شب جمعه ی رویایی

0 views
0%

فارغ از دنیای اطراف توی باری نشسته بودم که متوجه نگاه های سنگین مرد جوونی شدم مردی بیست و خرده ای ساله و فوق العاده جذاب با اندامی بی نظیر که با چشمای قهوه ای گیراش بهم خیره شده بود ولی نکته ای که این بین بیشتر از همه چیز جلب توجه میکرد برامدگی بزرگ روی شلوارش بود که خبر از حضور هیولایی در بند می داد قبل اینکه خودش پا پیش بذاره تو دلم گفتم که بعلههههههه معلومه که بهت میدم زیاد منتظرم نذاشت و دقیقه ای بعد به سمتم اومد و با اون چشمای پرنفوذش تو چشام زل زد ـ اسمت چیه ـ چه اهمیتی داره ـ چرا نداره بالاخره باید بدونم وقتی که داری التماسم میکنی چی صدات بزنم ـ اسم بی اسم ـ هرجوری راحتی پس منم اسممو بهت نمیگم ـ بهتر ـ البته دوسنتن اسمم چندان لطفی هم نداره چون اکثر دخترا موقعی که دارن توی بغلم جیغ میزنن هی خدا رو صدا میکنن منظورشون منم دیگه درسته ـ هه جالبه تو میخوای جیغ منو دربیاری ـ عآررره ـ باشه بازی دیگه بسه جمع کنیم بریم من سکس میخوام ـ چقد هولی تو لاقل بذار ویسکیمو بخورم بعد پوزخندی زدم و لیوان رو از دستش رفتم ـ همین که گفتم تاریخ انقضای پیشنهاد سکس من 10 ثانیه ی دیگه است پس یا همین الان دنبالم بیا یا با یه خدافظی خوشحالم کن ـ مننن نن ـ حشرم بخوابه دیگه تمومه هااااا بدوو ـ باشه بابا گاییدی ـ خففه شو عوضییی پوزخندی زد و مثل یه بچه ی حرف گوش کن دنبالم راه افتاد اینم از این شب جمعه باید این جوری باشه یعنی اصلا بدون سکس مفهومی نداره مخصوصا که بعد یک هفته کار سخت توی آفیس لازمه که یه جوری خستگی آدم دربیاد تا برای شنبه جون داشته باشیو البته خوشبختانه تا به امروز به مشکلی برنخوردم و انقدری تحریک کننده هستم که هیچوقت دست خالی برنگردم از کافه بیرون زدم و توی پارکینگ وایستادم و این جوونک هم دنبالم اومد انتظار داشتم که الان سوار ماشینش بشیم و بریم خونش ولی دیدم اومد کنارم وایستاد و بهم خیره شد از رفتارش معلوم بود که از ماشین خبری نیست پس کاش اقلا یه تاکسی خبر میکرد آخه کفشام نو بودن و پاهام تاول زده بود و اصلا اوضاع مناسبی برای پیاده روی نداشتم ـ خونت خیلی دوره هیچ حرفی نزد و تنها نیشش تا بنا گوش باز شد ـ چیه حرف خنده داری زدم ـ نه عزیزم زیاد دور نیست سرجمع 50 متر از بار دور نشده بودیم که منو داخل یه کوچه برد ظاهرا منظورش از جمله ی زیاد دور نیست اصلا دور نیست بوده چون مسافتی که طی کردیم خیلی کمتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم ـ خببببب همینجا چطوره کوچه ی کثیفی بود و از همه جاش بوی شاش به مشام می رسید ولی خب منم که دختر شاه پریون نبودم و میتونستم با این وضع کنار بیام البته ناگفته نمونه که تا حالا سکس ت کوچه و خیابونو تجربه نکرده بودم و بدم نمیومد برای یکبارم که شده امتحانش کنم ـ اگه خودتم راحت باشی من هیچ مشکلی ندارم ـ هرطور شما امر بفرمایید راضیم به رضایت خانوم خانوما ظاهرا معشوق موقتم بدجوری راست کرده بود و