زن داداشم هم میخواست بکنمش

0 views
0%

سلام داستانی که میخوام بگم بر میگرده به یه سال پیش اسمم علی ه یه داداش دارم که امیره و 2ساله ازدواج کرده مینا زنش هم سن من از امیر 3سال بزرگتره قدش 160 وزنش 60ه چشای روشن و پوست سبزه ای داره سینهای 75 همیشه جلوم با تاپ و شلوارک میگشت اونم بدون سوتئین یه روز اومده بودن خونمون من تو اتاقم خواب بودم مینا خونمون رفته بود حموم و وقتی برگشته بود اومد تو اتاقم در و دست و شروع کرد به خشک کردن بدنش حوله رو گزاشت رو صندلی و میخواست لباس بپوشه که اونجا بود بدنش رو کامل لخت میدیدم دیونه کننده بود سینهای سبزه با نوک قهوه ای تیره کون و از بدون مو و کون بزرگ اره کس گوشتی و سریع با گوشیم ازش فیلم گرفتم کشوی کامپیوتر رو باز کرد کرستش رو بزاره که به کاندومم رو دید یادم رفت بگم چند ماه پیش که خونه داداشم بودیم یدونه از شورتهاش رو برداشته بودم و آورده بودم که هرزگاهی به یادش تصویر ذهنی بگیرم و جغ بزنم شوهرش رو که درد برگشت سمتم نگاهم کرد مطمعن شد که خوابم در اتاق رو قفل کرد همون شورت رو گزاشت رو زمین همونطور که لخت بود پاهاش رو 2طرف شورت گذاشت و شروع کرد به مالیدن کسش و انگشتش رو میکرد توی تا ارضا شد تموم اب کیش رو ریخت رو شورت مشکی ش بعد لباس پوشید و صورت رو گذاشت سرجاش اومد بالا سرم و بیدارم کرد گفت علی چقدر میخوابی پاشو ظهره من دارم میرم خونمون کاری نداری گفتم نه وقتی رفت رفتم سروقت شورتش ولی چه بوی خوبی میداد تب ازش خشک شده بود و لک هاش مونده بود خواستم فیلمی که گرفتم ازش رو بزارم به یادش جغ بزنم که یه اس داد گفت علی میدونی من روم و خجالت نمی شم چرا شرت زن داداشت رو برداشتی منم کم نیاوردم گفتم بخاطر اینکه عصاره عشقت رو بریزی روش گفت خیلی پرروئی گزشت تا 3 4 ماه بعد یه روز امیر داداشم زنگ زد گفت داداشی من 3 روز باید برم شمال ماموریت میتونی این 3 روز بری پیش مینا نمیخوام بره خونه مامانش اینا گفتم اره داداش خیالت راحت گفت پس بیا کلید بدم بهت داشته باشی رفتم کلید رو گرفتم و رفتم خونه داداشم آروم در رو باز کردم رفتم تو دیدم مینا با یه کرست مشکی و به شورت سکسی تو آشپز خونه داره غذا درست میکنه و اصلا متوجه من نشدش رفتم سمتش گفتم سلام که هول شد و گفت توووو اینجا چطوری اومدی تو گفتم نمیخوای اول بری لباس بپوشی پرید تو اتاقش و کرستش رو درآورد و یه تاپ نیم تنه نسبتا گشاد با یه شورتک سبز تنگ پوشید اومد و بهش گفتم امیر خواست 3 روز تا بیاد پیشت باشم گفت خیلی خوب واسم یه لیوان شربت آورد هم که شد سینهای بزرگش تو چشم میزد برداشتم و گفتم مینا گفتم جونم همونطوری که داشتم سینهاش رو نگاه میکردم گفتم مرسی گفت بابا گفتم واسه وجودت که هستی گفت ارررره گفتم شک نکن شام خوردیم داشتیم تلویزیون میدیدیم که گفتم مینا کمرم قلنج کرده بیا قلنجم رو بشکون دمر خوابیدم رو زمین اومد رو ببینم نشست خم تیشرتم رو داد بالا سینهاش رو گزاشت رو کمرم و شونهام رو مالش میداد بدجوری شهوتم زده بود بالا گفتم به لحظه کامل بخوام روم خوابید و گفت با لباس یا لخت گفتم کاش میشد لخت ولی افسوسش قراره 1عمر باهام باشه گفت نه اگه بشرطی قول بدی 1ولا بتونی ارضام کنی چون من باید تو هرسکس 3بار ارضا بشم امیر که یبار بزور ارضام میکنه مجبورم 2بار خودم خودم رو ارضا کنم 2وما اگه دهنت قرص باشه و احدی نفهمه سوما تو هربار که ابت میاد بریزی توی کسم و از کاندوم هم خبری نباشه نگران نباش بعد اینکه این رو ریختی تو کسم قرص میخورم حامله نشم ازت 4وما هفته ای یبار باید بیای سکس کنیم دیگه اینکه به چه بهونه ای میای خونه داداشت به خودت مربوطه این 4 تا شرط رو قبول میکنی لخت شم واسه علی گفتم معلومه جونم رو هم مردم واسه اینکه ازدستت ندم راستی علی من سکس خشن میخوام ها لایت ارضام که نمیکنه بلکه ازت متنفر میشم بزار الان باهم اصلا 1سکس بکنیم اگه همونطوری که میخوام تونستی بکنیم باهات میمونم تا پای جون و حاظرم سنگسارم کنم اگه نتونستی که میشه اولین و آخرین بار حله گفتم اره گفت پس بزار من