سکس ۳نفره یهویی

0 views
0%

با دختری به اسم سحر از تو تلگرام آشنا شدم ۴ ماه بود میخواستیم همو ببینم که نمیشد حرفای سکسی میزدیم همش تو این مدت قرار بود دیگه مکان جور کنیم که با هم باشیم تا این که بالاخره وارد ماه ۵ام شدیم ک یه قراره یهویی گذاشتم خونه دوستم امیر و اونم قبول کرد البته نه برای سکس ولی ته ذهنم بهش فکر میکردم و نقشه میکشیدم راه افتادیم و من سر راه یکم گل گرفتم دوستمم آبجو رسیدیم و یکم یخ بودیم که من یکم موزیک گذاشتیمو اول آبجو خوردیم و بعد روش گل زدیم دیگه هممون پاره پاره بودیم فقط میخندیدیم بعد چند دقیقه که امیر رفت دستشویی اومد رو مام نشستو کیرمو شروع کرد به مالیدن منم دستمو از زیر شلوار کردم تو شدتشو میمالوندم نفساش تند شده بود و بدنش موج میخورد که یهو صدا در دستشویی اومد خودمونو جمع و جور کردیم ولی حشری شده بودیم تصمیم گرفتم نقشمو پیاده کنمو وقتی که تو بغلم بود جلو امیر آروم دستمو گذاشتم رو کسش از رو شلوار اروم میمالوندم امیر که داشت نگاه میکردم هم خوشش اومده بود هم تعجب کرده بود به بهونه رل کردن رفتیم تو اتاق سحر هی میگفت امیر برو بیرون ما کار داریم منم هیچ حرفی نمیزدم که ببینم اوضاع خودش چطوری پیش میره ولی ریز کار خودمو میکردم و میمالوندمش تا این که امیر در کمال ناباوری گفت خب چرا یه تجربه ۳ نفره نداشته باشیم من که خودمو زدم به اون راه ولی سحر عصبانی شدو شروع کرد به فحش دادن و باعث شد امیر با ناراحتی بره بیرون وقتی رفت شروع کردیم به خوردن و مالیدن هم دیگه لباسامونو در آوردیم نسشت رو کیرم و هی عقب جلو میکرد بدنشو دوست داشتم خیلی تاپ نبود ولی سینه های ۷۵ خوبی داشت هیکلشم رو فرم بود خلاصه انگشتمو گذاشتم رو کسشو شروع کردم به مالوندن سینشم تو دهنم بود داشت ناله میکرد و کسش خیس خیس شده بود اروم در گوشش گفتم دوست نداشتی یه کیر دیگه هم اینجا بود اول یه آهی کشید گفت اگه تو دوست داری من اوکیم ولی اول خودت بکن بعد بگو بیاد نشستم رو به روش و پاهاشو دادم بالا کیرمو گذدشتم رو کسش و اروم فشار دادم نمیرفت تو چون کیرم یکم کلفته اونم کسش تنگ تنگ بود ۲تا انگشتمم به زور میرفت توش جیغ میزدم منم سف تر میکردمش تا این که گفتم الان وقتشه گفت باشه رفتم امیرو صدا کردم و رفتیم زیر پتو داشت برام ساک میزد که امیر اومد و بدون هیچ حرفی برشگردوند کرد تو کسش جیغش کل خونرو برداشت گفتم ارووووممم سحررررر دیگه دست خودش نبود گفت دهنمو بگیر دستم رو دهنش بود امیر سفت میکردش و اونم برام ساک میزد خیلی صحنه جذابی بود گاهی انگشتمم میکردم تو کونش که باز جیغش میرفت هواااا نهمینطور که ادامه میدادیم گاهی جاهامون عوض میشد و پوزیشن عوض میکردیم من چوچولشو میمالوندم و امیر داشت سف میکردش و دستش رو سینش بود منم دستم رو دهنش ۱ ساعتی به همین صورت ادامه دشت بدنش سفت سفت شد و کیر امیر با کلی آب بیرون پرید فکردم امیر هم ارضا شده ولی دیدم آب کس سحر بوده بعدش دوباره شروع کردیم به کردن این سری من اومدم روش کیرمو که گذاشتم رو کسش فشار دادم توش گریه کرد گفت دیگه نمیتونه مشکل ما اینه که خیلی دیر ارضا میشیم بعدش دیگه سری پاشد حالش یکم بد بود بخاطر گل و مشروب گفت باید برم داشتیم میمردیم از شق درد ولی خب بخاطر این که اذیت نشه قبول کردیم دیگه هروقت یادش میوفتیم میخندیم خاطره درد ناک و خوبی شده بود ولی تا ۲ هفته شق درد داشتیم با سحر هنوز در ارتباطم و گاهی سکس ۲ نفره دارم دیگه دلش ۳ نفره نمیخواد ممنون که خاطراتم رو خوندید ببخشید اگه بد گفتم بار اولم بود ممنون نوشته

Date: April 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.