دوست داشتم جای زنه بودم

0 بازدید
0%

این داستان اولین سکس منه ازشانزده سالگی علاقه شدیدی به پوشیدن لباس زنونه داشتم دامن تاپ شلوارلی تنگ کفش پاشنه بلند قضیه ازاونجایی شروع شد که قراربودبریم خونه مهرداد درس بخونیم دوتایی راستی بگم من خیلی قشنگ نیستم ولی هیکل دخترونه ای دارم کمرباریک کون گونده رونهای تپلی وشونهای باریک من یه شورت توری زردپوشیدم ویه کرست مشکی هم زیر پیراهنم بستم وجوراب بالای رون مشکی وجورابهای خودموکردم روش وخیلی عادی رفتم خونه مهرداد اینا مهردادبابانداشت ومادرش رفته بودخونه خواهرش شهرستان چون تازه ازدواج کرده بود وقتی درسامون تمام شد مهرداد پیشنهاد کرد بریم فیلم ببینیم یه فیلم نیمه اینم بگم مهردادخیلی جذاب بود باچشای رنگی منم خیلی دوست داشت طوری که هرچی میگفتم نه نمیگفت یه کم که ازفیلم گذشت بهش گفتم دوست داشتی جای مرده بودی گفت آره توچی من گفتم نه دوست داشتم جای زنه بودم تمام بدنم داشت میلرزید ومنتظرجواب مهردادبودم نفسام تندتند میزد مهردادهم متوجه من شده بود بهم گفت چی شده چته گفتم خیلی حشریم مهردادجان یهکم میخابی روم گفت خجالت بکش مامثل داداشیم بهش گفتم اگرمن داداشتم دوست داری برم باکس دیگه آبروم بره وشروع به التماس کردم تابعدازچنددقیقه قبول کرد بهش گفتم پس من میرم آماده شم رفتم تواتاق مامانش لباسامودر آوردم باشورتوکرستوجوراب بودم واسه خودم سینه درست کردم ویه دامن بایه تاپ ازمامانش پوشیدم یه روسری سرم کردمواومدم توپذیرایی دیدم داره باخودش ورمیره وقتی منودید زدزیرخنده ولی من اصلا اعتنا نکردم همونجورکه رومبل نشسته بود رفتم جلوش زانوزدم ماهمش هفده سالمون بود کیرشوازتوشرتش درآوردم وای خدای من چقدرزیبا بود بدون هیچ معطلی شروع به خوردنش کردم توآسمونابودیم بلند شد شلواروتاپمودرآورد وقتی منودید گفت چکارکردی بابا چه کونی داری توزن من میشی واونجابه هم قول دادیم که فقط مال هم باشیم کیرش نسبت به مال من بزرگتربود منوبه صورت دولاروبه مبل کردوشروع به وررفتن باکونورونام شد من فقط ناله میکردمواونم قربون صدقه ام میرفت باورم نمشیدکه تاچندلحظه دیگه زیر عزیزترین کسم میخام بخابم رفت یه کرم ازرومیز آورد شروع کردبه مالیدن کون من من خودم همیشه یه انگشتی ودووسه انگشتی هم توکون خودم میکردم شروع کردباانگشت توکونم کردن خیلی خوب بود وفقط میگفتم بکن عزیزم رفت یه پتو آورد پهن کرد شورتمودادکناروآروم کیرنازشو گذاشت درسوراخم وآروم فشاردادداخل خیلی درد داشت جیغ زدم اونم نگه داشت توکونم بعدچندلحظه شروع به تلمبه زدن کرد دیگه نمیدونستم دارم چکار میکنم هردومون دادمیزدیم ولذت میبردیم بعدازمدتی من خوابیدمواونم همونجورکه تلمبه میزد خوابیدرومو فقط میگفت فدات زن خوشکلم تااینکه آبش اومد ومن کیرشومحکم توکونم نگه داشتم تاصبح دوباردیگه هم منوکرد ادامه رابطمون بعدواستون تعریف میکنم دوستون دارم نوشته

Date: July 18, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.