حل مشکل خواهری برادری با سکس

0 بازدید
0%

تیرماه سال 1389 برای من واقعا ماه خوبی بود بنیان کاری را گذاشتم که تا الان هم ادامه دارد و هیچ هم بابت آن متاسف نیستم وچون زندگی مرا دگرگون ساخت همیشه در خاطرم خواهد ماند اونموقع 17 سالم بود و خواهرم هنگامه 15 سال داشت خواهرم بگی نگی دختره زیبایی است اما هیکلش و مخصوصا باسنش بیسته از اونایی که مردا با دیدنش متلکاشونو بار میکنن روز سوم تیر اون سال با هنگامه سر موضوعی بگو مگوم شد عصبانی که شدم یه سیلی به صورتش زدم با گریه به اتاقش رفت و درو محکم بست چند دقیقه بعد واقعا از کرده ام پشیمان شدم اما غرورم اجازه نداد برمو عذرخواهی کنم اون روز و شب بدون اینکه هنگامه رو ببینم گذشت اما روز بعد توی حیاط جلوشو گرفتم و ازش معذرت خواستم اما توجهی نکرد و یک کلمه هم حرف نزد و برای کار خودش خونه بیرون رفت وبعد از ظهر اون روز منتظر فرصت شدمتا دوباره باهاش حرف بزنم آخه بغیر از او کسی رو توی خونه نداشتم که معمولا باهاش درد دل کنم اون روز مامانم از ساعت 2 بعداز ظهر که دوستاش برای انجام مراسمی در منزل یکی از اونا دنبالش اومدند رفت و خوب پدرم هم کاسب بود و معمولا کمتر برای ناهار خونه میومد نمیدونم همه چیز اتفاقی جلو رفت و چیزی که پیش اومد در همون لحظه پی ریزی شد سراغ هنگامه که رفتم طبق معمول توی اتاقش بودو رکابی تنش بود کتابی دستش بود و داشت مطالعه میکرد در اتاق باز بود و من هم داخل شدم پشتش به من بود همون لحظه چیزی که به مغزم خطور کرد اجرا کردم رفتم وبدون اینکه هنگامه مجال داشته باشه نه از صورت که لبشو بوسیدم فریادش بلند شد چیکار میکنی دیوونه چرا بوسم میکنی احمق گفتم دارم عذرخواهی میکنم فریادزد اینطوری عوضی گفتم خوب حالا اینجوریشه گفت من اصلا با تو حرفی ندارم قهرم خلاصه پنج دقیقه ای همین جوری بگومگو کردیم منکه هنگامه رو دوست داشتم و خطا کار هم بودم حاضر بودم دست به هر کاری بزنم تا هنگامه آشتی بکنه دوباره وسط نزاع خل شدم و گفتم هنگامه خدا شاهده اگه آشت نکنی همین جا شورتمو در میارم هنگامه که حرف منو جدی نگرفته بود با صدای بلند گفت عرضه شو نداری لابد خل شدی گفتم آره خل شدم و خلم میشم چند بار گفتم هنگامه شلوارمو درمیارم ها گفت تو غلط میکنی که این حرفش منو لجی کرد و من هم شلوار و شورت رو با هم کشیدم پایین برای لحظاتی خشکش زد وبعد زد زیر خنده تو دیوونه ای پسربرو بیرون وگرنه به مامان میگم گفتم خوب بگو کیو میترسونی اصلا به جهنم آشتی نکن من که دیدم این موضوع هم مشکل منو حل نکرد با حیای خودم از اتاق اومدم بیرون رفتم توی آشپزخونه تا یه چیزی بخورم حدود ده دقیقه نگذشته بود که دیدم هنگامه وارد آشپزخونه شد رفتارش یه طوری بود مثل کسیکه از چیزی خوشش اومده و میخواد در باره ش حرفی بزنه یه لیوان آب که خورد رو به من کرد و گفت میدونی تو دیوونه ای و برای همین منم دیوونه ها رو دوست دارم به من نزدیک شد و گفت میدونی من دیگه آشتم گفتم خیلی خوبه پس با دیوونه بازی هام نتیجه گرفتم خنده کوتاهی کرد وگفت یه چیزی بگم نه نمیگی گفتم چی گفت آخه گفتم چی گفت میشه بازم نشونم بدی گفتم چی رو گفت اهه بابا تو هم که خنک خدایی