیریتقلاییتلاشمونتلاش‌هایتلفنتمتلوزیونتلويزيونتلویزونتلویزیونتلگرافیتلگرامتلگراموتماسشوتماسهاتماسهامونتماشامونتماشاچیتماشاگرانتماشایتمامترتمامشوتمامنوشته:تمایلاتتمایلیتمرکزمتمریناتتمریناشتمیزآخهتمیزترتمییزهتناسليتناسلیتنالسیتنباکوتنتبهترهتنتهمائدهتندترتوتندتردرتندتر‬تندتندتنشهداشتمتنهااونتنهاخونهتنهاستتنهاستگذشتتنهاستگفتمتنهاصندلیتنهاييتنهایيتنهاییتنهاییمتنومندتنومندهتنگاروتنگهاخهتنگهرومتنگوقتیتنگگفتتهدیداشتهدیدشتهدیدیتهرانخیلیتهراندیگهتهرانمتهرانماتهرانهتهرانپارستهرانیهتهرونیتواتاقتوافقیتوالتمتوامضاتوانایتواناییتوانستتوانستمتوانستهتوانگاریتواوقدریتوباورتونتوبغلمتو تختتوجاشونتوجیهشمتوجیهیتوجیه‬توحالتتوحلقشتو خارجتوخیابونتوداشتتودوزیتورتونتورفتمتوروخداتوروخدااجازهتوروخداولمتوریستتوریستیهتوریسمتوستتاتوسوراخشتوشبعدتوشخیلیتوشدراوردمشتوشمیخوامتوشهسعیدتوشهوایدارمتوشچنانتوشکسیتوشیهوتوصورتمتوصیفشتوضیحاتتوكوچشونتولباستولدشهتولدمونتولیدیتومانهتونستمتونستهتونستيمتونستیتونستیدتونستیمتونمگفتمتونیستمتوهماتمتوههوایسادمتوهینحالاتوووهمنیتوووووتوپوستتوپولیتوپیدمتوچشاشتوکرستشتوکسم‬توکوستتوکونمتوکیرموتوگروهتوگفتمتپلتپلشمالتپلشو‬تکونشونتکونهاشتکونهایتکیلایتیرهوای‬تیشرتشتیشرتمتیشرتموتیشرتوتیشرتیتیموریتیپهایتیپیسلامثارالهثارللهثانیاًثانیةایثانیه‌ایجاافتادهجابجاییجاخالیجاخوردمجاخوردهجادادمجادوگریدجادوییجادوییهجاروبرقیجاریهایجالبهمنجامایعیجامونوجانانهجانشروعجانمیشهجاهاروجاهاشونوجاهامونجاکشاییجاگذاشتمجایگاهجایگزینجبرانیجداشدمجداشدنجداشیمجداگانهجداییشجديدوعجيبيجدیدالانجذابترجذابترینشجذابتوجذابیتجذابیتشجراتشوجرخوردنتجرخوردهجردیجررررشجریاناتجریانشومیگمجریانهجریانوجریان‬جزئياتجزئیاتشجزییاتجسبودنمجستجويجسمانیجسورترجشنوارهجفتتونجفتشانجفتشوسجفتشونجفتشونمجفتمانجفتمونجفتمونمجفتمونوجفت‬‫باهمجقجق زدنجق زدن دخترجقیجلقجلق زدنجلوبکنجلوبکنمشجلوخودمجلوشونجلومدستجلومونجلوگیریجمشیداونجاجمعمونجمعیتیجملاتشجمله‌اشجمهوریجمهوری چکجنابعالیجنابعایجنبندهجنجگوهاجندهجنده ، کس ایرانی ، داستان سکسی داغجندهایجنده ایرانیجنده بازیجنده تو خونهجنده تو فامیلجنده تو مامانجنده خانمجنده خنومجنده خونهجنده خیابونیجنده سیاهجنده عربجنده پولیجندهکونموجنده