سکس من و مرضیه ۱

0 بازدید
0%

سلام دیوید هستم 27ساله از تهران 65وزن 175قد بدن خوش فرم پوست سبزه در مغازم بودم ساعت 9شب که یه خانوم با یه تیپ نسبتا سکسی اومد تو مغازه گفت ببخشید این مستاجرتون رفته گفتم بله چطور گفت از من جنس گرفته و بهم بدهکاره منم واسه اینکه بتونم مخشو بزنم شمارمو دادم و شمارشو گرفتم و گفتم شماره مستاجرو از پدرم میگیرم و بهت میدم اونم خوش9حال شد و گفت پس منتظرم البته قیافه این خانوم سن بالا میزد یعنی من فکر کردم متولد 64 5 باشه منم بعد چند روز بهش پیام دادمو زنگ زدم تا بلاخره تونستم مخ خانومو بزنم و به سفره خونه دعوتش کردم شب ساعت 8اومد سرکوچشونو سوار ماشین شد و رفتیم باغ سفره خونه قلیون بکشیم خلاصه من فهمیدم این خانوم یخورده افسرده هست و زیاد دوست نداره باهم باشیم اما از اونجایی که من خیلی داغ و حشری هستمو مهره مار دارم مرضیه جذب من شد و باهم رفیق شدیمو هر شب بعد کار من باهم میرفتیم بیرون و تو ماشین سرشو میزاشت رو شونن و نازش میکردم ولی نمیزاشت لب بگیرم خلاصه بعد چند شب بیرون رفتن تو ماشین ازش لب گرفتمو حشریش کردم چند شب بعد تهران برف اومد سال 96 بهمن برف خوبی بارید من شب رفتم دنبال مرضیه و رفتیم آبشار دیگه از اون شب جفتمون عاشق هم شدیم همش تو ماشین لب بازی میکردیم و سینشو میمالیدم همون هفته خانواده خونه خواهرم دعوت شدیم اما من گفتم دیر تر میام و به مرضیه گفتم خونه خالیه و اونم اوکی داد در طول این چند روز من فهمیدم که متولد 73 هست خلاصه ظهر اوردمش خونه و ناهار از بیرون سفارش دادمو یکم شراب خوردیم و بعد ناهار بغلش کردم و بردمش تو اتاقم تا وارد اتاق شدیم خوابوندمش رو تخت و خودم هم کنارش دراز کشیدم و شروع کردیم لب بازی وحشیانه خیلی وارد بودو خوب آدمو حشری میکرد من واقعا دوسش داشتم اونم همینطور و هردو به ازدواج فکر میکردیم اما من شروع کردم به لخت کردن خانوم و لیسیدن بدن نازش واقعا بدنش حرف نداشت کیر خودم هم شق شده بودو زیر شورت داشت له میشد وقتی حسابی خانومو خوردم اون شروع کرد به لخت کردن من و وقتی به شرتم رسید یه لیس از شرت زدو گفت جووون قربونش برم اون خوابیده بودو من رو سینش بودم وقتی شرتمو کشید پایین کیرم مثل فنر پرید بیرون و خورد زیر چونش کلی خندیدیم شروع کردم به ساک زدن لامصب خیلی حرفه ای ساک میزد خایه هامو میبوسیدو میلیسید از سوراخ کونم لیس میزد تا نوک کیرم آبمو داشت میاورد که گفتم بسه و رفتم تو آغوشش من فکر میکردم مرضیه دختر و الان یه سکس لاپایی یا از کون میکنیم اما وقتی تو بغل هم داشتیم عشق بازی میکردیمو من کیرم لا پاش بود برگشت بهم گفت عزیزم من دختر نیستم قبلا نامزد داشتم برق از سرم پرید کلی واسه آیندمون نقشه کشیده بودم گفت با یه نفر 11سال از خودش بزرگتر دوست بوده او بعد عاشق هم میشن و باهم میخوابن بعد دو سال میرن عقد کنن که میفهمه طرف زن و بچه هم داشته خدا از این حرومزاده ها نگذره که زندگی یه دختر جون و از بین میبرن خلاصه من کلی نارهحت شدم ولی چون وسط سکس بودیم دیگه راه برگشتی نبودو مجبور شدم بکنم توش البته کیرم خوابیده بود و کلی ساک زد تا راست شد واییی وقتی کردم تو کسش انگار کیرم رفته تو تنور خیلی داغ بودو تنگ اصلا انگار نه انگار که قبلا داده بود کیرم داشت له میشد تو کس خانوم شروع کردم به تلمبه زدن ولی پ چون سینه به سینه هم بودیم پوزیشن خوبی نبود تو بغلم چرخوندمش و از پشت کردم تو کس خیس مرضیه جووون محکم تلمبه میزدم و اون داد میزد هم از درد هم از لذت بعد چنتا تلمبه حالت سگی کردم تو کسش و انقدر محکم میکردم که سرش طفلی میخورد به بالا تخت دوباره خوابوندمش و از پشت شروع کردم تلمبه زدن در این حین کلی قربون صدقم میرفت حرفای سکسی میزد منم یا چوچولشو میمالیدم یا سینهاشو خلاصه بعد نیم ساعت تلمبه زن آبم داشت میومد کیرمو کشیدم بیرون و در همون حالت آبمو رو شیکمو سینه و صورتش خالی کردم حدود دوسال بود سکس نکرده بودم و جق نزده بودم فقط تو خواب جنب میشدم واسه همین کمرم خیلی پر بود کلی آب ازم اومد و مرضیه تعجب کرده بود همونطوری پاشدیم رفتیم حمام باهم و زیر دوش حسابی همو شستیم اما فکر اینکه کسی که دوسش دارم قبلا با کسی خوابیده اذیتم میکرد بعد اینکه از حمام اومدیم موهاشو سشوار کشیدم و لباس پوشیدیم از خونه زدیم بیرون واسه اطمینان یه قرص ضد بارداری خریدم خورد خیلی دوسم داشت هرچی میگفتم میگفت چشم رسوندمش خونه و خودم رفتم خونه خواهرم ادامه دارد نوشته

Date: November 20, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.