گفتم آها اونو میگی گفتم برای چی میخوای گفت آخه تا حالا از نزدیک ندیدم فقط عکسشو دیدم گفتم آخه بین هر دومون میمونه گفت آره بخدا به هیچکی نمیگم حتی به مامان از جام بلند شدم و اومدم جلوی پنجره آشپزخونه که مشرف به حیاط خونه بود تا مطمئن بشم کسی نمیاد بعد شلوار وشورتمو پایین آوردم تا هنگامه ببینتش هنگامه برای لحظاتی همینجوری به کیرم که خوابیده بود نگاه کرد کیرم خوابیده بود چون خداییش قصدم کردن هنگامه نبود و فقط یه چیزی رو اونم در خلوت خونه میخواستم نشون هنگامه بدم البته بدم نمیومد که منم مال هنگامه رو ببینم هنگامه به من نزدیک شد و گفت میتونم بهش دست بزنم اولش گفتم نه و شورتم رو بالا کشیدم اما بلافاصله گفتم باشه بیا با خوشحالی جلو اومد و با دست لمسش کرد نمیدونم چطور شد تا دست گرمشو زد بکیرم باد کرد و بزرگ شد خنده ای کرد ودو دستشو روی دهنش گذاشت وگفت وای بزرگش کردی منکه از لمس کیرم خوشم اومده بود گفتم هنگامه بیا بریمتوی اتاق تو اونجا بهش دست بزن و بمالش هنگامه گفت نکنه کسی بیاد آبرومون بره گفتم میرم پشت دروازه رو میندازماینطوری اگه اومدند باید زنگ خونه رو بزنند قبول کرد بعد از این کار به اتاق هنگامه رفتیم و من روی تختش نشستم و شلوارمو پایین کشیدم و هنگامه شروع کرد به اول دست زدن و بعد حالت مالش گرفت کیرم شق شق شده بود کیرم حدود 11 سانتی میشد و باریک تحریک که شدم گفتم هنگامه من به مال تودست بزنم هنگامه نگاهی به من کرد و گفت قبوله فقط از روی لباس گفتم اشکالی نداره من هم شروع کردم به مالیدن کون هنگامه چند دقیقه ای که گذشت هنگامه دستمو گرفت و گذاشت روی کوسش و گفت اینجا رو دستمالی کن من که حواسم به کون هنگامه بود دستم رو از روی شلوار پارچه ای هنگامه رویکوسش گذاشتم و نوازشش کردم هر دومون تحریک شده بودیم هنگامه روی تخت به روی سینه اش خوابید و نیم نگاهی بهمن انداخت منکه حسابی شهوتی شده بود چشمم به حالت هنگامه که دمرو خوابیده بود افتاد منظورشو فهمیدم رفتم روی پشتش و روش دراز کشیدم و شروع کردم به تکون تکون دادن لگنم من بدون شلوار بودم اما هنگامه شلوارش تنش بود چند دقیقه بعد آروم توی گوشش گفتم هنگامه شلوارتو بکشم پایین چیزی نگفت و چشماشو بست من هم منتظر بقیه اش نشدم آروم شلوار و شورت قرمز رنگشو کشیدم پایین کون سفید و تپل هنگامه افتاد بیرون و من هم کیرم رو لای کونش گذاشتم و شروع کردم به درمالی کردن هر دومون عرق کرده بودیم و برای همین کیرم لای کون هنگامه خیس میشد و دستم رو که از زیرش رد میکردم دیدم کوسش خیس خیسه اون روز تا مامانم از مهمونی بیاد منو هنگامه همش مشغول هم آغوشی بودیم و جالب اینه مرتب از هم لب میگرفتیم الان چیزی حدوددو سال از اون موقع میگذره وبدون اینکه والدینمون بدونند بعضی شبا با هم سکس میکنیم مخصوصا وقتی دوتایی مسافرت میریم هیچ شب و روزی رو بدون سکس نمیگذرونیم و هنگامه قول داده اگه قراره بکارتشو از دست بده خودم اینکارو براش بکنم باور کنید برای اون وقت دارم لحظه شماری میکنم هرچنددرمالی کوسشم زیاد کردم اما وارد شدن به کوس هنگامه آرزومه نوشته

Date: August 7, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.