کوچولوجنسهجنگیدمجهانموجهانگیریجوابشوجوابممجوابموجوانجواهراتجواهراتيجورائیجوراباجوراباشجوراباشوجورابايجورابایجورابشجورابشوجوراييجوراییجورایییجوردیگهجورشونجورنشدجورهاییجورواجورجوكهایجونانگارجونخالهجونز‌نجاتمجونممممممممممممممممممجونمپاهامجونوایجونوریهجونگفت:جونیییییجوونایییچهجوونترجوونترهجوونیهجوووونجوووونقربونتجوووونیجووووونجوووووونجوووووووونجووووووووونمجووووووووووونجوووووووووووونجکامونجیغغغغیجیگرییییحاضربودمحاضرترحاضرشدحالادیگهحالاسریعحالاهاحالتذوقحالتموحالتونحالشونوحالمونحالهولیحالهیچحالوسطحاليکهحالیشهحالیکهحاملهحداققبلحداكثرحدود/زنگشحدودایحدودقدحدود۱۰حدود۱۵حرارتیحرفااخرحرفاروحرفاستحرفاشوحرفاشونوحرفاموحرفاهمینطورحرفاگفتحرفاییحرفتو‬حرفهاتونحرفهاخواهرمحرفهاشحرفهاشمحرفهامحرفهامونحرفهامونوحرفهایحرفهاییحرفیه»حرفیه‬حركاتشحركتی‬حرومزادهحرکاتشحرکاتمحرکاتمانحرکاتهحرکتروحرکتهاحرکتهایحسابتوحسابدارحسابداریحسابشوحسابیمیحسابی‬حسادتشحساسترینحساسیتحسودیتحسودیمحسیییینحشرشونحشرگیشحشریحشریترحشریترمحشریتشحشریتموحشریتوحشریهافتادمحشرییه‬حضورشونحضوریتونحقارتمحقوقتونحقیرانهحقیرگفتمحلاوتیحلفدونیحلقماونمحلقوممحلقویمحلقویماینحلقوی‌امحماقتمحمامتویهحمامدروسطمحمومحمومرفتیمحمومشونحموممونحمیدهمحنایی‬حوابيدحواستونحواسموحوسناکحوصلتونحوصله‌مونحوصلگیحولحیاطشونحیسابیحیواناتحیوانیهحیووناحیووننحیوونیحیوونیهولیخخابوندمشخابیدمخارجخارجرکخارجیخارجیاخاستهکیرمخاصهبیاخاصواقعاخاطخاطراتخاطراتمخاطرتوخاطرخواهخاطرهخاطره سکسیخالدونخالهخالهبعدخالکوبیخالیآدمخالی کردن آب کیر توشخالی کردن آب کیر تو کسخالی کردن آب کیر داخلخاموششخانمایخانمهاخانمگفتخانهخانوادشخانوادشونخانوادمخانوادهخانوادگيخانوادگیخانوماخانوم رئیسخانوممخانومممخانومممنمخانومموخانومهخانوموخانوميهخانومیخانوم‌خاکبرسرخاکستريهخاکستریخاکشیرخبرايیخبردارخبررررررررررررخبرمونخبرههههههه‌خجالتتخجالتشخجالتمخجالتهخجالتیخخخخودشمخخخیلیخخدیگهخداااااااخدااینقدرخدابیامرزمخداحافظخداحافظيخداحافظیخداخداخداخواستهخداراشکرخدافظیخدافظ‬خدامرگمخدانگهدارخداوندخداوندیخداوکیلیخداپرستخدایامنوبکشخداییشخدمتتانخدمتتنوخدمتتونخدمتشونخدمتمگفت:خدمتکارخدمتکاراییخرابخرابترخرابكاریهاشونخرابکاريخراسونخراشیدهخراشیدگیخرافاتهاخرامانخرجشونوخرجمونخردادوخردینهمینطوریخرمائیخرماییخرمشهریخروجی‬خروسکشخروپفشخريدندخریدارانهخریداریخریدشوخریدمشخریدنمخریدیمخریدیمکمخزعبلیخستگیتونخشایارخشم:خفهخشکمونخشکیدهخصوصیاتخصوصیتخصوصیمنمخضیراویخطرناكهخطرناکهخطرناکهکیرموخفت