دانلود

جنده حشری و کس و کون گنده چه سکسی میکنه زیر دوش آب

0 views
0%

كسايي مي نويسم كه واقعيت فیلم سکسی دوست دارن…بگذريم.ماجرا از اولين روز دبيرستان

رفتن من شروع شد كه يه دختريو ديدم به اسم مريم كه توجهمو جلب سکسی كرد.مريم خيلي ناز بود و خوش

استيل.نميدونم شاه کس چي شد كه يهو عاشقش شدم تو نگاه اول!تصميم

گرفتم كه باهاش دوست شم.از اونجا کونی كه من آدم اجتماعي و شوخي هستم خيليا بودن كه ميخواستن باهام باشن اما

من جنده مريمو ميخواستم. . .ولي اون اصلا منو نميديد!با همه

حرف ميزد جز من.دلو زدم به پستون درياو رفتم جلو خودمو معرفي كردم و باهاش دادم و شمارشو گرفتم.اونم باهام دست

داد واي کوس دستاش چقد لاغر بودن. . .يه حسي بم

دست داد كه تا حالا اونجوري نشده بودم.دوس داشتم اون مال من شه!شايد باور نكنيد ولي مي خواستم باهام ازدواج كنه!از روز سکس داستان به بعد ديگه

گچ دوست پسر واسم معني نداشت!شب و روزم ایران سکس مريم بود.اما

اگه اون دوست پسر داشت چي؟شمارشو برداشتم و بهش ميس زدم اونم جواب داد!واي با اون صداي نازش موهام سيخ شد.مريم من بود…گفت شما؟گفتم مهسام نشناختي؟گفت آهان تويي.كاري داشتي؟گفتم نه همينجوري زنگيدم.يه سوال بپرسم مريم؟گفت دوتا بپرس.گفتم دوست پسر داري؟با يكم مكث جواب داد:نه بابا من از پسرا بدم مياد.داشتم تو آسمونا سير ميكردم…حالا ديگه مال خودم بود…مريم من.يهو گفت چطور مگه؟گفتم هيچي ،با هم تفاهم داريم.چطوره با هم عروسي كنيم ها ها ها ها!تندي گفت منظورت چيه؟گفتم شوخي بود.خداحافظي كردم وقطع كردم.واي خدا دوس پسر نداشت! ديگه زندگيم شده بود مريم.هر لحظه بايد بهش ميزنگيدم كه كجايي با كي هستي. . .يه روز واسش نامه نوشتم.گفتم:مريم من عاشقت شدم.ميخوام مال من باشي.نامه رو بهش دادم.خوندو خنديد.گفت دختر مگه تو دوجنسه اي؟گريم گرفت.اشكامو ديدو خنديد.گفت به خدا ديوونه اي.گفتم آره ديوونه ي توام.گفت ببين مهسا.من 2سال پيش مثه تو لز بودم.اما اون مردو من تنها موندم…حالامن نميدونم تو ميتوني جاي اونو واسم پر كني يا نه.گفتم:ميتونم.من عاشقتم مريم.اونم خنديدو گفت خواهيم ديد.اما يه سوال تو ذهنم بود.لز كه گفت يعني چي!از اونجا كه خيلي خرخونم نميدونستم! تصميم گرفتم برم تو اينترنت بسرچم.بعد از كلي گشتن،خلاصه پيدا كردم…يعني مريم همجنس باز بود؟!يه كم ديگه گشتم تا يه فيلم لز گير بيارم.فيلمو كه ديدم چشام از حدقه داشت ميزد بيرون!دوتا زن توي فيلم بودن يكي داشت كس اون يكيو ليس ميزد!واي خيلي واسم چندش آور بود!يعني مريم ازم ميخواست اين كارو بكنم؟!تاشب توفكر اون فيلم بودم.فرداش كه رفتم مدرسه به مريم گفتم همه جوره پايتم.گفت بهت نمياد!با اخم نگاش كردمو گفت باشه.امروز ساعت ٣ مياي خونمون؟تنهام.واي خدا مريمم ازم خواست برم خونشون.گفتم حتما ميام.از مدرسه كه برگشتم كلي به خودم رسيدم.لباس خوشگلمو پوشيدم .خلاصه زود راه افتادم تا 3 اونجا باشم.در زدم.قلبم داشت ميرفت تو شورتم!!درو واكرد.واي چه جيگري شده بود…چه آرايشي…يه نيم تنه پوشيده بود…واي… رفتم تو كه يهو لباشو گذاشت رو لبام!تا اون موقع كسي لبامو نبوسيده بود!شروع كرد به خوردن لبام!منم واسه اينكه كم نيارم لباشو به طرز ناشيانه اي خوردم!واي خيلي خوشمزه بود…عين عسل…همينجوري لب رولب رفتيم تا منو نشوند رو مبل.لباشو ورداشتوشروع كرد به درآوردن لباسام!راستش خجالت مي كشيدم.اما ميخواستم جلو مريم خودمو بچه خفن نشون بدم!واسه همين گذاشتم لختم كنه.بعدش گفت تو نميخواي مريمتو لخت كني؟من از خدام بود تنشو ببينم.نيم تنشو در آوردم سوتين نبسته بود.وااي كه چه سينه هايي داشت…شلواركشم در آوردم.همينطورشورتشو.حالا لخت جلوم بودومن نميدونستم چيكار كنم!ياد فيلمه افتادم.شروع كردم به خوردن سينه هاش.واي چه خوش طعم بود…يخم آب شده بودو داشتم سينه هاشو ميخوردم اونم آه وناله ميكرد.سرمو با دستاش گرفتو گذاشت رو كسش چندشم ميشد كسشو بليسم!اما واسه اينكه اون لذت ببره اينكارو كردم يكم كه كسشو خوردم خوشم اومد!تند تند ميخوردمو اون اهو ناله ميكردبعد از 10 دقيقه ديدم ارضا شد.بعد اومد سراغ من.منو خوابوندو يه راست رفت سراغ كسم!اولش قلقلكم گرفت.اما بعد خوشم اومد.واااي چه حالي داشت!داشتم حال ميكردم.سينه هامو مي مالوند.خيلي زود ارضا شدم.بعد كلي لباي همو خورديم.ديگه وقت رفتن من بود.اومدم خونه ولي تمام فكرم اونجا بود.تا آخر سال من هر 2روز يه بار ميرفتم خونشون…تا اينكه سال تموم شدو كارنامه گرفتم.مهساي شاگرد اول ٦ تا تجديد آورده بود!اعصابم داغون بود.يه هفته اي از مريم خبر نداشتم،گوشيو ورداشتمو بهش زنگيدم يه پسره برداشت پرسيد شما؟گفتم من مهسام.صداي مريم از اونور خط اومد كه گفت:امير قطع كن.امير بش گفت ميگه مهساست.مريم گوشيو گرفت:الو؟گفتم تو معلومه كجايي دختر؟گفت شما؟گفتم من مهسا ام ديوونه!گفت نميشناسم مزاحم نشو.قطع كرد.بغض داشت خفم ميكرد…آرزو ميكردم خواب باشه.اما نبود…رفتم در خونشون از اونجا رفته بودن….الان فقط يه اسكلت ازم مونده.ديگه از اين دنياي نامرد خستم.اون منو با يه پسر عوض كرد…منو فروخت.خيلي ارزون.شما بگيد چيكار كنم؟چند بارم خودكشي كردم.خدا نخواست…. شما بگيد بايد چيكار كنم……

