سرگذشت کون من

0 views
0%

سلام مانی هستم فیسم خوبه البته بچه بودم خیلی خوشگل بودم بدنم خوبه ورزشی با یه کون سفت و رونای نرم و سفید الان ۲۶ سالمه از بچگی چون خوشگل بودم خیلی مورد توجه کون کنا بودم از همه بیشتر پسر عموم من و تو بچگیم میکرد تقریبا از ۱۰ سالگیم اسمش علی بود علی تا موقعیت گیر میاورد من و میخوابوند و کیر کلفتشو میکرد لای پام و من و میکرد تو بچگیم کسی کیرشو تو کونم نکرد فقط لاپایی میخوام به جایی برسم که اولین بار کیر تو کونم رفت ولی اروم اروم پیش میرم بعد از علی یه دوستی داشتم به اسم اشکان با اون دوطرفه میزدیم ولی چون اون بزرگتر از من بود بیشتر اوقات اون فاعل بود خیلی جاها من و کرد ولی بهترینش تو خونمون بود با هم رفتیم از خونمون یه سی دی بردارم که از پشت چسبید بهم و شروع کرد خوردن گردنم همون طوری انداختم زمین و رو کونم خوابید کیرشو میمالید به کونم و گردنمو میخورد شلوارمو در اورد لپ کونمو باز کرد سوراخمو خورد چند دقیقه بعد یه تف انداخت تو کونم کیرشو کرد لای پیام شروع کرد تلمبه زدن تا ابش اومد ابش و ریخت رو سوراخم همین جوری که خوابیده بودم انگشتشو که با اب کیرش لیز شده بود چند دقیقه کرد تو کونم ابش داشت میرفت تو کونم اون موقع ۱۴ سالم بود اینجوری بود که من تا ۱۴ سالگی دو تا بکن داشتم و هنوزم خیلیا میخواستن من و بکنن من باشگاه ژیمناستیک میرفتم یه همسایه داشتیم که اونم میومد ۷ ۸ سالی از من بزرگتر بود چند وقتی مسیر باشگاه تا خونه رو باهم میومدیم و میرفتیم یه روز شروع کرد حرفای سکسی زدن بیشتر در مورد کیر حرف میزد به من گفت که کیرش خیلی بزرگه میخوای لمسش کنی یکم ترسیدم فهمید گفت نترس کیر دیگه خودتم داری منم میدونستم اخرش من و میکنه دیگه هیچی نگفتم دستمو گرفت برد تو جیبش جیبش و سوراخ بود دست که زدم کیرش راست بود و خیلی کلفت تو مشتم جا نمیشد رفتیم باشگاه و تمرین که تموم شد برگشتنی چون هوا تاریک بود دستم کلا تو جیبش بود تا نزدیک خونه که شدیم یه جا بود که هیچکس نمیرفت و خلوت بود منو برد اونجا و شلوارم و در اورد به کیرش تف زد با سوراخ کونم بازی کرد یکم حشری شده بودم کیرم راست شده بود اما خیلی میترسیدم که کسی ببینه کیرشو کرد لای پام خیلی داغ و کلفت بود تند تند تلمبه میزد بعد یکم وایمیستاد میمالید به سوراخم و دوباره شروع میکرد چند بار این کار و کرد تا ابش اومد و زود شلوارمو کشیدم بالا و رفتیم داود سومین بکنم بود که چند باری منو کرد چون موقعیت زیاد پیش نمیومد اون کم تر از همه من وکرد روزا میگذشت و پسر عموم علی همچنان من و لاپایی میکرد یه روز اومد سوراخمو باز کنه چنان فشار داد که کن جیغ زدم شب بود و خونه اونا خوابیده بودیم نزدیک بود همه بفهمن اونم دیگه تلاش نکرد تا ۱۷ سالگیم من و میکرد تا درسش تموم شد اون رفت سربازی و منم دیگه سنم رفته بود بالا تر و داشت از سرم میفتاد دیگه اشکانم نبود که منو بکنه یجورایی داشتم ترک میکردم که یه روز داشتم فیلم سوپر میدیدم مرده با انگشت سوراخه زن رو باز میکرد یهو هوس کردم امتحان کنم رفتم حموم اینه کوچیک رو گذاشتم زمین کونم خوشگل بود تف زدم به سوراخم اروم انگشتم و کردم توش یکم درد داشت شروع کردم به تکون دادن تو کونم خیلی خوشم اومده بود اولین بار ۱ ساعت خودم و انگشت کردم دیگه این شده بود کارم هر روز خودمو انگشت میکردم شبا تو رخت خواب هر وقت که میتونستم یه روز به خودم اومدم دیدم ۳ تا انگشتم تو کونمه ولی باز دلم میخواست کلفت تر باشه فکرم رفت پیش خیار دفعه بعد که رفتم حموم یه خیار با خودم