گیریخلاصهباخلاصگفتمخلافکارخلوتامخماره,خندان:خنداندنخندشونخندمونخندهاموخندهبی‬خندهخواهرمخندهمنکهخندوندخندوندمخنديدمخنديديمخندیداینخندیدشبخندیدمخندیدموخندیدمیدونستخندیدنخندیدندخندیدنشخندیدنشستخندیدوخندیدواومدجلوگفتخندیدوگفتخندیدیمخوابالوخواببهخوابتونخوابشوخوابشونخوابممخوابمونخوابم‬خوابندمشخوابه‬خوابوندخوابوندشخوابوندمخوابوندمشخوابوندمشگفتش:مازیارخوابوندموخوابوندنخوابوندنمخوابوندهخوابيدخوابيدمخوابيدهخوابيديمخوابيمخوابگاهخوابگاهشونخوابگاهوخوابگفتمخوابیدخوابیدمخوابیدمفرداخوابیدمنمخوابیدموخوابیدنخوابیدنمو‬خوابیدنکصیخوابیدهخوابیدهاولشخوابیدوگفتخوابیدیخوابیدیدمخوابیدیمخوابیدیمممنونخوابیدیمواردخوابیدینخوارکسهخواستمخواستماهنگخواستمخلاصهخواستنخواستندخواستنیخواستهخواستهگفتخواستوخواستيمخواستگارخواستگارمخواستگاریخواستگاریشخواستگاریمخواستگاریگفتمخواستیخواستیمخواستینخواست‬خوامیهخواندنخواندیدخوانسارخوانندهخوانوادسخوانوادشخواهانخواهرخواهراشخواهرامخواهربزرگترخواهرتخواهرتونخواهرزادهخواهر زنخواهرزنخواهرزنمخواهرزنهخواهرشخواهرشهخواهرشوخواهرشونخواهرمخواهرمآبجیبلهسینهخواهرمیخواهرهاخواهشاخواهشتخواهشیخواهیدخواهیمخواهیوخواهی‬خوایم‬خوایگفتمخوبخوبندارنخوبندمنخوبههیچیخوبهگفتخوبهگفت:خوبهخوبهگفتمخوبیهایخوبیهتویخوب…منخودآگاهخودارضائیخودارضاییخود ارضاییخودتانخودتهمنمخودتومنمخودتونخودتونهخودتونوخودشانخودشم‬خودشومیگرفتخودشونخودشونهخودشونوخودشونیکخودشو‬خودكارخودكارموخودمانخودماننخودماوناخودممنخودمهوخودمومعرفیخودمونخودمونروخودمونهخودمونوخودمونیخودمونیمخودمینخودنمائیخودنماييخودنماییخودکارمخودکشیخوراکهخوراکیخوردبعدخوردخلاصهخوردرفتخوردشحالاخوردمبعدخوردمبلندخوردمخوردنوخوردمشخوردمشرتممخوردمشونخوردموخوردمگفتمخوردم‌خوردنازخوردنامونخوردناونمخوردنشخوردنشونخوردنمونخوردنوااااایخوردنکخوردنیخوردنیشخوردنیهخوردن‬خوردهاگهخوردهمامانمخورده‬خوردودربازشدهمونخورديارهخورديمخوردکیرتخوردیمخوردیمقشنگخوردیموخورشیدخورهشوهرشخورهچیخورهگفت:خوروندخوروندمخوروندنخوزستاتخوسجگلخوشانمخوشبحالخوشبحالشخوشبختانهخوشبختمخوشبختیخوشتراشخوشتراششخوشتونخوشتیپخوشتیپیخوشجالخوشحالخوشحالمخوشحاليخوشحالیخوشحالیشوخوشدستیخوشرنگخوشرنگهخوششونخوشفرمخوشكلهخوشكليخوشكلیخوشمزتوخوشمزسخوشمزشخوشمزشوخوشمزهخوشمزگيخوشمزگیخوشمونخوش هیکلخوشوقتمخوشومدیخوشکلاستخوشکلشخوشکلمخوشکلهخوشکلیخوشکلیشخوشکلیوخوشگذرونیخوشگلخوشگلاخوشگلتخوشگلترخوشگلترینخوشگلتوخوشگلشخوشگلشمخوشگلشوخوشگلمخوشگلمنهخوشگلهخوشگلوخوشگلولیخوشگليخوشگلیخوشگلیشخوشگلیمخوشگلیهكوچیكترخوش‌ترکیبشخونآلودخونتونخونتونخیلیخونتونمنمخوندمنمخوندیدخوندیمخوندینخونریزیخونسردخونسردیخونشانخونشونخونشونخونهخونشونمنمخونصفحهخونمونخونمونبعلهخونمونمنخونمونهخونمونوخونهاینخونهبعدخونه