روزی که عشقمو دیدم

0 views
0%

ساعت نزدیک نه بود زود مسواک زدمو سریع خودمو دیدم تو ایینه دختری با چشم و ابروی مشکی اومدم توی حیاط نگا ساعتم کردمو درو باز کردم که محکم پرید بغلم جا خوردم منم که لباس درس در مونی سرم نبود خودمو جمع جور کردم همون لحضه خودمو پرت کردم بغلش یه ذره حرف زدیمو بازم خودمو پرت کردم بغلش واقعا تاقت دوری شو نداشتم اخه مرخصی سر بازیش داشت تموم می شد من که داشم توی بغلش ول می خوردم که محکم لبمو گرفت واقعا داغ داغ داغ بود منم می خواستم دغ دلی این چند ماهو سرش خالی کنم همراهیش کردم واقعا داشتم می سوختم اون گرم بود من سرد از گرمای لباش داغ شدم باهرس می خورد معلوم بود داره دغ دلی خالی می کنه دستمو حلقه گردم دورکمرش یه پامو انداختم بالا دور کمرش دیدم شروع کرد به بوسای ریز به لبم و گردنم گاز می گرفت منم اخم بلند شد اخخخخخ یواش حدقل دیدم صدای خندش بلند شد منم خندم گرفت دیدم دستشو گذاشت رو ک و ن م منم جا خوردم که دستشو کرد تو شلوارم حس کردم داره ک ی ر ش و می زنه به ک س م خودمو خیس کردم اونم از شدت گرماش شلوارمو کشید پایین دیدم دیدم اروم ک ی ر ش و در اورد گذاشت رو ک س م ترسیدم گفتم من نمی خوام دخترو نگیم که سریع لبمو گرفت گفت فهمیدم که با سینم بازی می کرد باستش فشارش می داد واقعا داشتم از گرما می سوختم ک ی ر ش و عقب جلو کرد محکم عقب جلو وقتی ک ی ر ش و در اورد از شدت خیسی و اب منم ک ی ر ش م خیس شده بود اروم دستشو گذاشت رو ک س م و بوسای ریز می زد رو سینم که با شدت ک س م و می مالید انگشت کرد تو کسم که اخمممم در اومد تند تند سینمو گاز ریز میزد هر ساعت لبمو بوس می کرد دستش از شدت خیس شدن من کاملا خیس شد اروم دستشو در اورد با همون خیسی گذاشک رو ک و ن م که بلند گفتم دوست دارممممم حالا کونمو فشار دار که یه اوخ کو چیک گفتم اونم اروم ک ی ر ش و گذاشت رو ک س م عقب جلو عقب جلو اروم انگشتشو کرد تو ک س م که خیس خیس شد اونم روی لبم گازای کوچیک میزد دیدن خوردن لبم بیشتر شد اونم با گاز زیاد داغ بوم اروم ک ی ر ش و گرفتم براش مالیدم اوففف کردنش بلند شد لبم وسط گردن شونش بود منم اروم ری صورتش بوسه می زدم که محکم محکم گازش گرفتمو خودمو پرت کردم بغلش خودمو جمع کردم شلوارمو بالا کشیدم تازه فهمیدیم چه گندی زدیم که دوتایی زدیم زیر خنده روم نمیشد نگاش کنم صورتمو بالا اورد محکم بوسم کرد ساعتو دید که گفت دیره و سرگرد تو ستاد منتظرشه منم خدافظی کردمو رفت با خودم گفتم خیلی دوسش دارممم نوشته

Date: February 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.