خیار سرد

0 views
0%

خب این سومین سکس با عشقم بود دفعه اول و دوم لاپایی بود و کصلیسی من قبلا توی شوخی بهش گفته بودم خیلی از خیار خوشم میاد چون خنکه ولی واقعا همینطور بود خیار برمیداشتم و نیمساعت میزاشتم توو فریزر وقتی کامل سرد میشد برمیداشتم و سرشو میکردم توی کصم در حدی که پردم پاره نشه با خیار ما توی دوتا شهر جدا زندگی میکنیم اومده بود شهر ما و توی یه مسافر خونه بزرگ و تمیز اقامت گرفته بود برای دو هفته بار چهارم بود که توی اون هفته میرفتم سوییتش پیشش اون میموند توی اتاق و من راحت و تنها وارد میشدم و کسی ام بهم کاری نداشت خلاصه رفتم و باهم حرف زدیم و لب گرفتیم بعدش روی تخت دونفره اتاق دراز کشیدیم یه تاپ تنم بود با شلوار جینم سرشو به گردنم نزدیک کرد و شروع کرد به خوردن گردنم دلم میخواست منم دستمو از روی شکمش تا گردنش میکشیدم بلند شد و دیدم یه چیزی رو از توی یخچال گذاشت توی فریزر ولی اون موقع متوجه نشدم که چیه دوباره برگشت دستشو گرفتم و گذاشتم زیر تاپم لبامو میخورد و شکممو میمالید دستاش داغ بود رفت سمت سینه هام و گرفتشون توو دستش و محکم مالید آهم دراومد جفتمون حشری بودیم دستمو کردم توو شلوارکش و از روی شرتش کیر شق شدشو مالیدم داغیشو حس میکردم و دوسداشتم بره توو کصم کصم داشت میترکید بلند شدم و تاپ و شلوارمو دراوردم افتادم روشو و شلوارک و شرتش باهم کشیدم پایین و شروع کردم به لیسیدن کیرش قبلش از این کار بدم میومد ولی اونروز اینطور نبود سر کیرشو میمکیدم و آهش درمیومد دستشو کرده بود توو شرتم و کصمو میمالید با شرت نشستم و کیرش و خودمو مالیدم بهش میگفت دارم دیوونش میکنم و دیگه طاقت نداره خندیدم و دراز کشیدم کنارش و گفتم تو برام شرت و سوتینمو دربیار اول سوتینمو باز کرد و بعد شرتمو وحشیانه کشید پایین پاهامو باز کرد و مثل دوبار قبل شروع به لیسیدن کصم کرد انقدر حشری شده بودم که سرشو به کصم فشار میدادم و موهاشو چنگ مینداختم از روی کصم بلند شد رفت توو اشپزخونه و با یه خیار برگشت خیار سرد جای سرم نشست و خیارو کرد لای کصم سرده سرد بود بیشتر کیرشو میخواستم خیارو میکشید لای کصم و منم کیرشو گرفته بودم دستم و میخوردمش سر خیارو میخواست بکنه توی کصم تنگ بودم و طول کشید سرشو دم کصم میمالید و من داشتم میمردم دستشو گزاشتم جای کصم و خیارو برداشتم با دستش میکشیدم لای کصم اومد کنارم دراز کشید ولی دستش لای پام بود و انگشتش دور سوراخ کصمو میمالید هنوزم خیس میشم با یاداوری اونروز پاهامو باز کردم و ی پامو انداختم اونور بدنش کیرشو گرفتم دستم و مالیدمش ب کصم گفتم بکن توش اومد روم و میخواست کیرشو بکنه توو کصم ک نرفت اول انگشتشو کرد توو و چرخوند و دوباره کیرشو گذاشت دم کصم وفشار داد سرش رفت توو آه کشیدم از درد و لذت یواش یواش داشت کامل میکرد توش و منم اه کشیدنام بیشتر میشد اولش یواش شروع کرد به تلمبه زدن و منم یواشتر آه میکشیدم ولی اولین بار که محکم تلمبه زد جیغ کشیدم قربون صدقم میرفت و لبامو میخورد و میگفت که خیلی تنگم کم کم عادت کردم از سر حشریت زیاد آه میکشیدم نیمساعت طول کشید تا ارضا شم و وقتی داشتم ارضا میشدم جیغ میزدم و آهای بلندی میکشیدم توی همون دخول اول پرده ام پاره شد ولی پشیمون نیستم همون روز دوبار دیگه ام ارضا شدم و آبشو میریخت روی شکمم یکبار هم با خیار ارضام کرد توی اون دو هفته یکبار دیگه ام سکس داشتیم هنوزم باهم هستیم و هروقت همو میبینیم حداقل دوبار سکس داریم و وقتایی ام که حشری میشم خیار میزارم توو فریزر نوشته لیدی

Date: August 29, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.