دلبرک سکسی من

0 views
0%

لا سی دو رِ می می می لا می می لا می لا می
می
– بلدیا !
– من میزنم تو بخون. جانِ مریم چشمات و وا کن…
– واسا ببینم شایان مریم کیه؟
نیشش باز شد و دستش رو از کلاویه ها کشید:
– مریممم… یه زید بسیار داف بنده بود که خیلی خوب و ابدار ساک میزد …
با دفتر نتم کوبیدم روی سرش که دومتر از جا بلند شد:
– گوه خوردم..
– بدجوریم خوردی!
– ببخشید … بلند میخندید. دفتر رو نشونه رفتم روی سرش گفتم:
– دوباره تکرار کن چیکا کردی؟
– گوه خوردم؟
محکم یه بار دیگه زدم وگفتم:
– دیگه نخوریا …
میشه بجاش یجای تورو بخورم؟ با نیشخند گفتم:
– بلند شو از پای پیانوم !
پا نمیشم .
پیانو خریدی برا من …
– دوسش داری؟ با ذوق گفتم:
– عاشقشم.
– کاش یک چهارم علاقه ای که به پیانو داری رو به من داشتی! بلند خندیدم:
– دوسداری؟
– چه جورم. کنارش نشستم، با ژست پیانیست ها شروع به نواختن کردم ولی کاملا چرت و پرت . نیمه نگاهی کردم بهش وگفتم:
– تو رو هم دوس دارم غصه نخور.
– من که حس نمیکنم. دست از نواختن های الکیم کشیدم و صورتم رو به سمتش چرخوندم ولباشو بوسیدم:
– الان حسش میکنی؟ دستش رو گذاشت زیر چونم:
– بیشتر میخوام حسش کنم دلبرک سکسی من. و دوباره از من لب گرفت:
– بسه دیگه . یه پیانوخریدی بنز نخریدی که میخوای درجا بکنیم؟
– میخوام بکنمت! روت شق کردم….و تا خواستم چیزی بگم لباش رو گذاشت روی لبام. چشمای مشکی جذابش رو میدیدم چجوری میدرخشید دستش رو روی گردنم حرکت داد و لبام رو محکم تر خورد.
– میخوام. با شیطنت گفتم:
– چی میخوای؟
– همه جاتو میخوام. و روی گردنم رو لیس زد:
– نمیدم!گفت:
– دست خودته مگه؟ گردنم رو میبویید و میبوسید:
– وسط پیانو زدن هوس کردن منو میکنی یاد لوکیشنای برازرس میوفتم…آه.
– دوسداری؟ محکم به گردنم مک زد:
– اوف…مجبورم دوست داشته باشم. و دستم رو گرفتم دور صورتش و لباش رو بوسیدم. خودم رو جا به جا کردم و نشستم روی پاش.ازم لب میگرفت و زبونش رو میکرد توی دهانم. زبونش رو می مکیدم، یک دستش از روی لباس رو سینه ام بود و دست دیگرش لای پام. سفتی کیر بلند شده اش هم حس میشد.با اون لیس زدنای گردن خیس شده بودم و کسم رو فشار میدادم روی کیرش که میخواست لباسش رو جر بده. کسم رو حرکت میدادم روی کیرش و اون دونه به دونه دکمه های پیراهن من رو باز میکرد:
– الان چی دلت نمیخواد؟
– الان دیگه میخوام. دست گذاشت روی کسم:
این مال کیه؟
مال توعه .
اجازه هست بزنم توش جر واجرش کنم؟
هسته ی خرمام جر وا جر کردن بلده ؟
حرفت سکسی نبود دلبر بگو که غلط کردی! دستم رو روی کیرش گذاشتم:
گو خوردم جر واجر کن . و زبونم رو بیرون اوردم .
– گو نخور عشقم بیا اینو بخور .بخاطر بی ادبیت تنبیهت میکنم…و پیراهنم رو ازهم باز کرد و خودم رو هم بلند کرد و انداخت روی تخت. روبه روم ایستاده بود، توی نگاهش بخورش موج میزد! دکمه شلوارش رو باز کردم و شرتش رو دادم پایین. کیرش پرت شد جلوی صورتم. با شیطنت نگاش کردم:
– ساک صد تومن. و زبونم رو درآوردم و بلند خندیدم. ازپشت موهام رو گرفت و به سمت کیرش فشار داد:
– از قبل حساب شده جنده خانوم.
– هاها. گازش نگیرما…
– بخورش…
زبونمو چرخوندم دور کیرش و بعد تا جایی که جا میشد کردم توی دهنم.شروع کرد توی دهنم تلمبه زدن. جوری ساک میزدم که صداش دراومده بود. تف از دهنم سرازیر شده بود که کیرش رو درآورد. بین دستام گرفتم و براش میمالیدم و سرش رو میخوردم…
– بسه…
– آبت نیاد شل کمرِ من…
– شل کمری نشونت بدم امروز..
– باو بزن جرم بده ولی نه با چهارتا تلمبه…
حرفم جری ترش کرد. شلوارم رو کشید پایین و کسم رو انگشت کرد. محکم به کونم زد و گفت :
کس و کونت چند دلبر جنده ؟
اه کس من که مفته برات همیشه.