بدم حموم بدن و کسم رو واست برق بندازم بیام تا مینا بیاد سریع 2تا قرص کانگرو انداختم بالا ساعت خشب بود مینا از حموم لخت بدون حوله اومد بیرون رفتم استقبال ش بغلش کردم توچشماش خیره شدم و یکدفعه شروع کردم لباس رو خوردن نه آروم محکم و بافشار انداختمش رو تخت خیمه زدم روی چند تا محکم زدم به سینهاش نمیدونم شما بچه ها با بدن سفید حال میکنید با سبزه ولی هرکی تجربه سکس با کسی که بدنش سبزس و سینهای سبزه با نوک و هاله قهوه ای تیره رو داشته میفهمه من چی میگم بگزریم سینهاش رو محکم فشار دادم جوری که سریع یاد کردن لبای مینارو دیونه وار میخوردم و گاز میگرفتم کم کم داشت اه و ناله هاش شروع میشد گردنش رو با لبم کبود کرده بودم اومدم سراغ سینهاش نوک سینش رو اینقدر میک زدم و گاز گرفتم دیگه عین سنگ شده بود میگفت کندی پستونام رو وووووای جووون بخخخ ووووور علی تا دیدم حال میده بهش رو سینهاش نشستم و کردم که نسبتا داشت بلند میشد کردم تو دهنش تا تخمام تو دهنش بود سینهاش رو محکم ضربه میزدم میگفتم نفس بخور کیرم رو حرفه ای تو دهنش جا داد کیرم رو 22 سانت کیر کامل سیخ شده تو دهنش بود تو گلوش میدیدم اما ببخشید بی ادبیه اما حتا اوغ نمیزد حسابی که کیرم سیخ شد درس اوردم و با لبم چوچول کسی رو فشار میدادم مینا میگفت بکککککن علی زن داداشت رو جررررر بده جووون ارررررره زبونم رو میکردم توی کسش رو ماساژ میدادم اینقدر کسش رو چوچول گوشتیش رو گاز گرفتم جای دندونام روی کسش بود سر کیرم رو گزاشتم رو سوراخ کسش بایه فشار تموم کیرم رو توی کسش جاکردم داد زد سوختم پاره کردی کس نازم رو قشنگ دستم اومده بود که مینا میخواد واقعا در و وحشیانه بکنمش خابیدم روی بدنش و سینهای رو وحشیانه فشار میدادم و مینا بود که دیگه بلند بلند میگفت جوووووون خودددددشه ارر رره شروع کردم شلاقی و محکم تو کسش تولومبه زدن واقعا کسی تنگ بود صدای هر ضربه ای که کیرم به کسش میزد جناق ازش میلرزید و مینا بود که دیوانه وار میگفت جججججوووووون بگو علی محکم تر نترس من کس کلفتم ااااااه و وووووای اررررره جر بده منو شکمش رو تیکه تیکه با لبم کبود کردم و سینهاش داشت منفجر میشد همونطور که تولومبه میزدم حس کردم الانه که ارضا بشه کامل کیرم رو درآوردم با یه فشار تا ته میکردم توی کسش 5 6بار که کردم دیدم بدنش لرزید فهمیدم آبش واسه بار اول اومد سریع کردم تو کسش و محکم تولومبه زدم تا بی حس شد نزاشتم استراحت کنه سریع رمز برگردونمش خوابیدم روی کمرش از پشت کیرم رو کردم توی کسش میزدم روی کونش و مینا بود که از زیر کیرم رو تو کسش دادن مرداد میگفتم جووونم محکم مینا میخوام چرا بدم موهاش رو میکشیدم سمت خودم تا تند تر تموم بدهداشت جیغ میزد جووووون جر خورررردم همینه دیدم دار ه ابم میاد صداش رو درنیاوردم و کامل خوابیدم رو کمرش و وحشیانه تولومبه میزدم و تموم ابم رو تو کس زن داداشم خالی کردم که نفهمه اگه میفهمید این کس رو ازدست میدادم چند لحضه بعد گفتم مینا اینطوری نمیشه خواستم ایستاده دستاش رو رو زمین بذاره و پاهای رو دور سینم قفل کنه یخورده ازیت شد ولی جوری توی کسش تولومبه میزدم که میگفت جون کاش هرشب بکنی منو بککککککن محکمترررررررووووووای جون ااااره علی همینه عشقم بکن کیرم کسش رو زخم کرده بود و خونی شده بود کردم ولی بی اهمیت میکردمش تا واسه سومین بار بیش اومد و افتاد زمین ول نکردم اینبار با صدای که جون نداشت گفت بسه علی آبت رو بپاش تو کسم تموم ابم رو ریختم تو کسش و همونطور روی کمرش بی حال افتادم تو این 28 سال همچین کسی نکرده بودم گفت علی واقعا کسم رو جردادی ولی بیشتراز انتظار بهم حال دادی اگه یه روز امیر شک کنه میگم اسمم مال تنها جسم و روحم واسه داداشته کیرم رو از تو کسش درآوردم و گفت تو کشوی تخت 2تا بده که حالا حالا ها نمیخوام حامله بشم از عشقم درسته وحشیانه میکردم زن داداشم رو ولی دومین بار که این رو ریختم توی کسش میون شهوتش فهمیدم از این به بعد جون میده واسم بهترین حس رو دارم بهش نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.