خالیخونهداشتمخونهرفتیمخونهمهرادخونهمیایخونهولیخونه‌یخونوادشخونوادمخونوادهخونوادهاتخونوادگیخونگرمخيابونشونخیابانخیابونخیابوناخیابونابهرحالخیابوناشکخیابونشونخیابونهایخیابونوخیابونیخیابونیهبلندخیاطهاسمشخیالاتخیالاتمخیالاتیخیالتونخیالشونخیالمونخیانتخیانتشخیرخواهانهخیلبوناخیلــــیخیلیایخیلیهاخیلیییخیلییییییخیلی‌هایخیییلیخییییلیخیییییلیخیییییلییدائمیشوندائیم,داخلسوراخشداخلشوداخلگفتداخلیشداد:کهداداشاتداداشامداداشتداداشتوداداششداداشمداداشموداداشمیخامداداشهداداشیداداشیییییدادالوداداونشبدادخلاصهدادرضادادسرشودادشتمدادشركتشوندادمازدادماندادماگهدادمایندادمریما:اینکهدادمسلامدادمشوندادموندادمپسدادمگفتدادمگفت:شبدادنامدادنبیدادندادشدادنهاموندادنهاونقدردادنیهداده:شمامن:اگهدادهیچکسداديكیدادگاهدادگفتمدارایهدارمحددارمخودمدارمدستدارمزنگدارمسرشودارممندارمولیدارمکسدارمیهدارم……بهدارند؛دارنپسرخالمدارهاونمدارهبعدشدارهخلاصهدارهخیلیدارهدگدارهرضادارهشیمادارههمیشهدارهوقتیدارهوماهاندارهچتدارهگفتدارهگفتمداره‌بهمداره…وایداروخانهداروسازیدارونگهداریدبداریممهساداریمکلاداریم‬داریم‬‫برایدارینوداریوشداریگفتداریگفتمداسداستانداستاناداستان ارسالیداستاناروداستاناشونداستاناییداستانتداستان داغداستان سکس خانوادگیداستان سکس در شمالداستان سکسیداستان سکسی ، کس ایرانی ، جنده خانم ، جنده ایرانیداستان سکسی ایرانیداستانشوداستان عشقیداستانمداستانمانداستانهداستانهاداستانهاییداستانوداستانیداستانیهداشبردداشبوردداشتآرومداشتانقدرداشتاینوداشتباداشتبدنشداشتبهداشتدرداشتسالداشتسمیراداشتشونداشتماینداشتمبهداشتمخالهداشتمرسیدمداشتمشداشتممنداشتمنداشتمهساداشتموداشتمپسرهداشتم‬داشتندداشتنشداشتنمداشتنیداشتهازداشتواسهداشتيمداشتچندداشتیدداشتیمداشتیماداشتیمالانداشتیمتاداشتینداششتمداشگاهمداغداغانمداغبدهداغترینداغجاتونداغونمداغونندامادشدامادموندامنشودامنهايدانستمدانستیمدانشجودانشجوئیدانشجوامدانشجويدانشجویدانشجوییدانشجوییهادانشکدهدانشگارودانشگاستدانشگاهدانشگاهشدانشگاهمدانشگاهموندانشگاهمونهدانشگاهگفتمدانشگاهیدانشگاهیاشدانشگاهیمدانش‌آموزدانیالداورانداورهاداورهایداگیدایرکتشداییش‬داییهامدایییمدبستاندبستانیدبونشودبیدبیرستاندبیرستانمدبیرستانیدخالتیدختردختراتدختراتمدختراتودختراسدختراشدخترامدخترامادرمدختراموندختراندخترانهدختراهمدخترایدختراییدختر با دختردختر بازیدختر بذاردخترتوندختر جقیدختر جندهدختر حشریدخترخالشدخترخالهدختر خالهدخترخانومیدختر