سکس کنکوری

0 views
0%

سلام خاطره ای که میخوام بگم قضیه ی سکس منو صمیمی ترین دوستم رضاس پس اگه اهل گی نیستید نخونید رضا پسری خوشگل و زرد پوسته که صورت صاف و خوشگلی داره که جون میده واسه لیس زدن لباش نازک و صورتی که عاشقشم با هیکل کاملا نرم و داغ و کیر بزرگ و کلفت و خوش فرم و البته کون بزرگ و سفید واقع خیلی خوبه و استخوان لگنش مث دخترا از دو طرف کشیده شده و همین باعث شده که کونش خوشگل تر شه مث بیشتر دخترا کونش قلبی شکل باشه رضا ۱۸ ساله هس و من ازش یه سال کوچیکترم و ما از اول راهنمایی باهم آشنا شدیم و همیشه تو کلاس با هم شوخی سکسی میکردیم و هیچ فقط جدی نبود و فقط شوخی بود رضا بخاطر ی سری مسائل بعد از این که سوم دبیرستان رو تموم کرد دیگه ادامه نداد ولی من پیش دانشگاهی رو هم خوندم و کنکور دادم که خیلی بد بود تابستونی که کنکور دادم رضا بهم گفت اگه پشت کنکور بمونی اگه کلاسی چیزی رفتی بهم بگو تا باهم بریم و خلاصه کمکم کن میخوان درس رو ادامه بدم منم گفتم باشه مدرسه ها شروع شد من داشتم برای بار دوم واسه کنکور میخوندم و رضا داشت پیش دانشگاهی میخوند تو دی ماه وقتی امتحانات شروع شد رضا بهم گفت که ی روز باهاش شیمی کار کنم چون خیلی ضعیفه منم چون با برنامه درس میخوندم نمیخواستم برنامم بهم بخوره و گفتم نمیشه ولی زیاد اصرار کرد و گفتم باشه دو روز قبل امتحان بیا خونمون اونم گفت باشه قبل امتحان اومد خونمون و اون روز خانواده رفته بودن عروسی و خونه خالی بود با رضا حدود دو ساعت شیمی کار کردیم که یهو رضا با خنده گفت بسه دیگه کونم پاره شد با این حجم از درس یکم استراحت کنیم گفتم باشه ی ربع استراحت میکنیم بعد تمومش میکنیم با ی نیش خندی گفت آقا معلم اجازه هس برم دستشویی گفتم بفرما خندید و پا شد وقتی بلند شد من زدم رو کونش و اون کون خوشگلش که دو دست جا نمیشد رو فشار دادم و گفتم حالا حالا ها با این کون دارم زود بیا که زود تموم شه برم سر درس خودم رضا رفت و بعد چن دقیقه برگشت وقتی برگشت گفت میشه بهم ی شلوار راحتی بدی با این شلوار اصلا راحت نیستم اذیتم میکنه رفتم براش ی شلوار اوردم میخواس بره تو اتاق عوض کنه که گفتم مگه اینجا کس دیگه ای هم هس گفت ن چطور گفت پس از کی خجالت میکشی همینجا عوض کن دیگه ی نگاه شیطنت آمیزی کرد و گفت باشه پشت ب من کرد و شلوارشو کشید پایین محو زیبایی کونش شدم اخه چطوری میشه ی پسر همچین کونی داشته باشه ی کون خوش فرم و بزرگ و نرم که حتی ی تار مو هم نداشت همونطور که شلوارش پایین بود دستمو کشیدم رو کونش و ی فشار دادم و گفتم لامصب مگه اپیلاسیون کردی که کونت و ران هات اینقد ب مو هستن ی نیش خند زد و گفت میزاری بپوشم یا ن دستمو کشیدم گفتم بفرما اومد نشست پیشم و گفتم حب ادامه بدیم گفت ای بابا یکم فرصت بده دیگه گفتم باشه شروع کرد با گوشی ور رفتن گفت ی چن تا برنامه تخمین رتبه دارم میخوای بفرستمشون گفتم باشه بفرست ولی دیدم حافظه گوشی پره گفتم لعنت ب این شانس حافظش پره خندید و گفت خب کم فیلم سوپربزن دیگهمنم خندیدم و گفتم بابا زیاد نیس ده پونزده تاس گفت اووووف چ خبرته گفتم لازم میشه دیگه گفت یکیشو باز کن ببینیم گفت بزار تو تلوزیون ببنیم اینطوری حالش بیشتره پاشدم گوشی وصل کردم ب تلوزیون و ی فیلم خوب پلی کردم وقتی برگشتم بشینم رضا کیر شق شدم رو از زیر شلوار و دید و گفت حداقل بزار شروع شه بعد شق کن گفتم خب فیلم سوپر باشه خونه خالی باشه و ی جیگر مث تو هم باشه زود شق میشه دیگه دستشو از رو شلوار گذاشت رو کیرم و گفت چقدرم کلفته در بیار ببینم