خاطره مهناز

0 views
0%

حدوده یک هفته پیش بود نزدیکای ظهر رفتم کافی نت که سرمو گرم کنم وقتی رفتم و نشستم پشت یکی از کامپیوتر ها 2 تا دخترم نشسته بودن میز کناری من و من تا کامپیوترو روشن کنم دیدم اینا دارن به یه ادرس ایمیل می زنن. از اسمه ادرسه معلوم بود که ماله یه پسره خلاصه وقتی به متن ایمیل نگاه کردم دیدم این 2 تا دختر دارن به پسره التماس میکنن که با هاشون دوست بشه منم با خودم گفتم که ببین این 2 تا چقدر بدبختن که دارن به یه پسر التماس میکنن بعد تصمیم گرفتم که منم به پسره ایمیل بزنم و سره کارش بزارم و بهش بگم بیاد یه جایی تا ببینمش بعد به یارو کیر بزنمو نرم سره قرار من بهش ایمیل زدم و قرار شد پس فردای اون روز تو پاساز گلها ببینمش صبح روزی که با پسره قرار گذاشته بودم خیلی کلافه و بی حوصله بودم تصمیم گرفتم برم سر قرار اما اون طرف خیابون وایسمو به الاف شدنه پسره نگاه کنمو بخندم تا پوز پسرا رو بزنم. رفتم سر قرار بعده 5 دقیقه یهو چیزی دیدم که داشتم از حال میرفتم وای پسره چقدر خوشگلو ناز بود تازه فهمیدم که چرا اون 2 تا دختر داشتن اونجوری بهش التماس میکردن با دیدنه پسره به حدی جو منو گرفت که تا به خودم بجنبم دیدم جلوی پسره وایسادمو خودمو بهش معرفی کردم خلاصه از اون روز به بعد باهاش دوست شدم و در هفته چند بار می دیدمش وقتی باهاش بیرون میرفتم می دیدم که همه دخترا دارن بهش نگاه میکننو به حال خودشون افسوس میگن که چرا دوست پسری مثل اون ندارن حدوده یک ماهی از دوستی ما میگذشت که من تصمیم گرفتم در مورد سکس ازش سوال کنم تا این سوالو پرسیدم بهم گفت که منو بخاطر این چیِزا نمی خواد و دوست نداره به من که دوستشم خیانت کنه!
اونجا بود که فهمیدم این پسر لیاقت پرستش دخترا رو داره و دخترایی مثل من باید اونو بپرستن خلاصه بعده هزار دردسر راضیش کردم که باهم سکس داشته باشیم فرداش قرار شد بیاد خونه ما چون هیچکس خونمون نبود منم اون روز یه لباسه سکسی سفید پوشیدم چون میدونستم از سفید خوشش می یاد ساعته 4 بود که دیدم یکی در زد وقتی رفتم درو باز کردم دیدم خودشه دعوتش کردم تو اومد و تو پذیرایی روِ کاناپه نشست منم رفتم آشپزخونه و شربت اوردم و تعارف کردم و بعدش نشستم رو پاش و بهش گفتم که اگه اگه منو واقعا دوست داره یه سکس تووووووپ باهام بکنه و بعد رفتم به طرفه لباش اون اینقدر لبای قشنگی داشت که هر دختری رو دیوونه میکرد. وای که چقدر لباش خوشمزه بود حدوده 10 دقیقه ای از هم لب گرفتیم که بعد بلند شد و لباسامو در اورد و منم لباسایه اونو در اوردم بعد شروع کرد به خوردن من واااااااااااااااااااااااااااااای خدای من از لبام شروع کرد تا اخر پاهامو سانتی متر به سانتی متر با مهارت تمام خورد منم که واقعا احساس میکردم رو هوام فکر کنم 4 باری ارضا شدم اینقدر حال میکردم که با ناخونام دیوارو کنده بودم
بهش گفتم: تو چه طوری این قدر خوب بلدی کجارو بخوری اونم گفت که وقتی با زن داییش سکس کرده زن داییش بهش یاد داده بعد من دستمو بردم طرفه کیرشو خیلی سریع شروع کردم به خوردن کیرشو ساک زدن!
بعد 5 دقیقه اون منو بلند کرد و منم بردمش به اتاقه مامانم و روی تخت قنبل کردم و بهش گفتم بکن تو کسم اما اون گفت: تو مگه دختر نیستی منم گفتم چرا اما پرده من حلقویه و مشکلی ندارم
بعد اومد پشتمو زانو زد همین که سره کیرشو کرد تو کسم یه جیغه بلند کشیدمو با ناخونام داشتم دیوارو میکندم اروم اروم شروع به تلنبه زدن کرد و منم دیگه رو زمین سیر نمی کردم و هی بهش می گفتم تند تر…
بعد از یه ربع کیرشو در اورد و گفت که اجازه میدی از عقب بکنم یا نه؟
منم که دیگه عند حشری بودم به پشت خوابیدمو تا می تونستم پاهامو کونمو اوردم بالا اونم یه تف به سره کیرش انداختو کیرشو گذاشت دم سوراخم خیلی خیلی یواش داشت کیرشو تو کونم میکرد اما با این حال واقعا داشتم احساس می کردم که داره کونمو جر میده و سر و صدامو بیشتر میکردم بعد شروع کرد به تلمبه زدن
از اینکه زیر پسره به اون خوشگلیو با معرفتی خوابیده بودم لذت میبردم بعد چند دقیقه حس کردم که داره خودشو عقب میکشه منم سریع پاهاشو چسبیدمو نذاشتم کیرشو در بیاره و تمام ابشو تو کونم خالی کرد
حس میکردم کونم تا لبه سوراخم پر اب کیرش شده و بعد به همون حالت تا صبح خوابیدیم فکر کنم هر دختر دیگه ای بود از شدت لذت بیهوش می شد!!

Date: December 26, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.