داشت شلوارشو جر میداد منم نامردی نکردم و از روی شلوار کیرشو توی مشتم گرفتم تا بیشتر امپر بچسبونه ـ اخخخخخ همین الان پارت میکنممممم جملش تموم نشده بود که دستمو پس زد و زیپشو باز کرد تا هیولا رو از قفس آزاد کنه کیرشو که دیدم حسابی جا خوردم خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که تصور میکردم یه کیر دراز و کلفت شِیو شده که کمی پیشاب سرشو تر کرده بود قلبم به تپش افتاده بود و حال خودم نمیفهمیدم بدجوری تحریک شده بودم و دوست داشتم هرچه زودتر توی خودم جاش بدمش پس دامنمو بالا بردم و جوراب شلواریمم در آوردمو توی کیفم گذاشتم شورتی پام نبود و بخاطر همینم باد توی دامنم جریان پیدا میکرد و دست نوازششو به کس داغ و بی موم میکشید پسره قفل پرو پاچه ی من شده بود و داشت له له میزد پس معطل نکرد و بلافاصله دکمه ی شلوارشم باز کرد و به دنبالش مشغول باز کردن دکمه های پیرهنش شد با هر دکمه ای که باز میشد قسمت بیشتری از شکم سیکس پک و ورزشکاریشو که زیر نور برق میزد می دیدم اخ که چقد سکسی بود شک نداشتم که ورزشکاری چیزیه و رو نمیکنه ولی در اون لحظه اهمیتی هم نداشت و تنها چیزی که مهم بود کیر خیسش بود که زیر نور ماه برق میزد البته اون قیافه ی حشری و وحشیشم که جای خود داشت ـ جوووون چه هیکلی عادت نداشتم از کسی تعریف کنم ولی این پسر دیگه آخرش بود و نمیشد که تحسینش نکنم ـ تو هم خیلی خوشگلی خانوم کوچولو به دنبالش بهم نزدیک تر شد و قاچای کونمواز پشت توی دستاش گرفت و حسابی فشار داد و مالوندشون ـ جووووون چه کونییییییی ـ همه اش مال خودته کسم گر گرفته بود و بدجور نبض میزد حسابیم خیس شده بود و حس میکردم الاناست که خودش به حرف بیاد و التماس کنه که بهم کیر بدین ـ بدوووو دیگهههه چقد لفتش میدیی کیرتو میخوااااام ـ پس بچرخ بی معطلی چرخی زدم و دستامو به دیوار کثیف کوچه تکیه دادم پاهامو کمی باز کردم و منتظر کیرش شدم صدایی موزیکی از خونه ای که به دیوارش تکیه داده بودم به گوش میرسید که بیس زیادش دیوارو هم به لرزه انداخته بود ولی اون لحظه تنها صدای نفس نفس زدنای معشوق بود که توی گوشم می پیچید ـ چه کس تر و تمیزیییی ـ بکن دیگهههه اههههه ـ اگه مجال بدی چشم حرکت رو به جلوی اون کیر کلفت توی کسم آتیش به جونم مینداخت و دوست داشتم هرچی زودتر همشو اونتو حس کنم ولی مرتیکه زیادی خونسرد بوود و با طمانینه و نرم نرمک کیرشو توی کسم می کرد چشمامو بسته بودم و خیلی اروم ناله میکردم که بالاخره همه اش تو کسم جا شد باورم نمیشد همچین کیر درازی توی کسم بگنجه هرچند که داشتم جر میخوردم ولی لذتی که میبردم به قدری بود ککه اگه اون لحظه دستمم قطع میکردن به روم نمی آوردم ـ عآرررررره جرم بدهههه بکنن تلنبههههه بزننننن زود بااااش ـ جووووون خودم میکنمت جیگگگری فقط کمی خودتو به عقب خم کن تا بهتر بکککنمت ـ باششششه ولی دادمووو دربیاااار دوس دارم پارم کنی تا میتونی محکمتر تلنبه بزن اونم نامردی نکرد و شروع به تلنبه زدن کرد