داستان ارسالی دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ : قول

0 views
0%

سلام مريم هستم قبلا داستان اولين بار و لذت با طعم انگشت رو نوشتم هفت فرورين بود که رضا تو ماشين ارضام کرد و ازم قول يه سکس از کون رو گرفته بود اخراي ارديبهشت بود که داشتيم باهم چت ميکرديم که رضا بهم گفت سر قولت هستي من گفتم کدوم قول گفت همون روز که تو ماشين قول دادي منم بعد اينکه يه ذره اذيتش کردم گفتم اره معلومه که هستم که رضا گفت فردا ميام دنبالت تا بريم باغ يکي از دوستام که منم قبول کردم فرداي اون رو ساعت چهار پنج بغدازظهر رضا اومد دنبالم و راه افتاديم به سمت بيرون شهر حدود نيم ساعت بعد رسيديم به يه باغ کوچيک که چهارديواري بود و يه الاچيق چوبي وسطش بود رفتيم داخل رضا از تو ماشين يه زير انداز اورد و انداخت تو الاچيق و نشستيم که رضا بغلم کرد و تو گوشم گفت وقتش رسيده که قولتو عملي کني و بعد لپمو بوس کرد و دستشو از رو شلوار گذاشت رو کونم و محکم فشار داد و ميماليد که من لبامو رسوندم به لباش و بوسش کردم که شالمو از سرم دراورد و لبامو محکم مک ميزد بعد مانتومو دراورد تاب و سوتينمم دراورد شروع کرد خوردن سينه هام منم محکم موهاشو نوازش ميکردم که رضا يکي از دستاشو برد سمت دکمه شلوارم و دکمه ي شلوارمو باز کرد و دستشو داخل شلوار و شورتم کرد و درحالي که سينه هامو ميخورد کسمم تند تند ميماليد اينقدر اين کارو ادامه داد تا ارضام کرد بعد شلوارشو کشيد تا زانوهاش پايين اومد بدون اينکه وزنشو روم بندازه نشست پايين سينه هام و کيرشو ميماليد به سينه هام کيرش سفت سفت شده بود و زياد هم بزرک نيست و نزديکه چهارده پونزده سانته که اومد بالاتر و کيرشو نزديک دهنم اورد منم کيرشو با دستم گرفتم و شروع به ساک زدن و مکيدن سر کيرش شدم که کيرشو از دهنم دراورد و دراز کشيد روم هنوز شلوارم تنم بود لبمو بوسيد و گفت حالا نوبت کون تنگه مريممه اين دومين بار بود که بهش ميخواستم کون بدم ميدونستم بازم خيلي در داره بخاطر همين کلي ناز کردم ولي راضيم کرد و برم گردوند و شلوار و شورتمو تا پايين کونم کشيد پايين و يه جوووون بلند گفت و با دستاش لاي کونمو باز کرد و اب دهنشو ريخت رو سوراخم اروم کيرشو با دستش گرفت و فشار داد تو کونم بازم وقتي سرش رفت تو دردم گرفت و رضا کيرشو دراورد و يکم با انگشت کونمو ماليد انگشتم کرد بعد دوباره اب دهنشو ريخت لاي کونم و کيرشو فشار داد تو کونم خيلي دردش کمتر شده بود اروم تا ته فشار داد تو و دراز کشيد روم تو گوشم گفت ميخوام کون مريممو اب بدم منم فقط داشتم اهههه ناله ميکردم که شروع کرد اروم تلمبه زدن که بعد از چن دقيقه تا ته کيرشو فشار داد تو کونم و داغي ابشو براي اولين بار تو کونم حس کردم بعد اروم کيرشو دراورد و کونمو و کير خودشو با دستمال تميز کرد و شلوار و شورتشو کشيد بالا منم لباسامو پوشيدم و شلوار و شورتمو کشيدم بالا و يکم چيپس و پفک خورديم و برگشتيم پايان

نام مستعارسبزه
ایمیل[email protected]

Date: September 10, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.