دختر خاله زنم جور زنمو کشید

0 views
0%

چند وقتی بود که زنم حامله بود وعطش کیرم زیاد شده بود ولی نمیتونستم کاری بکنم چون ماه های آخرش بود وخطر داشت باهاش نزدیکی کنم دختر خاله خانمم یه دختر مجرد ۲۴ساله خوشگل به قدی حدود ۱۵۵ ولی هم خوشگل بود هم کون تپلی داشت به اسم سارا را خیلی دلم میخواست بکنمش البته اونم بدش نمیومد ولی موقعیتش جور نمیشود از خودم یادم رفت بگم هادیم۳۳سالمه قدم ۱۸۸ وزنم ۹۲ و کیرم کلفت و حدود ۱۸ سانته کل خانواده خانمم تو شهرستان هستن و ما تو مرکز استان هستیم و تنها کسی هستم تو فامیل زنم که تو مرکز استان ساکنیم بخاطر همین اگه کاری داشتن میومدن خونه ما یه روز خانمم گفت سارا برای دانشگاهش میخواد بیاد وبعد از کارش میاد خونه ما تو دلم کلی ذوقکردم فردا نزدیکای ظهر بود که اومدخونمون منم تازه از سر کار اومدم لباسمو عوض کردم تا اومدم واسه نهار دیدم سارا یه ساپورت تنگ ونازک سبز ویه تک پوش سرهمون لباس پوشیده ویه روسری هم همین طوری انداخته رو سرش از بالا سر که نگاش کردم خط سینه هاش پیدا بود مطمین بودم از عمد این لباسا را پوشیده ومیخواد یکیشو بهم بده تابلو بازی در نیووردم که خانمم بفهمه نهارو خوردیم وچون خانمم باردار بود من شروع کردم به جمع کردن سفره سارا هم اومد کمکم وگفت شما بیارید من ظرفا را میشورم آشپزخانه ما مستطیله وباریک سارا مشغول شست وشو شد منم ظرفا را میبردم تا ظرفارا گذاشتم سر ظرفشویی اومدم برگردم مالیدم به کون سارا برگشت نگام کرد وخندید دیدم این کونش میخاره منم دیگه ظرفا را یکی یکی میبردم که هی بمالم به کونش اونم کونشو هی میداد عقب وبا عشوه گفت تموم نشد ظرفا گفتم دیگه این سری را که بیارم سری آخره سری آخر را بردم واز پشت چسبیدم بهش وبه بهونه برداشتن لیوان از تو ظرفشویی یه چند ثانیه کامل چسبیدم بهش چون قدش کوتاهتر بود کامل تو دلم جاگرفته بود اومدم برم گفتم بزار یه بوسش کنم لپشو بوس کردم که اونم سریع لپمو بوسید من برای اینکه زنم نفهمه اومدم تو اتاق والکی شروع کردم به زنم غر زدن که چرا همه از فامیل تو میان خونه ما واز این حرفا که زنم بهم گفت تو را خدا یه برخودی نکنی که ناراحت بشه سارا ۳روز اینجاس ومیره تو دلم کلی حال کردم که تو این ۳روز حتما میکنمش سارا اومد واز تلگرام شروع کردم به پیام دادن واینک میخوام بکنمت واونم مشتاق جواب میداد بهم گفت آخه من دخترموپرده دارم گفتم از کون میکنمت گفت آخه درد داره گفتم نترس گفت آخه کیرت کلفته گفتم مگه دیدیش گفت تو آشپزخونه مالیدی دم کونم فهمیدم گفتم نترس میتونی بخوریش گفت عکس کیرتو بفرست منم رفتم دستشویی وتو حالت شق شده یه عکس گرفتمو فرستادم زیرش یه استیکر بوس ویه استیکر جون برام فرستاد گفتم حالا تو یه عکس از کونت بگیر که رفت تو دستشویی و۲تا عکس برام فرستاد منم کلی قربون کونش رفتم دیگه منتظر فرصت شدیم تا اینکه خانمم فردا عصر نوبت دکتر داشت من به بهونه مار وسارا هم به بهونه پیگیری کاراش نرفتیم وخانمم با خواهرم رفت تا خانمم رفت هر دو با هماهنگی من اومدیم خونه وبه سارا گفتم برو از تو کمد لباسای خانمم لباس بپوش وآرایش کن تا بیام سراغت سارا هم رفت و۲۰ دقیقه بعد صدام زد یه دامن کوتاه مشکی تا زیر باسنش ویه تاپ سفید تو ویه آرایش خفن والبته کفشای پاشنه بلند که خیلی سکسیش کرده بود را پوشید ودر اتاقو باز کرد من تا دیدمش ضعف کردم وبغلش کردم انداختمش رو تخت وگفتم باید امروز جور دختر خالتو بکشی که من خیلی وقته تو کفم خوابیدم روش وشروع کردم به مالیدنش وخوردن لباش که زیر کیرم هی خودشو بهم میپیچوند وهی میگفت کاش من زنت بودم ومیکردی تو کسم من لباشو اینقدر خوردم که همه رژهاش پاک شد گفتم اگه آروم باشی از کون هم حال میکنی دامنشو زدم بالا وااای چه کونی داشت تپل و وسفید شروع کردم تو حالت سجده که بود خوردن کونش ویواش یواش انگشتمو میکردم توش داشت حال میکرد آخه کسش خیس خیس شده بود انگشت اشارم ته تهش تو کونش بود وخودشم هی فشار میداد به انگشتم دیدم وقت مناسبیه به پهلو خوابوندمش یه کم ساک زد تاپشو در آوردم وسینه هاشو اینقدر خوردم که قرمز شد بهش گفتم یه کم آب دهنتو بریز تو دستم گفت چرا گفتم میخوام با تف خودت بکنمت آخه تف با صاحب کونه خندید ویه تف گذاشت رو دستم که هم مالیدم به کونش هم به کیرم وخوابیدم پشتش ویوا یواش سر کیرمو کردم توش معلوم بود زیاد کون داده که خودشم گفت دوست پسرم خیلی از کون منو میکنه اما کیرش به این کلفتی نیست منم تا تهشو کردم توش وشروع کردم به کردنش خیلی کونش واسه کیرمن تنگ بود وخیلی هم حال میداد یه کم که کردمش گفت کیرتو درد بیار ویه کم کسمو بخور کیرمو در آوردم وشروع کردم به خوردن کسش یه کم که خوردم دمرو خوابید وبا آب دهن خودش مالید به کونش ولای کونشو باز کرد وگفت زود بکن تو کونم خیلی حشری بود منم خوابیدم روش ویهو تا ته کردم توش گفت آآآآآی کونم پاره شد جر خوردکونم گفتم کونت مثه خربزه است کیر منم چاقوشه گفت قاچش کردی گفتم آره چقدرم شیرینه گفت نوش جونت بخور گفتم بخورم یا بکنم گفت که فعلا که داری میکنی البته پارم میکنی گفتم تو که بدت نمیاد گفت جوووون دارم با کیرت حال میکنم بکنم کونشو داد بالا منم باسرعت میکردمش که آبم اومد وریختم تو کونش کلی حال کردیم رفتیم حموم تا شب زنم اومد منم اخمام تو هم بود ازاینکه چرا سارا اینجاست البته الکی فردا شب هم تا زنم خوابید رفتم تو جای سارا وهمونجا کردمش بعد از اون یه بار دیگه هم کردمش چند وقته هم عقد کرده وباهام سرو سنگین شده ممنون از وقتی که گذاشتید وخوندید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.