دانلود

جنده بلوند نیکیتا داره حسابی کس میده

0 views
0%

گرفتیمشب همه بغل هم خوابیدیممن فیلم سکسی کنار دیوارزنمم کنارم بقیه هم ردیفی

بغل هم خوابیده بودیمازصدای پچ پچ از خواب بیدار شدمدیدم زنم هی میگه نکن سکسی نکن بیدار میشهبعد ازگفتن نکن نکن

سرشو شاه کس میبرد جلو دوباره میگفت بسهمونده بودم این چه کاریهیه

دفعه شصتم خب دار شد سیاوش کونی دوست خواهر زاد م بغل زنم خوابیدهیه کم دقت کردم دیدم زیر ملافه یه

دست جنده رو کون زنمه که اروم داره نوازشش میکنهجلو رفتن

سر زنمم برای این بود که پستون دست دیگه بابک سر زنمو میاورده جلو تا ازش لب بگیرهمونده بودم زنمم می

خواد یا کوس نهاز طرف دیگه گوشامو تیز کرده تا بفهمم

چی به همدیگه میگنیه دفعه دیدم بابک بلند شد رفت ازاطاق بیرونزنم برگشت به من نگاه کردمنم خودمو زدم به خواب عممیقزنم سکس داستان بعد از اینکه

مطمئن شد خوابمبلند شد رفت بیرونمی خواستم بلند ایران سکس شم برم

بیرون ببینم چیکار میکننگفتم ولش کنممکنه آبرو ریزی بشه

Date: June 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.