خاطرات یک تواب

0 views
0%

سلام عزیزان من یه پسر 20 ساله ام که از زمان مهدکودک رفتنم تابحال با سکس سرو کار داشتم ولی دیگه توبه کردم راستش 6سال اول زندگیمو تهران گذروندم وخانواده داییه پدرم هم اونجا همسایمون بودن اونا 3تا دختر داشتن که دختر کوچیکش 4ماه ازمن کوچیکتر بود ومن عاشقشم اونا خیلی در بند حیا و حجاب نبودن به همین خاطر از تهران رفتیم به یکی از استان های جنوبی راستی نگفتم که در دوران مهد کودک مربیه تپل وخوشکلی داشتیم که خیلی منو دوست داشت وازهرطرف که میومد لپ منو میکشید ومیبوسید وگاز میگرفت چون من خیلی تپلو بودم یه روز بایکی از دخترهای مهدکودک سر رنگ شرتش دعوامون شد ومنو زد منم حالا گریه نکن کی گریه بکن خلاصه مربیمون اومدو دوتامونو دعوا کرد ولی منو کمتر چون کتک خورنده من بودم بعد از کلاس کارتون باید میرفتیم خونه هامون که منو دختره رو تو کلاس نگه داشت گفت اول باهم اشتی کنید بعد بنده از اوشون عذرخواهی کنم بخاطر حرف زشتی که بهشون عرض کردم وبعداز اشتی کنون وعذرخواهی دوتامونو دوتا ماچ خوشکل وابدار کرد و رفتیم خونه گذشت تا یه روز ظهر که مامان بابام نیومدن دنبالم و مربیه گرامیمون مدیر مهد هم بود وقتی میخواست بره دید که بنده هنوز وایستادم منتظر گفت چرا نرفتی گفتم هنوز نیومدن دنبالم گفت شمارشونو داری گفتم بله زنگ زد به بابام گفت که چرانیومدین بابام گفت دارم میام ی خورده توشرکت حریون شدم تا نیم ساعت دیگه اونجام و خواهش کرد که منو نگه دار تا بیاد دنبالم مربیه گلم هم قبول کرد و رفتیم داخل مهد و در رو بست و گفت بریم کارتون ببینیم تام وجری رو گذاشت و4زانو نشست وتکیه داد به دیوار ومنو نشوند بین پاهاش بعد از5دقیقه شروع کرد بیست سوالی که چرا امروز به اون دختره این حرف ها رو زدم و کی اینکارهارویادم داده من ی لحظه بغض کردم که گریه کنم گفت شوخی کردم و شروع کرد به بوسیدنم و بعد شروع کرد قلقلک دادنم و دست زدن به هسته خرمای ما منم ازخدا خواسته گذاشتم هرکارمیخوادبکنه تااینکه دیدم گفت بذارببینم توشلوارت چیه که اینقدر نرمه خلاصه اوردش بیرون وا دستش یکم باهاش بازی کرد وگفت به کسی چیزی نگی اینکارا زشته اگه کسی بفهمه دعوامون میکنه منم باکمال پررویی دستمو درهمون حالت نشسته ازرورونش بردم رو کسش گاهی اوقات تواون سن باپسرعمه هام که حرف میزدم حرف از کس میزدیم ولی نمیدونستم چیه وچجوریه دستموگرفت وبردتوشلوارش رسوندش به کس اتشینش من م گیرداده بوم به لبهای کسش واونهارو میگرفتمو میکشیدم تااینکه خودش یادم دادچیکارکنم ودکمه های مانتو وشلوارشو باز کرد وشلوارشو اورد نزدیک زانوش شرتشم در اورد تا اونجا زانو بعد به من گفت یکمباهاش بازی کن ببین چقدر نرمه خلاصه یه نیم ساعتی با کس داغ وخیسش بازی کردم تا رفتیم خونه ازاون روز تقریبا هرروز موقع کارتون دیدن بچه ها منومیگرفت تو بغلشو زیپ شلوارشو باز میکردتامن باکسش بازی کنم گذشت تاموقعی که من کلاس دوم دبستان بودم وخالم شهرما دانشگاه قبول شدواومد خونه ما واسه زندگی مجرد بود یه یکماهی خونمون بود تا یه ظهر منو خالمو داداش کوچیکم که4سال ازمن کوچیکتره توخونه بودیمو خالم گفت بریم بخوابیم که عصر ببرمتون پارک ماهم عادت کرده بودیم تو بغلش بخوابیم اما خالم اون ظهر داداشمو گرفت تو بغلشو پشتشو کرد به من هوا گرم بود نزدیکای عید بود خالمم یه دامن سورمه ای نازک پاش بود من خیلی بهم برخورد که من بغل نکرد خوابم نبرد داشتم به کونش نگاه میکردم که بعداز 10دقیقه دستموترسون ترسون بردم گذاشتم رو باسنش دیدم تکون نخورد باخودم گفتم خوابه چیزی نمیفهمه دستمو بردم روکونش یکم دامنشو هول دادم به طرف شیار کونش که یکدفعه دیدم برگشت یک نگاه سرشار از شهوت وخنده ونفهم فرض کردن من بهم کرد و دستمو از توی دامنش گذاشت روی سوراخ کونش من انگشتمو فرومیکردم تو سوراخ کس وکونش تااینکه دیدم یواش داداشمو گذاشت اونور ودست منو گرفتو رفتیم تو انباری دیدم دامنشو زد بالا شرتشو کند وبه من گفت بخورش منم شروع کردم به خوردن کسش تاینکه گفتم میخوام بکنم گفت میتونی گفتم اره چرا نتونم گفت بکن ببینم مرد شدی یانه منم کیرمو دراوردم همینجوری خشک دادمش سمت کسش که گفت باید اول خیسش کنی که راحتتر لیز بخوره بره توش ی تف کرد وحسابی هسته خرمای منو خیس کرد ولی هرکارکردم نرفت توش چون خیلی کوچیک بود 4یا5 سالی میشد که شبا وقتی میخوابیدیم مشغول میشدیم تا اینکه زلزله بم شد وخالم چندتا دوست بم داشت رفت سراغشونو بگیره که یک هفته ای شد نیومد بعدشم که اومد رفت خونشون چون دوستش مرده خیلی اعصابش خورد بود منم تخم نکردم بگم بده بکنیم بخدا همش واقعیت داشت هیچ خیالبافی هم نبود نوشته توبه

Date: August 31, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.