مثل یه حیوون له اه میزد و کیرشو با تمام قدرت و سرعت توی کسم عقب و جلو میکرد ـ اینجوری خوبه دوسسس داری ـ عآررررره همینطور ادامه بدههههه عاشششقتمممم فقط واینستا و تا میتونی مننو بگااااا با وجود اون کیر کلفت و تلنبه های بی رحمانه ی عشقم زودتر از اون چیزی که فکر میکردم تن به لرزه افتاد و ارگاسمی شدید رو تجربه کردم ـ تو که اینجور ارضا شدی اگه کونتو بگام چیکار میکنی حرکاتش رو متوقف کرده بود و کیرشو بین لبای کسم می کشید ـ معلومه داری چه غلطی میکنی مگه نگفتم به هیچ وجه واینستا ـ پس بذار کونت تنگتو بگام مگه خودت نمیخواستی که دادتو در بیارم یه جوری شدم حتی فکر کردن به سکس آنال هم حالمو یه جوری میکرد البته نه اینکه بد باشه یا دوست نداشته باشم ولی خب چون سری قبل که کون دادم بدجور اذیت شدم و تا دو روز نمیتونستم بشینم ولی ارگاسمی که بعدش تجریه کرده بودم قابل وصف نبود و همینم وسوسم میکرد که یکبار دیگه امتحانش کنم ـ بالاخره چیکار کنم میخوای جر بخوری یا نه ـ حرف نزن فقط منو بکن ـ منظورت کونته دیکه ـ زیاد مطمئن نیستم ـ یا کون یا هیچ جای دیگه ـ ای خداااا عجب گیری کردیماااا هر کدوم از سوراخامو دوست داری بکن ولی یه ضرب بکن ـ مطمئنی وقتی شروع کنم دیگه راه برگشتی نداریا ـ آره مطمئنم هرجور دوس داری منو بکن اصلا پارم کن فقط بکن لامصصصب ـ حله جیگر بلافاصله یکی از انگشتاشو با ترشحات کسم خیس کرد و شروع به چرخوندنش دور سوراخ کونم کرد که یه جورایی قلقلکم اومد بعد مالیدن و ور رفتن با سوراخم با یه فشار انگشتشو توی کونم جا کرد منم که خودمو شل کرده بودم و بخار همینم حرکت انگشتش توی کونم روون و بدون هیچ دردی بود ـ خوشت اومد مگه نه ـ آره عزیزم ـ خب پس اینبار به یه چیز کلفت تر مهمونت می کنم بعد اینکه چندبار دیگه انشگتشو تو کونم عقب و جلو کرد درش آورد و دستشو به کسم رسوند و با ترشحات کسم خیسش کرد و همونو حسابی روی کیرشو و سوراخ کونم مالید و حتی محض اطمینان یه بار دیگه کیرشو توی کسم کرد تا کاملا خیس بشه دیگه کاملا آماده ی رزم بود و کیرشو به سوراخ تنگ چسبونده بود منم که مخصوصا بعد حس کردن دوباره ی کیرش توی کس تشنم حشری تر شده بودم و دوست داشتم هرچی زودتر یه چیزی تو یکی از سوراخام بره به محض اینکه فشار سر کیرش به سوراخم شروع شد نفسم بند اومد و درد شدیدی تموم وجودمو گرفت بقدری دردم شدید بود که حتی نای جیغ زدنم نداشتم اونم همچنان به کارش ادامه می داد و خیلی آروم کیرشو ذره دره جلوتر میبرد تا اینکه چسبیدن تخماش به کونم رو حس کردم چند لحظه ای توی اون حالت موند و درد منم خیلی کمتر و قابل تحمل تر شده بود ـ دوس داری مگه نه نگو که از گاییده شدن کونت هیچ لذتی نمیبری همچنان کیرش تا ته توی کونم بود که دستشو به کسم رسوند و مشغول مالیدنش شد حشرم که مثل آتیش زیر خاکستر بود دوباره گر گرفت و تنم رو به رعشه انداخت دیگه درد کونمم فراموش کرده بودم و حتی داشتم کم کمک ازش لذت میبردم که تلنبه هاش شروع شد که بازهم همون درد لعنتی رو به ذنبالش داشت هرچند که این بار به مراتب کمتر و حتی توام با لذتی وصف ناشدنی بود که از همین درد ملایم نشات میگرفت ـ پااااااارم کن کسکشششششش جرم بدههههههه کونیییی خودتم تلنبه های وحشیانه اش منو به جلو عقب پرت میکرد و جیغمو بیش از پیش درمیاورد یعنی واقعا داشتم حال میکردم مطمئن نبودم ولی هرچی که بود برام تازگی داشت و همنی رنگ و بوی جدیدش باعث میشد که حس کنم واقعا دارم لذت میبرم ـ مگفتم عاشششق کون دادن میشی کونی نبوده که کیرم شیفته ی خودش نرده باشه تو هم استثنا نیستی ـ زرررر نزن فقط بکنننن حشر سرتاسر وجودم رو به آتیش کشیده بود و دیگه مغزمم کار نمی کرد تنها چیزی که اون لحظه میتونستم بهش فکر کنم کیر کلفتی بود که داشت کونمو از وسط جر میداد و در کنار انگشتایی که روی کسم می رقصیدن منو بیشتر و بیشتر به ارگاسم نزدیک میکرد ـ ارررره محکمترررر محکمترررر توله سسسسگ جیغ و داد منم عشقمو حشری تر میکرد و باعث میشد با قدرت هرچه بیشتر توی کون تنگم که حالا حسابی گشاد شده بود تلنبه بزنه ـ دارم میشمم دارممم میشش فاااااک یهو دستشو از کسم برداشت و لپای کونمو به داخل فشار داد و بعد چندتا تلنبه ی وحشیانه تر همه ی ابشو توی کونم خالی کرد که باعث شد منم به ارگاسم برسم ـ آخ که چه چسبید دیدی گفتم دادتو در میارم روت کم شد پوزخندی زدم و خواستم از جام تکون بخورم که مانعم شد ظاهرا حالا حالا ها باهام کار داشت و به این زودیا دست بردار نبود عشقم کمرمو گرفت و منو به همون دیوار کثیف چسبوند و بعدم خودش زانو زدن و اینبار سرش رو به کونم نزدیک کرد کاری رو که میخواست بکنه نمیتونستم باور کنم آخه اکثر مردا حتی زورشون میاد بعد ارضا شدن حتی طرف مقابلشونو تمیز کن ولی این پسره دیگه آخرش بود و با زبونش شروع به لیسیدن سوراخ کونم کرد و تا زمانیکه شره کردن آبش بند نیومد دست از لیسیدن برنداشت این حرکتش دوباره حشریم کرده بود و خودشم ظاهرا متوجه این مسئله شد و به خاطر همینم ازم خواست که برگردم منم برگشتمو و در عین حال تا جایی که میتونستم خودمو به عقب خم کردم تا سفره ی کسم رو هرچه بیشتر براش پهن کنم دوباره ناله هام شروع شده بود و از ته دل آه می کشیدم بعد سکسی به این سنگینی این کس لیسی بدجور بهم حال میداد و سرحالم میکرد مخصوصا که تو کارش استاد بود و همه جای کسمو از چوچولم گرفته تا سوراخش رو با وسواس خای لیس میزد و می مکید واقعا کارش حرف نداشت ـ ارررررررره داااااارم میشمممممم زبون زدناشو بیشتر کرد و وحتی لحظه های آخر از انگشتاشم کم گرفت تا ارگاسمی دیگه رو تجربه کنم و دوباره آب کسم سرازیر شه اونم مثل قحطی زده ها همشو می لیسید و حتی زبونشو توی سوراخ کسم میکرد و باقیمونده ی شیره ی لزجی رو که توی کسم بود بیرون می کشید ـ بسسسه میگم بسه دست نگهدار ـ چیه خوشت نیومد ـ نه عزیزم بحث این نیست نوبتیم که باشه الان نوبت منه تا از خجالتت در بیام بلافاصله جاهامونو عوض کردیم و اینبار من بودم که جلوی عشقم