خاطرات یک کونی بی غیرت

0 views
0%

من سعید هستم 20 ساله از تهران من از 18 سالگی کون میدادم این اواخر دو نفر بودن که بهشون کون میدادم ولی هیچ کدوم بکن های خوبی نبودن زود آبشون میومد کیراشونم معمولی بود ولی با این وجود هفته ای سه چهار بار باید کون میدادم وگرنه روزم شب نمیشد خیلی حشر کیر داشتم هرچی کون میدادم سیر نمیشدم رفتم سراغ چت تو روم های همجنسبازها پسرایی که وب کیر میدادن و از کیرشون خوشم میومد و تهران بودن رو ا د میکردم و شبها بهشون وب کون میدادم و آبشون رو پشت وب میوردم وقتی مطمئن میشدم مامان و بابا خوابیدن در اتاق رو قفل میکردم و لخت میشدم و سکس چت میکردم یه هدست بیسیم هم خریده بودم که و یس چت کنم البته معمولا فقط طرف مقابل حرف میزد آخه میترسیدم صدام بره بیرون معمولا شبها حدود ساعت 1 دیگه آن میشدم و ده پونزده نفر آماده بودن که کونمو براشون تکون بدم و آبشونو بیارم تو یکی از روم ها یه نفر هی تو روم مینوشت کیر کلفت دارم بی غیرت میخوام درخواست وب دادم رد کرد من وب کون بهش دادم خوشش اومد و وبشو روشن کرد کیرش واقعا کلفت بود بدن سفید و بی مویی داشت و کیرش دهنمو آب انداخت از اون کیرا بود که میتونست کونمو جر بده من سعید 20 اون شهاب 27 من کجایی اون تهران پاسداران تو من اکباتان گفتم و یس داری گفت آره روشن کرد بهش گفتم من مینویسم تو حرف بزن با کیرش بازی میکرد و با صدا بهم میگفت چیکار کنم قمبل کردم و خیار رو از پشت میکردم تو کونم و باهاش تلمبه میزدم تو کونم دیوونه ی کیرش شده بودم کیرم شق شده بود اونم هی قربون صدقه ی کونم میرفت و کیر حوالم میکرد همینجوری که حرف میزد گفت مادرتو میگائم کونی من خوشم نمیومد کسی بهم فحش ناموس بده ولی اینقد حشر کیرش دیوونم کرده بود که چیزی نگفتم ولی دوباره تکرار کرد و گفت مادر جنده داری آبمو میاری من واسش نوشتم فحش نده یدفه وبشو قطع کرد من بهش پیغام دادم پس چی شد گفت من بی غیرت میخوام من باشه ولی فحش نده اون این که دیگه نشد بی غیرت بودن من وب بده خیلی حشریم اون فحش بدم من بده اون مادرتو بگائم من باشه اون خواهر داری من آره ازدواج کرده اون اسم سن من سمیرا 24 و یس رو روشن کرد اون وب بده مادر کونی دوباره شروع کردیم وب تو وب همش تو و یس فحش ناموس میداد و کیرشو تو کس و کون خواهر مادرم میکرد و در میوورد گفت بیا ببینمت گفتم الان زوده باید بهت اعتماد کنم اون شب دوتامون آبمون رو اوردیم و تقریبا دو سه ماه هفته ای یکی دوبار با هم چت میکردیم من تو این مدت کون هم میدادم ولی واسه خوردن کیر شهاب لحظه شماری میکردم کم کم داشت از اینکه تحقیرم میکرد خوشم میومد یه شب بهم گیر داد که برم شرت و سوتین مامانو بر دارم بیارم تو وب نشونش بدم بهش گفتم نمیشه الان رفت تو اتاقشو به زور بیخیالش کردم ولی بهش گفتم اگه ظهر بیاد بالا که مامان نباشه میتونم این کار رو بکنم اونم گفت فردا ظهر میام ساعت 1 مامان ظهر سر کار بود و بابا هم همینطور فردا قرار بود امیر بیاد خونمون منو بکنه بهش زنگ زدم گفتم ساعت 2 بیاد خلاصه ساعت یک شد رفتم دوتا از شرتای نازک مامان رو با یکی از سوتیناش اوردم و شروع کردم به چت و وب با شهاب از شانس بد ایندفعه اون نمیتونست کامل لخت بشه و فقط کیرشو اورده بود بیرون و بعضی وقتا هم سریع میکردش تو شلوار معلوم بود موقعیتش زیاد جور نیست و میترسه یکی بیاد تو اتاق خیلی هم آروم حرف میزد یکی از شرتای مامان که بنفش براق بود رو تو دستم بهش نشون دادم بعد از کلی فحش مادر و قربون صدقه ی کس و کون مامان رفتن گفت بمالش به کیرت منم شرت مامان رو میمالیدم به کیرم و باهاش جق میزدم شرتش لیز بود و حال خوبی میداد بعد گفت بپوشش منم پوشیدمشو قمبل کردم و از کنار شرت خیار میکردم تو کونم شهاب جووووووووون کیرم تو کس مادرت بچه کونی میگائمت خیار رو بزار کنار بیا رو کیر من بشین مادر جنده خودتو خواهر و مادرتو با هم میکنم سه تاتونو از کون میکنم مادر کسده داری آبمو میاری تخم حروووووووووووووووووووووووووم این کون مال کیه من مال تو شهاب کس مادرت مال کیه من مال تو کیرشو تکون میداد و میگفت کیرم تو کس مادرت