دانلود

سامانتا به آرزوش که کیر کلفت هستش میرسه

0 views
0%

هنوزم وقتی یادش می افتم فیلم سکسی بدجوری حالی به حالی میشم.

مامانم اینا رفته بودن مسافرت زنگ زدم به دوست پسرم که تازه باهاش دوست سکسی شده بودم من تا قبل از

اون شاه کس با پسرا فقط لاس میزدم صمیمی نمیشدم واسه همینم

پیش نیومده بود اینهمه دلم بخواد کونی با یه پسری سکس کنم.رضا خیلیی هات بود بدنشم خیلی دوست داشتم قبل از

اون جنده با هم در حد بغل و لب بودیم و

من وقتی عکسای بدون لباسشو تو پستون گوشیش دیدم اب از لب و لوچم راه افتاد. خلاصه رضا بهش که زنگ

زدم با کوس کله دوید اومد از در که اومد تو

دم در یه لب خوشگل از هم گرفتیم گفتش وای چه لباس نازییی.براش شربت درست کردم گفتم بیا تو اتاقم.رمانتیکترین آهنگای زندگیمو سکس داستان سلکت کرده بودم

که بذارم پای کامپیوتر که اومدم اومد از ایران سکس پشت بغلم

کرد لبای مرطوبشو گذاشت رو گردنم.من آهنگو پلی کردم دستاشو گرفتم برگشتم لبامو آروم مالیدم رو لباش دستامو انداختم دور گردنش گفتم چرا هولی دیر نمیشه که گفت هول چیه میخوام همش تو بغلم باشیا یه دفعه از رو زمین بلندم کرد بردم روی تخت !من هم میخندیدم هم دست و پا میزدم آی دیوونه چیکار میکنی؟!رضا منو نشوند تو بغلش لب بالاییشو مکیدم تو دهنم ولش نمیکردم خیلی میخواستمش لباش خنک بود ازش سیر نمیشدم.میخواستم اول من بخورمش تمام صورتشو لیس میزدم گلوشو میخوردم بعد زبونمو کردم تو دهنش عاشق لحظه بودم که زبون همو میلیسیدی و میخوردیم تی شرتشو از تنش در آوردم دست کشیدم به سینش گفت تو که از من هولتری چیزی نگفتم خندیدم هولش دادم که بخوابه چشمام شیطون و سکسی بود.خوابیدم روش از گردنش شروع کردم به لیسیدن و مکیدن شونه هاشو گاز میگرفتم.بلوزمو کشید بالا سوتینمو باز کرد گفت گلم بشینیم اونم مثل من عاشق سکس نشسته بود لباسمو کشید از تنم بیرون .گفت وای عسلم چه نازن.نوک سینه هامو یه بوس یواش کرد من لرزیدم تا حالا کسی به سینه هام دست نزده بودزبونشو کشید دور قهوه ای نوک سینه ام کلشو خورد هی میکرد تو دهنش در میاورد وقی یه سینه امو میخورد اون یکیو با دست میمالید نوک ممه هامو میگرفت بین دو تا انگشتش میمالوند من کم کم وحشی شده بودم رضا خوابید روم سینه امو میک میزد گاز گاز میکرد من ناله میکردم کم کم مو هاشو میکشیدم سرشو گرفتم بین دستام آوردم بالا لباشو مکیدمرضا جونم بشینیم؟بشینیم گل منرضا یه چیزی ازت بخوام نه نمیگی؟هرچی باشه عزیزممنو انگشت میکنی؟ جونم آر ه خوشگلمنشستم دکمه های شلوارشو باز کردم دستمو بردم لای پاهاش…ادامه…

Date: June 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.