بردم و کردم تو کونم خیلی خوشم اومد با خیار خودمو میکردمو جق میزدم تا ابم میومد دیگه سوراخم عادت کرده بود به خیار چند سال و اینجوری گذروندم کسی نبود که مورد اعتماد باشه که باهاش سکس کنم همه جوره با خیار امتحان کردم لذتم میبردم یه بار سوراخمو باز کردم دراز کشیدم رفتم رو شونه هام به طوری که سوارخ کونم رو هوا بود و باز شده بود بطری روغن زیتون و گذاشتم دم سوراخم اروم اروم روغن زیتون میرفت تو کونم لیزیشو تو کونم حس میکردم بلند که شدم از لای کونم میریخت بیرون یه خیار برداشتم رفتم حموم حالت سگی که شدم یهو یکم روغن پاشید بیرون کل کونم و سوراخم چرب بود خیارو که گذاشم رو سوراخم فشار نداده رفت توش هربار که خیارو عقب جلو میکردم روغن میریخت بیرون انقدر خودمو کردم تا ارضا شدم بدونه اینکه به کیرم دست بزنم اروم اروم ابم میومد خیلی لذت بخش بود تا ۲۵ سالگی کارم همین بود تا اینکه یه گروه گی تلگرامی پیدا کردم تو گروه بودم پیاماشون و میخوندم و چیزی نمیگفتم که یه نفر بهم پیام داد یه پسر قد بلند بود با چهره معمولی که واسم مهم نبود اسمش امین بود شروع کرد حرف زدن اصل خواست دادم بهم گفت میای بهم بدی امروز منم اون روز خیلی حشری بودم گفتم باشه گفت که مکان داره برم اونجا منم ترسیدم اون موقع خونه مجردی داشتم با دوستام البته اونا نمیدونستن من کون میدم خیلی اصرار داشت که برم مکانش ولی من برو نبودم با کلی چونه قبول کرد بیاد خونه من قرار گذاشتیم که واسه ساعت ۹ بیاد ادرس و شماره تلفن منو گرفت و شمارشو داد تا نزدیک ساعت هفت که خونه بودم فقط با خودم ور میرفتم از شهوت داشتم میمردم ساعت ۷ از خونه رفتم بیرون و رفتم سمته خونه مجردی تا ۹ خبری نشد بهش پیام دادم گفت تو راهه خلاصه تا برسه ساعت شد ۱۰ که تلفن زد و گفت در و باز کن با موتور اومده بود از پنجره که نگاش کردم هیکلی بود در و زدم موتورو گذاشت تو پارکینگ و اومد بالا من شرت پام بود و رکابی وقتی اومد تو دیدم قدش از من بلند تره و خیلی گنده تر از منه با هم احوال پرسی کردیم و قرص گرفته بود قرص و خورد بعد رفت حموم که شیو کنه یه ربع تو حموم بود ولی انگار یه ساعت بود واسه من خیلی حشری بودم کیرم همش راست بود و نمیخوابید بلاخره اومد بیرون یه تیشرت تنش بود و شرت بزرگی کیرش معلوم بود بهم گفته بو ۱۸ سانته اومد و روبروم رو مبل نشست بی اختیار بلند شدم چراغارو خاموش کردم فقط شب خواب روشن بود با به نور قرمز ملایم رو مبل نشسته بود و من و نگاه میکرد رفتم سمتش جلوش زانو زدم شرتشو از پاش در اوردم کیرش کلفت بود ولی خواب بود کلشو کردم تو دهنم با زبونم روش چرخوندم یه اهی کشید سرمو فشار داد اولین بار بود کیر و مزه میکردم تا حالا ساک نزده بودم و لی میدونستم چی کار کنم از طعمش خوشم اومده بود میک میزدم کیرشو کم کم راست شد کیرش هنوز تیشرتش تنش بود از تنش در اوردم اونم رکابی منو در اورد بلندم کرد شرتمم کشید پایین و در اورد دوباره زانو زدم شروع کردم ساک زدن با شهوت تمام میخوردم چند دقیقه که خوردم شروع کردم اروم لیس زدن بعد تخماشو کردم تو دهنم و واسش جق زدم دوباره کیرشو کردم تو دهنم تند تند ساک میزدم یه ربعی این جوری گذشت بهش گفتم دراز بکش حالت 69 شدیم کیرش تو دهنم بود تلمبه میزد منم با لبام محکم گرفته بودمش از دهنم در اوردم تخماشو خوردم گفت نکن ابم میاد اهمیت ندادم باز خوردم رفتم سوراغ کیرش اروم اروم لیس میزدم زبونمو روش میچرخوندم که حس کردم سوراخم خیس شد تف کرده بود رو سوراخم انگشتشو کرد توم یه لذت خاصی حس کردم حشری تر شدم بد