Date: December 10, 2019
فیلم سوپر خارجی :نميدونم آرايشييه آسمونا آوردمهمينطورشورتشوحالا اجتماعي ارزونشما ازدواج استيلنميدونم افتادم افتادمشروع اولتصميم اومدتند اومدواااي اونجوري ايگريم ايگفتم اينترنت اينكارو باشمدر باشهاما باشهامروز باشينامه ببينمنيم بپرسگفتم بدمواسه برداشت برداشتم برگشتم بسرچمبعد بكنمتاشب بلوند بليسماما بود بوداعصابم بوداما بوداومدم بودخداحافظي بودعين بودگفت بودماما بودمدوس بودمريم بودمفرداش بودنالان بودوااي بودواي بودومن بوديخم بوديعني بيارمفيلمو بيروندوتا پايتمگفت پورن پوشيدم پوشيده توامگفت: توجهمو توييكاري جنده چيشمارشو چيهگفتم خرخونم خستماون خنديدگفت خنديدو خوابوندو خواستم خواهيم خودكشي خوردمواي خورديمديگه خوشگل خوشگلمو خوشمزه خونشون خونشونتا خونشونگفتم خونمونتنهامواي داد:نه دادمخوندو دادواي دارنبگذريمماجرا داريبا داريمچطوره داشتداشتم داشتشلواركشم داشتيگفتم دبيرستان دخترگفت دختريو درآوردن دوجنسه دوستانمن ديداما ديوونه ديوونهگفت رسيدملباس زدمقلبم زندگيم زنگيدم زنگيدميه سالمهاين سینه گنده شاه کس شدمبعد شدمريم شدمميخوام شروع شمارشو شماگفتم شهشايد شورتمدرو طرفداراي عاشقتم عسلهمينجوري فروختخيلي فیلم سکسی قلقلكم كارنامه كردبغض كردمخدا كردمريم كردمنو كردمواي كردميعني كسماولش كشيدماما كنامير كنمچند كنمياد كنهبعدش گذاشتم گرفت:الوگفتم گرفتاشكامو گرفتاما گرفتماونم گرفتممهساي گشتنخلاصه گفت:امير لباسامراستش لبامتا لباممنم مالوندخيلي مبللباشو مدل مريماونم مريمتو مريمگفت مريمهر معلومه مگهگفتم منظورت مهساستمريم مهسامصداي مهسامن موندمحالامن موندهديگه ميادداشتم مياماز ميتوني ميخواست ميخواستم ميخواستن ميخوام ميخوردم ميخوردمو ميرفتم ميزدواي ميزنگيدم ميكردآرزو ميكردبعد ميكردسرمو ميكردم ميكردمحالا ميكردمسينه میلف ناشيانه نباشهواسه نبودرفتم نبوسيده نخواست نداشتشب نداشتمگوشيو نشناختيگفت نشوقطع نميادبا نميخواي نميدونستم نميديدبا نميشناسم نهگفتم:ميتونممن نوشتمگفتم:مريم هاتندي هاردسكس هاشواي همينجوري واستون واقعيت واقعيتهواسه واكردواي ورداشتمو ورداشتوشروع

Leave a Reply

Your email address will not be published.