کسده کی بودی تو جنده ؟ و کسم رو میمالید :
_ من جنده ی توام …
سرش رو برد نزدیک کسم و منم دستمو گذاشتم روی سرش:
– ناهارته. میل کن…
– نمیدونی چقد هوستو کرده بودم. و لیس محکمی زد. آهم به هوا رفت. پاهام رو باز گذاشته بودم و کمرم هی بالا و پایین میشد. یک انگشت داخل کسم وزبونش که داشت چوچولم رو مک میزد. از شدت شهوت میگفتم:
– آفرین بخور… آییی… عزیزممم. شایان امرور اینقد منو بکن که نتونم راه برم …
– تو جنده ی کی بودی؟
– توو فقط تو…توووو.
– داشتی اذیت میکردی آره؟
– آی… بمالش.
– اذیت کردی اونموقع ..
و گازی ظریف از چوچوله ام گرفت که جیغ زدم… سرش رو گذاشت روی سینه هام، یه دستش روی سینه ی چپم، دست دیگرش رو کسم که دوتا انگشت کرده بود توش و عقب جلو میکرد و سینه ی راستم رو میمکید. آه آهم بلند شده بود. در جواب آخ و اوخم میگفت جوون. جونه دلم.
آب از سرو روی کسم آویزون بود .در گوشم گفت : حالا چیکار کنیم؟ با چشمایی خمار گفتم: کیر سواری… مستانه میخندیدیم. نشست روی تخت و منم کسم رو تنظیم کردم روی کیرش،چندبار فقط بهش مالیدم و دل خودم وخودش رو آب کردم ولی در آخر نشستم و رفت داخل” آه. آییی….” اونقدر خیس بود که فقط برای من لذت داشت. روی کیرش بالا پایین میرفتم و هرازگاهی باهاش یه لب میگرفتم. دستش روی کسم بود و داشت میمالیدش… آخ و اوخش بلندشده بود:
– جنده ی من سریع تر… تند تر…و من با نفس نفس سعی میکردم تند تر بالا وپایین بشم.
شالاپ شولوپ صدای قشنگ گاییده شدنم تنها صدای اتاق بود بجز آح های من…
پوزیشن رو عوض کرد.دراز کشیدم ، اومد روم ، پاهام رو حلقه کردم دور کمرش و کرد توش… محکم تلمبه میزد. غرق لذت بود و من بیشتر از اون حال میکردم… تخت تکون های شدید میخورد، یک دستم روی کسم بود که میمالیدمش و دست دیگرم رو پشت کمرش فشار میدادم و با ناله گردنش رو مک میزدم…
– جر بده منو.. آبت الان بیاد میکشمتا…
– جر داری میخوری کس کوچولو.
– آححح . بکن سریع تر تا ته.
– تا کجاها حس میکنی؟
– تا توی شکمم … بلند خندید… تلمبه های خشنش برای من لذت بخش بود، لذت اون عقب و جلو رفتن با تنها عشق زندگیم توی اون لحظه رو با هیچ چیزی عوض نمیکردم. نفسهای داغش و حرارت بدنش دیوونم میکرد…بلندم کرد که پوزیشن عوض کنه. خودش پشتم و من جلوش. کیرش رو از پشت کرد توی کسم و دستش رو از جلو آورد تا منو بماله. گردنم رو میخورد گفتم:
– آبت نیومد جدی جدیا دارم نگران میشم…
– هنوز با کست کار دارم.
– من دوسدارم این کارتو… گازی از شونه ام گرفت:
– آخخخخ وحشی…کیلتوریسم رو میمالید اونقدر لذت میبردم که دم دمای ارگاسمم بود.تلمبه هایی که میزد تمومی نداشت.آح و اوه من حشری ترش میکرد و هروقت صدام میرفت بالا محکم تر منو میکرد. داشتم ارضا میشدم که کیرش رو بیرون کشید و دستش رو هم برداشت…
– بکن دیگه …
– چیکارت کنم؟سوراخ کوچولو
– فاک می هاردد… یاالا…
پاهام رو گرفت و کشید لبه ی تخت. خودش بلند شده بود. میدونست این پوزیشن مورد علاقه ی منه. پاهام رو بالا گرفته بودم و کیرش رو بعد مالوندن به کس و کون خیسم داد داخل. خودم میمالیدم کسمو .
– آره …اححح محکم تلمبه بزن تو کسم…
شالاپ شولوپ شالاپ شولوپ . ” آحححح عالیه …” با دستم محکم میمالیدم تا اینکه احساس انقباض لذت بخش حس شد. آه و اوه آروم شده ام نشون میداد که ارضا شدم و اون بی توجه تلمبه میزد… و با آه بلندی همه ی آبش رو ریخت همون داخل … داغیش هم لذت بخش بود برام . کسم به قولِ شایان دل میزد و کیرش هنوز توی کسم مونده بود… با لحن خسته در گوشم گفت:
– حالا پیانو رو بیشتر دوسداری یا منو ؟ با لبخند شیطنت باری گفتم:
– هیچ کدوم. کیرتو!

Date: December 16, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.