جور داشتم کیرشو میخوردم اونم خیلی اروم داشت سوراخمو باز میکرد کم کم دو تا انگشتش رفت تو کیرش تا ته تو دهنم بود داشتم از لذت میمردم تو حال خودم نبودم که دیدم دو تا انگشت هر دو دستشو کرده تو کونم و داره مثل قلاب بازش میکنه و هی تف مکیرد تو سوراخم انگار میخواست سوراخم پر تف شه حس کردم سوراخم باز مونده هنوز کیرش و میخوردم با زبونم هی دور کله کلفته کیرش میچرخوندم کیرش واقعا بزرگ بود ولی انقدر حشری بودم که فکر نمیکردم این کیر چه جوری میره تو کونم خودش میدونست که اونجوری سوراخمو باز میکرد و لیز کیرشو پر تف کرده بودم لیز لیز بود انقدر حشری بودم که خودم بهش گفتم بکنم بلند شدم حالت سگی نشستم اومد پشتم کیرشو گذاشت دم سوراخم داشتم میمردم خیلی داغ بود که یهو تا ته کرد تو یه ای گفتم و زود دردش رفت چون ۲ دقیقه فقط داشت انگشتم میکرد یکم کیرشو تو کونم نگه داشت بعد شروع کرد با شدت تلمبه زدن واقعا کلفت و دراز بود حس میکردم میخوره به ته رودم هر بار که تلمبه میزد من ای و اویم بیشتر میشد فکر میکنم ۵ دقیقه ای مدام کردم که یه کیرش در اومد تا در اومد سریع گذاشت دم سوراخم و با فشار زیاد کرد تو خیلی دردم گرفت هی میگفتم یواش اروم وای اصلا گوش نمیداد دوباره چند دقیقه کرد باز کیرش در اومد دوباره همون جوری ایندفعه خیلی محکم تر کرد تو بد جور درد داشتم تند تند تلمبه میزد انقدر محکم که حس میکردم دارم جر میخورم همین جوری ادامه میداد که باز کیرش در اومد بلند شدم حس میکردم دسشویی دارم نمیذاشت برم انقدر حشری بود به زور رفتم ولی دستشویی نداشتم فقط تف بود که از سوراخم بیرون میریخت دوباره اومدم بیرون باز سگیم کرد اومدم که بگم یواش با فشار کرد توم پهلو هامو فشار میداد و محکم تلمبه میزد سوراخم داشت اتیش میگرفت کلفتی کیرشو کاملا حس میکردم کم کم تلمبه هاش اروم شد فکر کردم ابش اومده ولی نه انگار نه انگار فقط خسته شده بود نمیدونستم چند دقیقه اس که داره میکنم یه هولم داد همون طوری که کیرش تو کونم بود خوابید رو دیگه زیرش مونده بودم هیچ کاری نمیتونستم کنم فقط درد میکشیدم و ای اوی میکردم اروم کیرشو عقب جلو میکرد حشری بودم لذت میبردم که یهو ابم اومد بهش که گفتم ابم اومد شروع کرد وحشیانه تلمبه زدن دیگه داشتم جر میخوردم تا ته میکرد تو کونم و بیرون میکشد منم فقط خوابیده بودم هر کاری میخواست میکرد تا بلاخره ابش و با فشار ریخت تو کونم داغ شده بودم همون جوری روم خوابید هنوز کیرش توم بود اروم تکون میداد تا بلاخره درش اورد و رفت نشست رو مبل و سیگار روشن کرد منم رفتم دست شویی فقط اب کیرو تف از کونم میومد انکار یه تانکر اب کیر ریخته بود توم وقتی اومدم بیرون دیدم همون جوری نشسته نگام میکنه انگار باز میخواست بکنه ولی من دیگه نا دادن نداشتم کونم میسوخت چراغ هارو که روشن کردم دیدم ساعت ۱۲ ۳۰ تقریبا دو ساعت منو کرده بود بهش گفتم بریم گفت باشه لباسامون و پوشیدیم و تا یه مسیری منو با موتور رسوند و از هم جدا شدیم خونه که رسیدم باهم یکم حرف زدیم و میگفت که خیلی خوب بوده یه اتفاقایی افتاد که شمارشو از دست دادم و سیمکارتمم گم کردم و دیگه ازش خبری ندارم الان تقریبا یک سال از اون شب میگذره و اخرین باری بود که کون دادم و هنوز کسی و مورد اعتماد پیدا نکردم که باهاش باشم و البته مشکل مکانم هست چون دیگه مکان ندارم اینم داستان من از ۱۰ سالگی که اولین بار کردنم تا ۲۵ سالگیم که اخرین بار دادم هنوزم اگه یه ادم خوب پیدا کنم بهش میدم نوشته

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.