زنپوشی من ومعاینه دکتر

0 views
0%

همیشه توتنهایی های خودم لباس دخترونه میپوشیدم وباخودم حال میکردم انواع واقسام شورت سوتین هارو داخل کمدم داشتم هرموقع که تنهامیشدم باانگشت کردن خودم وحس اینکه دارم به یک نفرمیدم ارضامیشدم شایدمشخصاتم روبخواید من پسری هستم هیکل عادی ولی ظریف رنگ پوستم سفید ولی نه اون سفیدی که بشه اسم سفیدبرفی روگذاشت روم بدنم همیشه موهاشو با اسپری شیو میکنم چون ازموبدم میاد کونم نسبتا درشت وپنبه ای ویه هسته خرما که نمیدونم خدا چرا گذاشتش لای پام بگذریم چندماهی گذشت که دیگه خسته شده بودم دوست داشتم واقعا یه کیرواقعی منو ارضاکنه ازانگشت کردن خسته شده بودم هربارفکری میزدبه سرم ولی بخاطرترس منصرف میشدم تااینکه یه روز ازناحیه مثانه وبیضه کوچولوم دچاردردشدم چندروزی گذشت که دردش اروم نمیشد تصمیم گرفتم برم پیش دکتر اون روز ازشانس خوب یابدمن موهامو تازه زده بودم سرتاپام وقتی هم ازحموم اومدم بیرون یه شورت دخترونه مشکی پوشیدم اصلایادم نبودکه قراره دکترمعاینه کنه خلاصه رفتم مطب ومنشیش که یه خانوم تقریبا سی ساله بودگفت برو داخل رفتم آقادکتر یه مردچهل وپنج تاهشت ساله بود که مشکلمو گفتمو گفت برو روتخت شلوارتو بکش پایین که معاینه کنم اون موقع بودکه یادم افتاد شورت دخترونه پامه خلاصه دراوردمو درازکشیدم وقتی دکترچشمش به شورت دخترونه وبدن بی مو من افتادحساب کاراومددستش که گفت تک پوشتم دربیار که معاینه کلی کنم من دونستم واسم نقشه کشیده ولی خب یه جورایی حس شهوت داشت منو شیطانی میکرد خلاصه تااینکه چشمش افتادبه سینه وشکم بی موم کیرش قلنبه شد ازتو شلوار اینم بگم من ازبس سینه هامومالیدم شده مثه سینه های دخترشونزده ساله خلاصه بگذریم وقت معاینه رسید بیضه های منومالش داد وقتی چشش به هسته خرمام خورد خندش گرفت موقع مالش هرزگاهی دستشومیبردلای پام میرسوندش به سوراخم یه چنددقیقه گذشت گفت به پشت بخواب پاهاتو ازهم بازکن ازپشتم بازبیضه هامو مالش داد و یه دستشم روی کونم بودکه یواش یواش هلش میداد سمت سوراخم اون کارخودشو کرده بودمن تواسمونا بودم وچراغ سبزروبهش نشون داده بودم که اومدبغل گوشم گفت بدنت واقعا سکسیه عزیزم جوابی ندادم که دیدم لمبرامو بادستاش بازکردو گفت قربون سوراخ تنگ وصورتیت بشم بعدشم باسر رفت توکونم شروع کرد لیس زدن سوراخم من دیگه توحال خودم نبودم دهنم ازشهوت خشک شده بودکه به دکترگفتم ی لیوان اب بهم بده دیدم گفت ی چیزی بهترشو دارم کیرشو اوردجلوم گفت بخورش ی کیر تقریبا 17سانته شایدم کمتر ونسبتا کلفت که کردش تودهنم وخودش عقب جلومیکرد بعداز یه ده دقیقه وقت گایش وبراورده شدن ارزوی من رسیده بود که گفت لمبراتو بازکن میخام انگشت کنم ژل زدبه سوراخمو انگشتشوکردداخلم بعداز چنددقیقه که بازشدم کاندوم کشیدو گفت پاشو من درازبکشم توبشین روش که کنترلش دست خودت باشه خلاصه حالتا عوض شد من اروم اروم سرکیرشو کردم توکونم که دردشومتوجه شدم ولی خب لذت بیشتربودم اروم اروم تا ته نشستم روش بالاپایین میکردم این وسط قربون سینه هام میرفتو با دوتا دستاش میگرفتش منم که تواوج شهوت بودم پوزشین عوض کردیم به صورت داگی وایسادم ازپشت منومیگایید اون روزمنو به چندتاروش کرد که اخرین پوزیشین به پهلو بودو داشت تندتندتلنبه میزد که دیدم گفت ابم داره میاد گفتم بریزش لای پام کیرشوازکاندوم دراورد ابشو لای پام خالی کرد یه گازازسینه هام گرفت و گفت بیا ارضات کنم منم که کیرنداشتم باید مثه کس واسم میمالید دیدم گفت ازپشت ارضات میکنم ازتعجب شاخ دراوردم که دیدم انگشتشو کردتوکونم و ازداخل پروستاتمو ماساژمیداد ازجلو هم هسته خرمامو می مالید بعداز کمترازبیست دقیقه من مثل ی دختر ارضاشدم هم ازجلو هم پشت ک ازکونم اب زدبیرون بله دوستان شایدبگیدکس شره ولی پسرهم مثه زن نقطه جی داره وقتی پسرانگشت بشه پروستاتش ماساژ داده بشه ازپشت هم ارضامیشه دقیقا مثه زن که ارگاسم میشه خلاصه اون روز بعداز یکی دوساعت کارما تمام شد ومن واقعا لذت بردم لباساموپوشیدم که برم اقادکترگفت بازم واسه معاینه بیا خانومی هردوخندیدیمو من رفتم خونه بعداز یه دوش گرم یه خواب راحت کردم اینم از داستان من امیدوارم لذت برده باشید نوشته زنپوش ستاره

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *