حسین آقا و من در حموم عمومی

0 views
0%

قسمت اول حموم عمومی قدیمی محله ما یه حموم عمومی قدیمی داشت که من تا 15 سالگی هفته یه بار اونجا میرفتم حسین آقا که 12 13 سال از من بزرگتر بود و قدی نسبتا بلند و اندامی ورزید داشت عهده دار وظیفه کیسه کشی و شتشو بود وقتی لخت میشدم گرما حموم چه در تابستان و چه در زمستان حسی بمن میداد کیرم که تازه پشم نرمی در آورده بود فوری شق میشد بطوریکه از زیر لُنگ هم شقیش نمایان میشد مخصوصا وقتی دوش میگرفتم و لُنگ خیس میشد خجالت میکشیدم و هرکاری میکردم کوچیک نمیشد گرچه همین شقی کیرم منو کنجکاو کرده بود تمایل شدید داشته باشم تا کیر مردها راببینم و بالاخره هم چندین چند بار دیدم که در مقایس اون دوران چه شق شده و چه نشده از دید من کُلفت و دراز بنظر میامد خوشم میومد و کیرم شق تر و سفت تر میشد مخصوصا وقتی که حسین آقا موقع کیسه کشی و یا صابون زدن مقابل من طوری می ایستاد و کمی پاهاشو باز میکرد که من به راحتی میتونستم کیر کلفت شق شده اش را از شکاف دو طرف لُنگ ببینم علاوه براین هنگامیکه کیسه میکشید و یا صابون میزد دستمو با مهارت طوری بطرف کیرش میکشید که سر کیرش وسط کف دستم قرار میگرفت و آروم فشار میداد و منم با مالشی خفیف سر کیرشو چنگ میزدم پس از این مراحل و اتمام کار صابون زنی حسین آق لُنگ را دورم می پیچید و باهم به یکی از اطاقک های دوش برای آبکشی میرفتیم اونجا کاملا منو برهنه میکرد زانو میزد دستشو دور کونم حلقه میکرد و لحظاتی کیرمو میخورد در حالیکه انگشت خودشو فرو میکرد تو سوراخ کونم و میگفت دلش میخواد کون همدیگه را بکنیم منم واقعا لذت میبردم اما هیچ وقت تا موقعیکه حموم سرپا بود موقعیت نشد کونمو بکنه فقط کیرمو میخورد و کونمو انگشت میکرد منم فقط با کیر کلفت و درازش و خایه اش بازی میکردم قسمت دوم حموم نمره جدید حموم عمومی قدیمی تبدیل به حمومی مدرن و نمره شده بود ساخت حموم حدود یه سال و نیم بطول انجامید منم 17 ساله و درشت تر شده بودم پشم های نرم دور کیرم تبدیل به پشم های زبری شده بود که تا اطراف سوراخ کونم را گرفته بود اما بدنم برای همیشه کم مو ماند در فاصله ساخت و اتمام حموم برای استحمام حموم دیگری میرفتم و روزها بیاد خاطرات حموم قدیمی وکیر حسین آقا جلق میزدم ولی تا اون تاریخ کون نداده بودم تا اینکه روزی حسین آقا پیغام داد از امروز حموم دائره و آماده است منم معطل نکردم بعداز ظهر فوری رفتم حموم حموم خیلی خلوت بود بعد فهمیدم هنوز رسما افتتاح نشده حسین آقا لُنگ بسته کنار میز صاحب حموم نشسته بود تا منو دید با کمی دستپاچگی از جا بلند شد و شروع به چاق سلامتی کرد و گفت حموم هنوز افتتاح نشد فقط منو تو هستیم منو او باوسایل بطرف یکی از نمره ها رفتیم و گفت تا تو لخت بشی و یه دوش بگیری منم میام رختکن نمره یه سکو به عرض حدود 60 سانت و بطول یک و نیم متر و به ارتفاع چهل سانت برای در آوردن و پوشیدن لباس داشت روبروی سکو آئینه ئی نسبتا برزگ نصب شده بود که میشد بدن برهنه خودمو ببینم وقتی لخت شدم و بدن برهنه را دیدم گرمای حموم کمک کرد بلافاصله کیرم شق بشه و احساس شهوت کنم داشتم دوش میگرفتم حسین آقا وارد شد و درب رابست و بطرف من و دوش آمد و دستی به سینه ام کشید و در حالیکه دستشو بطرف لای پام و کیر خایه ام دراز کرده بود گفت کیرتم که شقه و پشمالوهه معلومه دلت میخواد جلوم طوری نشست که دو طرف لنگ از ران های پاش افتاد پائین و کیر دراز و کلفتش با پشما های کوتاش نمایان شد من که کاملا برهنه بودم با کیر دراز و باریک و پشمالو کاملا شق و سفت شده مقابلش ایستاده بودم دستی به پشماهای دور کیر و خایه ام کشید سرکیرمو بوسید و لیسید سئوال کرد برم دارو نظافت بیارم سکوت من علامت رضایت بود رفت و دقایقی بعد با دو ظرف داروی نظافت برگشت یکی برای من و یکی برای خودش من که از زیر دوش بیرون آمده بودم شروع کرد به مالیدن دارو لزج به اطراف کیر و خایه ام وقتی که به پشتم برای لای کونم رفت کاملا خودشو برهنه کرده بود احساس لذتی بمن دست داد چون قبل از مالیدن دارو برای از بین بردن موهای کونم کیرشو سر سوراخ کونم مالید و با سر لزج کیرشو سه یا چهار سانت وارد کونم کرد این اولین بار بود که کون میدادم کمی دردم گرفته بود که کیرشو در اورد و رفت زیر دوش در حالیکه هردو از دیدن بدن برهنه هم لذت میبردیم از دوش که فارغ شد ظرف دارو خودشو بدستم داد و گفت حالا تو منو بمالون ومن شروع کردم بمالیدن دارو به کیر و خایه و اطراف کونش هر دو شدیدا حشری شدیم حسین آقا مرتب میگفت کیرتو بخورم کیرتو بکن تو کونم اول تو منو بکن بعد من تو رو میکنم دلم میخواست هرچه زودتر کار نظافت تموم بشه و با تمام وجود مزه کیر حسین آقا را تا خایه تو کونم حس کنم خلاصه کار تموم شد دوتائی رفتیم زیر دوش همدیگر را بغل کردیم و کیرمونو بهم میمالیدیم من قدم کوتاه تر بود کیر حسین آقا زیر نافم بود و کیر من زیر خایه هاش بعد حسین آقا رفت پشتم کیرشو از پشت لای پام و زیر خایه ام میمالید اونقد کیرش دراز بود که از جلوم سرش زده بود بیرون که من باهاش بازی میکردم وقتی حسابی خودمونو آبکشی کردیم حسین آقا مقداری کف صابون درست کرد باهم رفتیم به رخت کن حسین آقا روی سکّو رخت کن پشت به دیوار لم داده بود و بمن گفت من و خودتو به کف صابون آغشته کن وقتی کاملا آغشته شد مقداری هم با کف صابون با انگشت سوراخم را لزج کن منم باتو همین کار میکنم منتهی اول تو بکن همه این کارها انجام شد حسین آقا پاهاشو باز کرد و بالا برد و گذاشت رو شونه هام کونش کاملا باز شده بود گفت کیرتو بکن توش ومن همین کار کردم دیگه غرق رویا بودم کیرم راحت تا خایه فرو رفت حسین آقا گفت همین طور که منو میکنی آب کیرمو بیار من کیرکلفتشو در دستم گرفتم و هماهنگ با اومدن آبم براش تا اومدن آبش جلق زدم ناگهان دیدم آبش با فشار فوران زد من نیز آب کیرخودمو تا اونجائی که امکان داشت تو کونش خالی کردم رخوتی عجیب و لذتی عجیب تر دست داد حسین آقا همین طور رو سکو پشت بدیوار لم داده پاهاشو باز و دراز کرده بو د هنوز کیرش شق بود منم همین طور ولی من عطش داشتم هنوز به اون لذت واقعی نرسیده بودم کیر میخواستم در این افکار بودم که حسین آقا گفت بیا بغلم روی کیرم دراز بکش خودتو به کیرم بمالون کمی خستگی در کنم میکنمت رفتم بغلش لای پاهاش کیرم رو کیرش بود بغلم کرد لبم را بوسید میک زد احساس کردم کیرش دو باره داره شق میشه خودمو بیشتر بهش و به کیرش فشار دادم حسین آقا گفت کیرم برای کون تو خیلی کلفته سوراخ قشنگی داری حیفه جر بخوره پاره بشه بنابراین وقتی کیرم رفت تو کونت بمحض اینکه احساس درد کردی بگو که همشو فرو نکنم حالا بلند شو دولا شو کونتو باز کن با صابون و انگشت کونتو لزج و باز کنم بعد رو بمن رو کیرم بنشین که من آروم در حالیکه کیرتو میمالونم کیرمو بکنم تو کونت وااای چه لذتی داشت هر سانت که کیر حسین آقا فرو میرفت کیرم شق تر و سفت تر میشد نصف کیر تو کونم بود و داشتم احساس درد میکردم که حسین آقا با دستاش آب منو آورد میخواستم بلند شم و کیرشو در بیارم گفت نه بلند نشو همین طور رو من دراز بکش منو بغل کن تا کیرم کوچیک بش و خودش در بیاد چه خاطره بیاد ماندنی هرگز فراموش نکردم حسین آقا کون کن ماهری بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.