چقدره داشتم در میاوردم که گفتم میخوای افتخارش نصیب تو شه ی نگاه کرد و گفت باشه کیرمو در اورد و گرفت تو دستش و چن با دستای نرم و گوشتی که فقط واسه جق زدن ساخته شدن رو عقب جلو کرد گفتم چطوره گفت زیاد دراز نیس ولی خب کلفته گفتم میخوای مزشو بچشی خندید و گفت میخوای برات ساک بزنم گفتم خب منم برا تو میزنم دیگه حله ی چن ثانیه فکر کرد و بعد جلوم زانو زد و اروم اروم کیرمو نزدیک دهنش کرد اول ی بوس ی سرش کرد بعد کم کم شروع کرد ب لیس زدن دورش گفتم زیرشو لیس بزن دو سه دقیقه با زبونش زیر کیرمو لیس منم ب زور خودمو نگه داشم که آبم نیاد بعد کیرمو کرد تو دهنش اوایل زیاد خوب نبود و بعد چن دقیقه دیگه حرفه ای تر شد و داشتم از حال میمردم بلندش کردم و هلش دادم رو مبل گفتم میخوام طعم کیر خودمو بچشم بعد نشستم رو کیرش و لبم رو اروم نزدیک کردم ی لب کوچولو گرفتن چند بار تکرار کردم ولی همراهی نمیکرد گفتم زود باش دیگه تو هم همراهی کن اونم یواش یواش شروع کرد بعد چن ثانیه خیلی با اشتیاق لب و دهن هم دیگه رو میخوردیم داشتم میمردم لبم رو اون لبای خوشگل بود لبایی که انگار لب ی دختر بودن چن دقیقه همینطوری سپری شد و من زبونم کرده بودم تو دهنش و میچرخوندم بعد اونم همین کار رو میکرد خیلی حال میداد بلند شدم و جلوش زانو زدم و شلوارشو در اوردم شروع کردم ب ساک زدن برای کیر دراز و گوشتیش خیلی خوب بود چن دقیقه براش ساک زدم خیلی خوشش اومده بود بلند شد و گفتم بریم رو تخت هلش دادم رو تخت و دراز کشیدم روش بازم ازش لب گرفتم و گردنشو لیسیدم پیرهنشو دراوردم و برشگردوندم و شرترشو کشیدم پاییم کون بزرگ و نرم و داغ و تنگش جلوم بود شروع کردم ب ماساژ دادنش بعد لیسیدمش چن دقیقه کونشو ماساژ دادم بعد سریع لخت شدم با دو دستم کونشو باز کردم تف کردم رو سوراخش همین که سر کیرم ب کونش خورد برگشت و گفت چیکار میکنی گفتم خب میخوام کیرمو بکنم تو کونت دیگه گفت نه نمیخوام گشاد شم همینطوری بمال رو کونم تو کونم نکن گفتم باشه بازم ب ماساژش ادامه دادم و کیرمو گذاشتم وسط کونش و تکونش دادم چن دقیقه همینطور کیرمو میمالوندم ب کون و رونش بلند شد و گفت حالا نوبت منه دراز کشیدم و اونم شروع کرد ب لیس زدن واقعا زبونش خیلی خوب بود وقتی میلیسید خیلی حال میکردم چن دقیقه کونمو مالوند و بعد بلند شدم و گفتم برگرد لاپایی بزنم برگشت و از عقب بغلش کردم کیرمو کردم وسط پاهاش خیلی خوب بود هم نرمی کونشو حس میکردم هم گاهی گردن و صورتشو بوس میکردم دو سه دقیقه ادامه دادم و گفتم دراز بکش یکم بمالونم ب کونت آبم بیاد یکی دو دقیقه کیرمو مالوندم ب کونش اما نتوستم جلو خودمو بگیرم آروم سر کیرم کردم تو کونش فریاد کشید و گفت زود در بیار من در اوردم بعد بازم سرشو گذاشتم تو کونش گفتم ی لحظه تحمل کن ابم داره میاد ی ثانیه بعد آبم با فشار اومد و ریختم تو کونش بلند شد و گفتم برام ساک بزن میخوام آبمو بریزم رو صورتت اول قبول نکردم ولی چون بی حال شده بودم و از طرفی نمیخواستم اونم کیرشو بکنه تو کون قبول کردم چن ثانیه بعد آبشو ریخت تو گلوم و بی حال افتاد رو تخت منم بغلش افتادمو با هم دیگه چن ثانیه لب گرفتیم و کیرامون رو مالوندیم ب هم دیگه بعد پاشد و لباساشو پوشید و رفت بعد این ی بار هم سکس داشتیم و قرار شد بعد کنکور با هم بریم و ی سکس مشتی هم بکنیم پ ن بیخشید که زیاد شد پ ن۲ ببخشید که غلط املایی داره با گوشی نوشتم پ ن۳ اگه استقبال باشه از سکسامون عکس میزارم نوشته

Date: April 26, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.