خاطره ی اولین ساک زدنم تو ماشین

0 بازدید
0%

سلام من اولین بارمه اینجا دارم مینویسم اسمم نسترنه و 20 سالمه و دانشجوی حقوقم خب یکم از بدنم بگم این که قدم 172 و وزنم 70 نه سفیده سفیدم و نه کاملا سبزه ممه هامم سایزشون 75 و از اونجایی که تپلم کون خوب و گردی هم دارم خب من 19 سالم بود که تو یه کافه کار میکردم تا اون موقع با هیچکس نشده بود رابطه جنسی داشته باشم ی روز ک نشسته بودم بیکار یکی از دوستای صاحب کافه اومد تو و از همون اول از چهره و تیپش خوشم اومد براشون قهوه بردم و سلام کردم با لبخند که اونم خیلی گرم بهم دست داد و سلام کرد تا بعد رفتنش همش چشمم بهش بود و یواشکی میپاییدمش از اون روز زیاد اومد اونجا ظاهرا تازه از سربازی برگشته بود کم کم با من هم صمیمی شد و منم از خدا خواسته براش عشوه هم میومدم که نظرش جلب شه البته ناگفته نماند اونم گهگاهی قفل رو کونم میشد ی روز اومد پشت پیشخوان کنار من و گفت یه اسپرسو بده دادم و شرو کردیم کمی حرف زدن بعد سکوت کرد و گفت قشنگ میخندی و منم خرکیف شدم همون روز بعد ساعت کاری حدودا اخرای شب زدم بیرون که گفت منم میخوام برم خونه بیا برسونمت من خیلی حشرم زیاده و در اصل خدا خدا میکردم که دستشو بگیرم بذارم رو کسم و کیرشو بگیرم کنار یه کبابی زد کنارو شام خوردیم و نشستیم تو ماشین دو تا دکمه بالا مانتومو باز کردمو گفتم چقدر گرمه گفت بیا فوت کنم خنک شی منم از خدا خواسته خودمو بردم سمتش و شالم هم رو شونم افتاده بود تو چشمم زل میزد و فوت میکرد که دستش اومد رو صورتمو و منم خودمو هول دادم یکم سمتش و افتادیم به لب خوری معلوم بود حشری شده تند تند میمکید و دستش رفت زیر مانتوم از رو سوتین نوک سینمو میمالید ک اهم دراومد و گفت جوونم دستمو اروم بردم سمت کیرش و از رو شلوار میمالیدم و لباشو میخوردم اونم دستشو کرد زیر سوتینمو ممو میمالید یهو دیدم سرشو برد رو سینه هامو دکممو باز کرد سینه هامو گاز میگرفت و میمکید منم اه میکشیدم و کیرشو میمالیدم وستمو کردم تو شورتش و گفتم وای گف دوس داری با خجالت گفتم اره بعد گف میخوریش و سرمو برا تایید تکون دادم دستشو گداشت پشت سرم و برد سمت کیرش منم اولین بار بود میخواستم ساک بزنم و هم دلهره داشتم و هم حشری بودم و میخاستم ی ذره لیس زدم و سرشو مکیدم بعد کم کم فشار داد سرمو که بکنم دهنم ِ بزرگ نبود اما کلفت بود و کل دهنمو گرفته بود همینجور ک میخوردمش دستشو برد تو شلوارم و شرو کرد تند تند مالیدن کسم همزمان ک میخوردم سرو صدامم در اومده بود و هی جون جون میکرد یهو بیجون شدم و ابم اومد و لرزیدم اونم یکم بعدش ابش اومد تو دهنم بدم میومد اما تحمل کردم کیرشو تمیز کرد و منم دهنمو بعد ازم لب گرفت و رسوند خونه اگ بخواین خاطره ی اولین کون دادنمم میذارم ببخشید اگ زیاد و طولانی شد و خوب نبوددد دوستون دارمم نوشته

Date: December 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.