زانو زده بودم و کیر کلفتشو که حسابی خیس و کثیف شده بود می لیسیدیم هرند طعم جالبی نداشت ولی اون لحظه این جور چیزا حالیم نبود و فقط دوست داشتم که کیرشو یکجا قورت بدم خیلی آروم و با حوصله کل کیرشو از تخماش تا سرش حسابی برای لیس زدم و بعد اینکه کیرش کاملا تمیز شد تا جایی که میتونستم توی دهنم کردمش و مشغول ساک زدن شدم با هر حرکتی که به جلو میرفتم سعی داشتم قسمت بیشتری از کیرش رو توی دهنم جا کنم تا اینکه بالاخره تونستم کل کیر درازشو توی دهن و گلوم جا کنم که حالشو خراب کرد و به دنبالش با چندتا تلنبه ای که خودش توی دهنم زد همه ی آب داغشو توی دهن و گلوم خالی کرد منم براش کم نذاشتم و همه ی آبو که از قضا واقعا هم زیاد بود قورت دادم و برای اینکه بهش نشون بدم بدن نیومده حتی چند قطره ای رو که گوشه ی لبم مونده بود با انگشتم برداشتم و با ولع لیسش زدم تو همین احوال بودیم که یهو صدایی از چند متر اونورتر منو به خودم آورد دو جفت چشم رو میتونستم ببینم که توی تاریکی بهمون خیره شدن و از نوع نگاهاشون معلوم بود که همین الان نرسیدن و خیلی وقته که مشغول دید زدن ما هستن ـ چه خبره کرگدن هنوز سیر نشدی تمومش کن دیگه ـ خفه شوووو بابا من هنوز توی شوک بودم که عشقم کیرشو از تو دهنم بیرون کشید و مشغول بستن دکمه های پیرهنش شد ـ تاکسی منتظرمونه کمی عجله کن ـ بگو کمی صبر کنه الان میام ـ رفیقاتن ـ آره خیر سرم ـ پس شاید بدشون نیاد کمی جلوتر بیان تا ویوی بهتری داشته باشن ـ همینی هم که دیدن از سرشونم زیادیه خب حالا چیکاره ای کارت با من تموم شد ـ تقریبا سرمو برگردوندم و چشمکی به رفیقاش زدم و بعدش دوباره مشغول کارم شدم ولی اینبار سعی کردم تو زاویه ای کیر خوردنی عشقمو بلیسم که اون دونفر دید بهتری داشته باشن و تک تک حرکاتم رو به راحتی ببینن ـ بسه دیگه چقد هَوَلی تو دیرمون شد تاکسیم معطل توئه عشقم لبخند ملیحی زد و به دنبالش دستمو گرفت و بلندم کرد ـ من باید برم و فک کنم دیگه وقتش باشه که یه خداحافظی دوستانه بکنیم ـ کجا قراره برین که انقد عجله دارین ـ هنوز سر شبه و ما هم میخوایم بریم کلاب همچین بی راهم نمیگفتاا تازه سر شب بود و میتونستم یکی دیگه رو هم تور کنم چراکه نه ولی خب شک نداشتم اگه کیسی مثل خودش به پستم میخورد تا یه هفته نمیتونستم بشینم لباساشو مرتب کرد و بعد گرفتن بوسه ای شهوانی به سمت دوستاش رفت اونم چه دوستایی حالا که اومده بودن توی نور بهتر میتونستم ببینمشون یکی از یکی بهتر و جذاب تر بودن و با اون اندام ورزشکاریشون میتونستن هر زن و دختری رو خام خودشون بکنن بالاخره راهشو کشید و رفت و باز هم علی موند و حوضش پس منم شروع کردم به مرتب کردن سر وضعم که دیدم تاکسی پیچید تو کوچه و شیشه ی جلو پایین اومد ـ نظرت چیه تو هم با ما بیای بذار فک کنم اوممممم یعنی با سه تا جوون جذاب و سکسی برم کلاب چراکه نه نیکی و پرسش ـ اررررررهههه ترجمه

Date: August 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.