سکس حامد و علی

0 views
0%

سکس با دوستم من حامدم 15سالمه بدن خیلی سکسی و کون تپلی دارم میخوام داستان سکسمو با دوستم بهتون بگم دوم راهنمایی بودم با یه پسر خوشگل به اسم علی آشنا شدم روز به روز به هم نزدیکتر شدیم اون درساش خیلی خوب بود ولی من درسام افتضاح بود امتهان عربی داشتیم و قرار شد یه روز بیام خونشون اولین بارم بود خونشون میرفتم و خجالت میکشیدم گفت کسی خونه نیست و راحت باش خلاصه رفتیم تو اتاقشو من نشستم رو تختش دیدم کامپیوتر رو روشن کرد من ازش پرسیدم مگ نمیخوایم عربی تمرین کنیم گفت بیخیال منم ک از خدام بود یه سوپر گذاشت داتایی نشستیم رو تخت داشتیم فیلم رو نگاه میکردیم که دیدم دستشو گذاشت رو پاهام دستشو پرت کردم اونور اونم بیخیال شد بلند شد رفت در رو قفل کرد گفت باید بهم بدی هیچ کسی هم خونه نیست خیالت هم راحت باشه کسی چیزی نمیفهمه منم که نمیدونستم چی بگم شوکه شده بودم بلند شدم کلید رو ازش بگیرم پرتش کرد افتاد زیر تخت رفتم کلید رو بردارم یه چیز گرم و کلفت پشتم احساس کردم واقعا گرماش دیونم میکرد نمیدونستم چیکار کنم خشکم زده بود آروم کیرشو میمالید به کونم شلوارمو در اورد لامپ رو خاموش کرد مجبورم کرد به پشت بخوابم رو تخت با وازلین همه کونمو چرم کرد داشتم دیونه میشدم داشت لای پاهام تلمبه میزد گفت میخوام از کون بکنمت منم ساکت موندم و جوابش ندادم کیرشو برد سمت سوراخ کونم آروم فرو کرد سرش که رفت تو خیلی دردم گرفت یه داد زدم و اونم کیرشو در اورد گفت چته منم گفتم دردم گرفت اومم گفت یکم انگشتت میکنم کونت گشاد بشه اول یه انگشتشو فرو کرد بعد دوتا سومیو که فرو کرد خیلی درد داشت یک دقیقه انگشتاش رو تو کونم نگهداشت بعد دباره وازلین رو اورد یه کم به کونم زد دباره بلند شد فرو کنه داخلم ایندفه یدفه همه کیرشو کرد تو کونم منم داشتم داد میزدم اشک از چشام در اومده بود اون هم همونطور که کیرش تو کونم بود خوابید روم و پنج دقیقه صبر کرد دردم که کمتر شد کم کم شرو کرد به تلمبه زدن کرد منم چشمام رو بسته بودم و داشتم حال میکردم وایی داشتم دیونه میشدم خیلی خوب بود بیست دقیقه توی کونم تلمبه زد گفت آبم داره میاد منم هیچی نگفتم و تو کونم خیلی داغ شد و اونم ولو شد روم فهمیدم ارضاء شده پتو رو انداخت روی خودمو خودش همونطور که کیرش تو کونم بود خوابیدیم البته من که خوابم نمیبرد اونم کم کم کیرش کوچیک شد و از کونم در اومد بیدارش کردم پنج دقیقه ازم لب گرفت من بلد نبودم البته اون فقط میخورد منم داغ بودم دسشتو آروم برد سمت کیرم و ارضاءم کرد در رو برام باز کرد و با موتورش رسوندم خونه ساعت تقریبا ده یازده شب بود تا رسیدم خونه رفتم تو اتاقم و خوابیدم این تنهاسکسم بود و بعد از اون موقعیتش هیچوووووقققتتتت جور نشد نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.