کونی ولی آبشو نیوورد موقعیتش خوب نبود منم آبمو نیووردم و بعد از وب که امیر اومد حسابی به کیرش حال دادم و دلی از حشر در اوردم ولی نمیذاشتم اون دیگه به مادرم فحش بده چند ماه گذشت و بالاخره من به شهاب اعتماد کردم و یه بار تو وب صورت همدیگه رو دیدیم و با هم قرار گذاشتیم مغازه داشت رفتم مغازه با اینکه فقط یه بار ناواضح صورتمو تو وب دیده بود سریع شناخت اون روز فقط همو دیدیم و بهش گفتم فردا ظهر بیاد خونمون اولش پشیمون شدم چون اصلا نمشناختمش ولی حشر کورم کرده بود همش کیرشو تو دهنم مجسم میکردم فردا ظهر کونمو تمیز کردم و شرت و سوتین مامان رو پوشیدم تا شهاب بیاد وقتی اومد و مطمئن شدم خودشه همونجوری در رو باز کردم اومد تو و بعد از احوالپرسی رفتم سراغ کیرش لختش کردم کیرش نیمه شق بود رفتم پایین ساک بزنم گفت کمد لباسی مادرت کجاست بردمش سر کمد شرت مامانو برداشت میمالید یه کیرش و بو میکرد میگفت جووووووووووون بو کس میده اوردش دم دماغم گفت بیا بو کن کونی بیا کس مادرتو بو کن من رفتم پایین و کیرشو کردم تو دهنم و چشمامو بستم و مشغول ساک زدن شدم دیگه کاملا شق شده بود به زور کامل تو دهنم میرفت کلفت و سفت بود همینجوری بلندم کرد و انداختم رو تخت مامان خودشم دراز کشید رو تخت و منم دوباره رفتم سراغ کیرش چند دقیقه کیرشو خوردم تخماشو مک میزدم و لیس میزدم سر کیرشو میبوسیدم و مک میزدم اونم همش شرت مامان و بو میکرد من بلند شدم و قمبل کردم اونم رو زانو نشست رو تخت و یکم تف زد در کونم و کیرشو گذاشت در سوراخ کونم خیلی آروم داشت میکردش تو با اینکه همیشه کون میدادم ولی ایندفعه خیلی درد داشت ولی حتی دردشم لذت داشت دقیقا داشتم احساس میکردم دارم از کون جر میخورمو دوتا میشم شروع کرد تلمبه زدن شهاب ووووووو چقد کون دادی اینقد گشاد شدی من من دارم جر میخورم تو میگی گشادی شهاب خفه شو مادر کونی من میگم گشادی بگو گشادم من باشه گشادم شهاب مثل کی من یعنی چی مثل کی شهاب بگو مثل مادرممممممم من آخ آرومممم باشه مثل مادرم شهاب کیرمو کجای مادرت بذارم من تو کسش شهاب دیگه من تو کونش شهاب تو کون کی من تو کون مادرم همینجور کیرشو تو کونم عقب جلو میکرد و فحش میداد شهاب صدا سگ در بیار من چی شهاب واق واق کن تخم حروم مگه سگ کونی من نیستی واق واق کن من هوووووووووووو هوووووووووو شهاب خاک تو سر کونیت کنم من خوب خودت گفتی شهاب یه روز همینجوری مادرتو میکنم فیلم چی شد قرار بود فیلم عروسی خواهرمو واسش بزارم من فعلا بکن بعد برات میزارم شهاب کیرشو در آورد و گفت آبم بیاد که دیگه حال نمیده پاشو گمشو فیلمو بیار اعصابم خورد شد از زیر کیر بلندم کرده میگه برو فیلم بیار ولی بلند شدم رفتم فیلمو اوردم و گذاشتم تو دو وی دی پلیر دوباره اومدم قمبل کردم فیلم شروع شد و دیدم نمیاد پشتم که بکنه همینجوری دراز کشیده و فیلمو نگاه میکنه منم رفتم دوباره شروع کردم به ساک زدن هرکیو میدید میگفت این کیه منم هی میگفتم این فلانیه اون فلانیه تا رسید به مادرم وقتی بهش گفتم این مادرمه گفت اوف عجب ک سیه خدا میدونه تا حالا زیر چند نفر خوابیده و از این حرفا و همش راجع به کونش حرف میزد گفت کونت به مادرت رفته ابنه ای بلند شو قمبل کن تخم سگ منم دوباره قمبل کردم اومد شروع کرد تلمبه زدن تو کونم خیلی محکم تلمبه میزد تخماش میخوردن به پایین کونم احساس میکردم الانه که کیرش از تو حلقم بزنه بیرون گفت میخوری آبمو گفتم آره دوباره دراز کشید و منم ساک زدم کیرش سرخ شده بود آه و اوهش بلند شد منم اصلا کیرشو از تو دهنم در نیوردمو همینجوری تا قطره ی آخر آب کیرشو قورت دادم براش آب پرتقال اوردم و دوباره یه دست دیگه کونمو گایید و رفت الان دو ماهه که دارم به شهاب کون میدم و دیگه از اینکه بهم فحش ناموس بده لذت میبرم دوس دارم یه روز بیام خونه و ببینم شهاب لنگای مادرمو داده بالا و کیر کلفتشو کرده تو کس مادرم دوس دارم شهاب قلاده بندازه گردنم و مثل سگ منو بکشونه دنبال خودش از هیچی به این اندازه لذت نمیبرم همه ی زندگیم شده کیر نوشته

Date: August 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.