دانلود

زن خونه با خدمتکار خونه به شوهرش خیانت میکنه

0 views
0%

نداشتیم اما کم کم وقتی فیلم سکسی در خلوت قرار میگرفتیم هوس حال

کردن با همدیگه میزد به سرمون. تا اینکه اون روز خاص رسید”ساعت 6عصراز تمرین سکسی بر میگشتیم گفتمم سعید جان بیا

خونه شاه کس ما یه ابمیوه بخوریم لبعد برو خونه قبول کرد

چون خونمون کسی نبوددر همان لحظه کونی اول حضورمون فکر سکس افتادیم لباسمو که در اوردم سعید با یه شوخی عادی

یه جنده لب ازم گرفت منم لبمو رو لبش نگه داشتم

همونجور ایستاده وسط اتاق”دست خودمو از پستون پایین اوردم رو قارچ کونش و فشار میدادم”خیلی لذت برد”بغلم کردوکشان کشان برد تو

اتاق خواب کوس خونه ما شلوارمو کشید پایین و کیرمو گرفت

دستش و شروع کردبه لیسیدن”منم شهوت وجودمو گرفته بود هولش دادم زمین کنار تخت کرم داروگر سرمیز بود مالیدم سر کیرم یه سکس داستان مقدار زیاد هم

مالیدم لب سوراخ کون سعید همین کیرمو گذاشتم ایران سکس لب سوراخش

فشار دادم جیغ کشید اما تا ته رفت تو نمیگفت در بیار نم نم میگفت جان جان جان تا ته بکن تند تند بکن منم اینقدر سریع میکردم که ابم پاشید داخل نگه داشتم گفت بده یه کم بخورم گذاشتم دهنش میخوردو می گفت من دیگه مال تو شدم”بعدش یه مقدار از ابمیوه که مانده بود خورد وتشکر کرد ورفت”بعدازاون ما نزدیک 50بار دیگه با هم لواط کردیم که دیگه این دفعات اخریش اینقدر سوراخ کونش گشاد شده بود که بدون کرم راحت میرفت البته ناگفته نمونه خودم هم به سعید چندبار کون دادم روز خوش

Date: October 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.