خرابدخترداییدختر داییدخترشودخترعمهدختر عمهدخترعمودختر عمودختر فامیلدختر فراریدختر مدرسه ایدخترمهدخترمودخترم‬دخترهادخترهادختردخترهایدخترهاینودخترهاییدخترهگفتدخترونستدخترونشدخترونهدختر کسدختر کوچولودختر کچولودختر کیر داردختریشودختریمدختریهدرآورددرآوردشدرآوردمدرآوردمرویدرآوردمشدرآوردندرآوردنددرآوردهدرآوردیدراردراورددرازبکشدرازبکشمدرازتردرازکشیددرازکشیدمدرامدهدرانحصاردراورددراوردمدراوردمودراوردندراوردهدراومددراومدمدراومدهدراومدیمدراوورددراووردمدراپارتماندربارهدربندامشبدربیاددربیاردربیارمدربیارمبادربیارمسمیرادربیارمندربیارهدربیارهمهسادربیارچنددربیاریدیگدرتمومدرجه یک، سفید، زن، نفسانی، فاک، با، سیاه و سفید، عاشقدرجوابدرحاليکهدرحالیدرحالیکهدرخاستدرختهادرختیآبمدرخشاندرخشیددرخواستدرخواستتدرخونهدرداونیدردسرمدردسرهدردشکایدردعجيبیدردندشتدررسیددررشتهدررفتمدرساشوندرستوحسابیشدرسخوندرسمونودرشتمودرشتگفت:درشتیادمدرشتیمدرصحنهدرصورتیکهدرمانشدرمورددرمونگاه‬درميارهدرمیاددرمیارمدرمیارهدرمیاریدرمیاورددرمیورددرمیومددرمیوندرندشتدرنهایتدرنیاددروازهدروبازدرودیوارخونهدروردم‬دروغایدروغگودرومدهدرونگراییدرکمالدرگیریدریافتدریاچهدریایيدریاییدزدیدمدزدیدم۱تودستاتمدستاتودستاسودستاشمدستاشهدستاشودستاشوبهدستاشوندستاشوگذاشتدستامودستاموندستاموگذاشتمدستاموگرفتدستانشدستانماندستانیدستتوندسترسیدستشسرمودستشوئیدستشوندستشوييدستشوکشیدمدستشوگرفتمدستشویيدستشوییدستشوییایندستشوییبادستكاریشدستمالدستمالبعددستماليدستمالیدستموندستمونمدستمو‌دستهاشدستهامدستهامودستهایدستهایشدستهایمدست و پا بستهدستگاهدستگاهشدستگاههایدستگاهیدستگاه‌هادستگیردستگیرمدستگیرهدستیاردستیشاندسشووییدسشوییدسشوییمدسشوییهدسمتالدسکتاپدسکتاپدرسدشستشوییدعوابهشدعواموندعواهاشدعواهاشوندعوایيدفتراشودفترچهدقايقیدقایقيدقایقیدقیقاًدقیقاًچنددقیقتردكترهادلاریشدلایلشدلایلیدلتنگیدلتنگیشدلخراشدلخواهدلخورمگفتمدلخوریدلداريدلداريشدلداریدلداریمدلسوزیدلشورهدلصدایدلفریبشدلفریب‬دلمبعددلنشیندلواپسدلپذیریدلیلشودمبالتدمربودمدممثلادمپاییدمگفتم:دنبالتدنبالتوندنبالشدنبالشندنبالشوندنبالشیمدنبالمدنبالمخلاصهدنبالممنمدنبالمهدنبالمگفتمدنبالهدندانپزشکیدندوناتدندوناشدندوناشودندونامدندونشدندونمدندونهاشدنیارودنیاستدهانشاولادهانشوندهناشودهنتازدهنتدرستهدهنشبددهنشوندهنش‌ازدهنممکیرمودهنمنواااایدهنمهمونجوریدهنموندهنمپسدهنمگفتدهنمگفتمدوازدهدواندهدوباردیگهدوبارهدوبار‬دوباهردوبرابردوبلکسدوتارودوتاشودوتاشوندوتاموندوتاييدوتایشوندوتایموندوتاییدوتاییچشممدوجنسستدوجنسمدو جنسهدوجنسهدوختم‌دوختنشدوختهبودمدودقیقهدورانیدوربیندورغشودورهمیدوروبرشدوروزهدوروزیدوزاریمدوزاریهدوزانودوساعتدوسالیدوسانتدوستاتدوستاردوستاشدوستاشودوستاشوندوستامدوستامكیارشدوستاممدوستامودوستاموندوستامیهدوستامیکدوستاندوستانشدوستانمدوستانیدوستایدوستتوندوستدارهدوستداریدوستداریددوست دختردوست دختر پیدا کردندوستشمدوستشودوستفقطدوستممدوستمهدوستمودوستمیدوستهادوستهاشدوستهامدوستهایدوستهاییدوستپسرمدوستی,دوستیشدوستیمدوستیموندوستیودوسدارمدوسدارمدستدوسداشتمدوسشوندوشنبهدوشچوندوشیدش😂😂دوصندلیدوطبقهدوطرفهدوعروسیدوقیقهدولاسواندولایهدولتیهدوماههدومرتبهدونستماوندونستم‬دونستندونستيدونستیمدونست‬دونفرمدو نفرهدونفرهدو نفریدونفریدونمگفتدوهزاردوهزاریمدوهفتهدووندمدوچرخهدوچنداندویدنسعیدویدومنومحکمدویدیمتادو‌روز‌ديديعليديوارخوابيدديوونشديوونهديگه‌ایدکتردکترایدکتر بازیدکترجوندکترهادکترگفتمدکربیندکمه‌شدکولتهدگرگوندیالكتیكدیداراموندیدارموندیدارهادیدداشتمدیدشوندیدمبهشدیدمحاجدیدمداشتمدیدمسرخدیدمنمی‬دیدم‌دارهدیدنتوندیدید‬دیدیمشوندیدیگفتشدیدیگفتمدیدییددیرارضادیرتوندیرتونمدیررفتمدیروزسواردیروزهدیروقتدیرگفتدیشبشوندیواراشدیواربلندجلویدیوارشونیمدیوارهدیواريدیوانمدیوانهدیوانهمریما:نمیزارمدیوانه‌امدیونه‌امدیوونشدیوونمدیوونندیوونهدیپلمهدیگراندیگرشاندیگشوندیگعگهدیگه:/ایندیگهانتظاردیگهایندیگهبادیگهتادیگهمنمدیگهموندیگهمگهدیگهگفتدیگهگفتمذارمازذكرشونذهنتونرئالیسمرئیسشونرابرداشترابطمونرابطه‬رابكنمراحتترراحتم‫راحتیمراستشوراستشونراستش‌راستمهیراستموراضیمونراضیه:راغبتررامیبردمرانندهرانندگیرانندگیمرانهاشرانهایرانهایمراهراهراهزیرشوراهكارراهنمائیراهنماییراهنماییتونراهنماییمراههایرایگانرحمانهرختخوابرختخوابارختخوابیرختوابردوبدلرذیلانهرزرویشنرزمایشرزویشنرساندیمرستوانرستورانرسوندمرسوندمشرسوندمورسوندنرسوندهرسوندیرسوندیمرسيدادامهرسيديمرسیدجنینرسیدساعترسیدمشروعرسیدمورسیدندرسیدنشرسیدنمرسیدگیرسیدیمرسیدیمآیفونورسیدیمگفترسیدیگفتمرضاجانرضاسلامخاطرهرضایتشرعنارورفتاخرایرفتارشرفتارشمرفتارمونرفتاریرفتاونرفتبعدرفتبلهرفتجالبرفتخلاصهرفتداشتمرفتدیگهرفتفرشتهرفتمبهرفتمزبونمرفتمشرترفتمو‬رفتمیدونیدرفتمیگفت:رفتنتونرفتنشونرفتهمینکهرفتهوخشترهچهرفتچشامرفتچندرفتیمبیشتررفتیممعمولارفتیم‬رفیقامرفیقممرفیقمونرقاصرقصرقصوندرقصیدمعجبرقصیدنركابیشركسانارمانتیکرمانتیکیرنسانسرنگشونرهروروآرومروابطمونروابطیرواتیشروانشناسروانشناسیروانشناسیدبالاخرهروانشناسیوضعیت:روانکاویروبازکردمروبروئیروبروشروبرومروبروممانیتورروبرويروبرویروبروییروبرگشتمروبستهروبوسیروبگیرروتختيروتختیروترمزروحانیروحمحالترودخانهرودخونهرودربایستیرودررورودرواسیرودروایسیرودهنشوروزانهروزایهروزاییروزجاتونروزدیگهروزشونروزمرهروزنامهروزهاستروزهايروزهایروزپیشروزگارروزگارهقبلاروزگاریروسروستاهایروسریتوروسریشروسریشوروسریمروسریموروسپیمرویروسیروسینهروشدیگهروشسينهروشنفکرانهروشنیهروشورتروشکمشروغنیروغیرفعالرولباشچشماشورومامانمرومانتیکرومبلیرومداشتروممثلرومموهامورومهایرومهبابامرومهنمیتونمروميماليدچشاشرومپریدمرومکیرشورومیزیروناشوروناموروناییرونهاشرونهاشورونهايروونندورروپوششروپیداروکنارزدمروکونش‬روگذاشتروگذاشتهروگرفتروگرفتمرویائیرویاهاشونرویاهامرویاهایرویاییرویییشوروی‌منرو‌داشترو‌مبلرو‌کمرمرو‬‫لیسريحانهريختراحلهگفت:رگباریرگهاي‬ریاضیاتریاضیم‬ریتمیکریحانهریحانوریختبهریختبیریختمهنوزریختموریختمولیریختندساعتریختیمریزنقشیریلکسصدایریپلایریکاوریزادگاهشزانوهاشزانوهاشمزانوهاشوزانوهاشونزانوهامزایمانزبانتونزبونشخوارکسهزبونشمزبونشوزبونمهمنمزبونموزحمتتونزحمتشو‬زحمتهامونوزدبچگیزدجاتونزدزیرگوشمزدسمیرازدمآخهزدماصلازدمبایدزدمراستشزدمکیرشوزدناولزدنبلدزدنبوسشزدنشمدلزدنهاشزدنوسطزدنکنشزدپریدمزدیمامادهزدیمگفتمزدیگفتمزدییعنیزرنگترزشتهمنمزمانیكهزمانیکهزمستانزمستانیزمستونزمستونهزمستونیزمینبعدزمیندرحالیزمینمیفتنزمینهایزمینوقتیزمینیهزنزناشوییزنامونوزنامون‬زنانگیزن بابازن با زنزنبورهازنجندهزن جندهزن خرابزن خوشگلزن داداشزنداداشزندانهزندانهایزندانیزندانیانزن دايىزنداييزنداييمزنداییزن داییزنداییمزندگیتزندگیشزندگیشانزندگیشوزندگیمزندگیموزندگیمونزندگیوزندگییزندیگشزندیگیمزن سن بالازن شوهر دارزن عموزنگ‌زدموزنیخلاصهزهراخانومزهرامستعاروقتیزهرماریزوایایزوجزودباشزودباشخدایاچیکارکنمزودبیادزودتربرداشتمزودتررفتهزودترلختزوديیازودیهازوربرداشتمزورگوییزوریزوووووورزياديهزيباستزيباييزیادترزیادحسزیادریزیادهتوزیادی‬زیبائیزیبائیشزیباترزیباترینزیباشوزیبایشزیبایيزیباییزیباییشزیباییمزیرآبیزیرانداززیراندازیزیربدنشزیرزمینزیرزیرکیزیرشکممونزیرلمبهزیرمبهشزیرنبودزیرنظرزیرپوشزیرپوشمزیرکانهزیرکیرشزیرگریهزیرگلومزیر۲۴سالزیفردیسئوالاتسئوالوسئوالیساختمانساختمانیساختمونساختمونیساختندساختگیساختگیشوسادهتسلیمشسادگیشساراستسازمانساعاتيساعتایساعتهاساعتهایساعت۱۱ساقهایساكته‬سالانهسالشه‬سالمههیچسالهاستسالهایسالهداشتیمسالهمدتیسالگیمسالگیممنسامسونتشسامسونتمسامسونتموساموراییسانتافهسانتشمسانتیشسانتیمساندویچساندویچینزدیکساپورتساپورتشساکساک