سکس با راضیه

0 views
0%

سلام بی مقدمه میرم سر اصل ماجرا یه برادر زن داشتم یه دختر رو میخواستش راضیه بودش اسم دختره که خانمای دیگه برادر خانومام از اونجای این راضیه خانم همه جوره از اونا سرتر بود داشتن کرم میریختن که خراب کنن منم ابتدا جو رو اینجوری دیده بودمش به راضیه زنگ زدم که شمارشو گرفته بودم و معرفی کردم خودمو بهاش راجب اینکه بیخیال بشه حرف زدم راستش اصلا تو فکر سکس باهاشم نبودم به هیچ وجه از خودمم بگم لاغرم اصلا خوشگل اینا نیستم ولی زبونم مار رو از سوراخ میکشه بیرون واقعا تملق و چاپلوسی نمیکنم البته بگزریم خلاصه راضیه خودش ول کن من نشد شبا پیام و خودش از سکس و نیاز سکسیش گفت راستش دوم دبیرستان بودش اونموقع اصلا انتظار نداشتم این حرفا رو بشنوم اخه دوران ما دوست دختر داشتیم موبایل هم نبود دبیرستان بودم یه نامه مینوشتیم تو مسیر دختر یواشکی میدادم و نامه اونو میگرفتم که همیشه نقاشی قلب بود عاشقتم فدات شوم اینا بگزرم تا اینکه راضیه خواست خونه خالی اوکی کنم بریم اونجا پلم بود از عقبم نمیداد لاپایی چند باری کردمش تا اینکه یه وقت برگشت گفتش میخوام پردمو بزنی هر چی سعی کردم طفره برم که نه و نباید قانع نشد اخرم تسلیم شدم بلاخره خونه دوستم اوکی کردم صبح زود رفتم دم مدرسه دنبالش سوارش کردم یک ساعت نیم با ماشین میبایس تو راه باشیم تا خونه از راضیه بگم اونم لاغر بودش سبزه قد بلند نسبتا سینه های اندازه یه انار درشت سفت سفت با لباس خیلی لاغر دیده میشد اما لختش نهایت تناسب بود باسن خوشفرم برجسته بلاخره اومدیم خونه رفتیم تو یه اتاق اخه دوستم خونه بودش و خواب بود تو اتاق رسیدیم یه هو برا اولین بار اون افتاد به جونم شروع کرد به لب گرفتن دیونه شده بود منم افتادم به جونش شروع کردم لب خوردن لخت کردنش اونم لباسای منو با دستاش در میاورد لخت لخت بودیم که ازش پرسیدم واقعا هنوزم میخواد گفت اره فقط زود باش که دیگه طاقت ندارم اما بایس بهم قول بدی تنهام نزاری باشی بهام بگزریم شروع کرد به ساک زدن وارد نبود حرفه ای باشه اما خودش دوست داشت و حسابی قبلا هم همیشه ساک میزد برام حتی تو ماشین ولی من با ساک ابم نمیاد کلا کیرم نسبتا سایز بلند و کلفت ولی کمرم واقعا کمره یعنی تا هر وقت بخوام میتونم بکنم و تا نخوام ابم نمیاد واقعا دوساعت تمام هم قادرم تلنبه بزنم ده دقیقه ای هم میتونم تمومش کنم دست خودمه یه جورایی خلاصه از مطلب دور نشیم بعد از کلی ساک کیرم گزاشتم در کس راضیه فشار دادم نرفت تو دردشم اومد دوبار سه بار فشار دادم با این حال کیرم خیس بود اونم کسش اب انداخته بود لیز لیز بود ولی واقعا میگم داخل نمیرفت کسایی پرده زدن میفهمن چی میگم البته فشار یه دفعه وحشیانه نمیدادم به راضیه گفتم میخوای بیخیال شم درد داری که گفت تمومش کن فقط زودتر که تقه تقه تقه اروم اروم کم کم با هر تقه ملایم بیشتر رفت داخل تا اینکه نصف کیرم رفته بیرون اوردم دیدم خونیه ولی خب کم بود که کردمش تمامش داخل راضیه هم لبشو اونقد محکم گاز گرفته بود جای دندوناش رو لبش بد جور مونده بود که با لبم رفتم سراغ لبهاش تا ول کنه لب خودشو یه ده دقیقه ای کردم نمیدونم ارضا شده بودش یا نه فقط میدونستم بایس زودتر تمومش کنم که کمتر اذیت بشه تو تمام این مدت یک کلمه حرف نمیزد اما با دستاش صورتمو لمس میکرد یه اشکی هم از چشاش سرازیر بود برا اذیت شدنش نبود از لمس کردناش مس دیونها یه هو صورتمو میگرفت میبوسید میدونستم اشکش واسه اذیت شدنش نیست که خلاصه حس گرفتم تا ارضا بشم که یه دقیقه بعدش ابم اومد یه عالمه اب ازم اومد همونجور روش سست شدم و بیحرک روش موندم راضیه هم با یه دستش اشکاشو پاک میکرد با اون دستش سر و موهامو نوازش میکرد تا اینکه کیرمو در اوردم نیگاه کردم اون دوتا قطره خون اول نبود کاندوم داشتم خایه هام رونمم خونی شده بودش تمام رونش و باسنشم خونی بود هنوزم خونریزی داشت که زیرپوش رکابی نارنجی داشتم با اون پاکش میکردم دوبار یه دیقه بعدش بازم ازش خون میومد نیم ساعت بعدشم باز خون میومد بیرون البته نه اونجور شدید اما قطع نمیشد ترسیده بودم اخه پرده زنمو وقتی زدم همون ابتدا خون اومد بعد دیگه اصلا خون نبود اما راضیه هر چی پاکش میکردم باز دو دقیقه بعد میومد خیلی ترس برم داشته بود اگه قطع نشه چی اخه تقریبا تمام زیرپوشم دیگه خونی بود مجبور هم بودیم برگردیم چون یک ساعت نیم راه رو میبایس رانندگی میکردم یه ایست بازرسی مواد مخدر تو مسیر برگشتمون بود میترسیدم جلومون بگیرن گندش در بیاد رفتم تند در داروخونه یه بسته نوار بهداشتی گرفتم تا بتونه لباسشو بپوشه اخه واقعا خونریزش انگار تمومی نداشتش اون روز راضیه خیلی کم حرف زد تا برش گردوندم مدرسش ساعتای دوازده شده بودش این خاطره واقعی بودش تا سه سال بعد از اونم رابطمون ادامه داشتش ممنون که وقت گزاشتید و ببخشید اگه تحریک کننده نبود اما کاملا واقعی بود نوشته

Date: February 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.