زدنساک زنسایتایسایتهایسایزشمسایزشوسایزهدیگهسبزرنگسبزمانتوشوسبزهسبکهمنستارهسکوتباباالوستارهستامونستودنیمنسخترسختر خرابسخنرانیسرازیرسراسیمهسراغشونسراغش‬سراغموسرامیكایسرامیکسرایدارسربازهایسربازیسربالاییسرتاسرسرتاسریسرتاپامسرتاپاموسرتاپایسرتونوسرجاشهسرخ‬‫شدهسردرگمسررفتهسرزمینسرسينهسرشمیگهسرشونوسرصورتتوسرعتشوسرعتشوکهسرعتموسركلاسسرماخوردگيسرماخوردگیمسرماروسرمایشسرمایهسرموخمسرمونوسرنافشسرنجامسرنوشتسرنوشتشسرنگو‬سرورانسروسینهسروصداسروصداشسروصداشونوسرویسهسرپاییسرپایینیسرپرستمسرپناهسرپناهیسرکارسرکاردیگهسرکارهباباشسرکاریسرکیرمسرکیرموسرگرمیسرگیجهسریعترسریعمنمسزارینسفارشتونسفارششوسفارشهایسفارشیسفتهمنمسفرکردندسفيدرنگسفيدشوسفیداسسفیدباسفیددختریسفیدشوسفیدشونسفیدش‬سفیدقرمزسفیدیشسفییییدسكسمونسلابتیسلاماینسلامتیسلامماشینسلاممنسلام۲۹سالمهسلطنتیسمبادهسمتشونسمتمبهشسمتموگفتسمرقندسمفونیسناشونوسن بالاسنمهخلاصهسنه گندهسنگدستسنگمثلسنگينيسنگینهسنگینیسنگینیموسه نفرهسه نفریسوئیچشوسوئیچوسواراتوبوسسوارشدمسوارش‬سواركارسوارهاسواریسواریهبستهسواستفادهسوالاتسوالامسوالاییسوالهایسوالیعسوتينشسوتينموسوتینشسوتینشوسوتینمسوتینموسوتینوسوتینیسوتیینسوخارییهسوختمخلاصهسوراخاشسوراخ اشتباهسوراخامونسوراختسوراخشسوراخشوسوراخشولیسسوراخمسوراخمازسوراخموسوراخمکیرشسوراخهسوراخِسوراخیسورپرایزسورپریزسوزناکسوزنوكشيدمسوزونهسولاخیموسوناسوپراسسوپرایسوپر ایرانیسوپرایزسوپرایزشونسوپراییسوپر مدلسوپرهاسوییتیسو‌ءتفاهمهسيلينهسينهاشسپاهیسکسسکس از کونسکس ایرانیسکس با حیوانسکس با حیواناتسکس با خواهرسکس با دختر فامیلسکس با لباسسکس با مامانسکس با محارمسکس خانوادگیسکس خانودگیسکس خشنسکس دختر با دخترسکس سه نفرهسکس فامیلیسکسمآوردمشسکس مادر و پسرسکسمونسکسمونمسکس پارتیسکس پدر و دخترسکس چهار نفرهسکس گروهیسکسیسکسیمونسکندریسکوتچادرسیاحتیسیاهپوستسیاه پوستسیاپوستسیخاومدمسیلوئتسیلویاسیناسیناهایسینشبعدسینشدوسینشو‬سینشکهسینشگفتسینما,سینمایسینماییسینمایییسینه ، پستونسینهاتسینهاشسینهاشوسینهاشونسینهایسینهایهسینه مصنوعیسینههاشوسینه کوچولوسینه گندهسینه گنده طبیعیسیگارشسیگارمسیگاروسیگاریشاخدارشاخشونشاششاشیدمشاشیدنشاعرانهشاغلهوشامپوزدهشامپوييشام‬روشاندیزشانسه‬شاه کسشاوارششاکیمالهامشاگردششایدحداقلشباهتیشبهاییشبکلیدشخصیتمشداسم:شداصلاشدافتادمشداولاشداونروزشدبلندشدحسابی‌شدخلاصهشدخندیدموشدخواهرشدخودششددستششددیدمشدسیامک