شب مهمونی

0 views
0%

توی مهمونی بودیم مسته مست انقدر که سیگارو از فیلتر روشن کردم من خیانت کار نیستم اما چون خیلی شیطونم و معمولا توجه هارو جلب میکنم امیر خیلی هم حواسش بهم هست هم غیرتیه رفتم با دوستام شروع کردم رقصیدن امیرم سره میز بار بود و حواسش به من بود فرهاد دوست دانشگاهم بود که تازه از المان اومده بود بهم گفت بیا سالسا برقصیم تنهایی نمیشه منم کلا برعکس امیر ادم راحتیم دستمو گرفت و دسته دیگه شم رو کمرم یه پا جلو یه پا عقب با قر 30ثانیه ام طاقت نیورد سریع اومد دستمو گرفت گفت ببخشید اقا فرهاد این همین رقص کوفتی ک بلده بسمه منو برد نشوند بغل خودش گفت یه بار دیگه از بغل من تکون بخوری خود دانی دستش رو کمرم بود منم دلم میخاست پاشم برقصم ولی نمیزاشت میگفت رفتیم خونه تا صبح این اداهاتوو واسه خودم دربیار من رو سینم خیلی حساسم دید خیلی غرمیزنم دستشو از زیره موهام که یه طرفم بود بردسمته سینم نوک سینم و از رو لباس تنگم پیدا کرد و ناخن میکشید رقص نور که تند میشد با دوتا انگشتش فشار میداد دره گوشش گفتم توچرا انقدر خوب بلدی منو اروم و ساکت کنی گفت دیگه دیگه منم به هوای صحبت دره گوشی بهش گفتم وای امیر نکن حالم بد میشه عزیزم الان وقتش نیست اوممم امیررر لطفا بسه ماله خودمه مینا به توچه دستش خاستم بکشم نزاشت منم که مست بودم و داغ بیشترلوندی میکردم خودمو چسبوندم بهش و رفتم پشت گردنش و یه زبون کوچولو زدم سریع دره گوشش با نفس نفس زدن گفتم زشته میفهمند اونم یه تکون ناخوداگاه خورد بلندم کرد گفت بریم خونه دیگه بسه صبح باید زود بلندشم از میزبان که دوسته من بود تشکر کردیم چون خیلی شلوغ بود بیخیال بقیه شدیم و رفتیم تو اسانسور چسبید بهم و گفت یه کاری میکنم که لوندی یادت بره تو ماشینم دستمو خودش گذاشت رو کیرش گفت ماساژش بده تابرسیم خونه میخاد همه جای خونه خاطره بسازه واست گفتم باهات قهرم گفت بهتر رسیدیم خونه نشست رو کاناپه و گفت همینجا مانتوت رودربیاربا لباس مهمونی برقص واسم فقط برای من باگوشیش اهنگ باباکرم گذاشت و من بدون حرف مانتومو پرت کردم تو بغلش و شروع کردم قر دادن و رقص بابا کرم خلاصه وسط اهنگ یه پامو گذاشتم بالای کاناپه گفتم چطوره قربان دستشو از ساق پام برد بالا تا رونم و دامنم بازکرد افتاد پشتمو کردم بهش کونمو لرزوندم پاشد شلوارشو درورد و کیرش و از رو شرت چسبوند به پشته من شرتم لامبادا بود نخشو داد کنارو از جلو انگشتم میکرد و بایه دست سینمو میمالوند و میگفت 85 کی هستی سکسی منی جرت میدم تا دهن ارضات میکنم من کونم و هی میدادم و عقب بلند بلندو تند تند نفس میکشیدم مینااا مردم از شق درد بخور برام منم گفتم دیدی بکن نیسی بزار برم بخابم گفت حالا میبینی هلم داد سمته اپن و کفشای پاشنه بلندمو اورد پوشیدم سوتینمو دروردم گفت شورتت باشه از بغلش میکنمت دستمو گذاشتم رو اپن و حسابی قمبل کردم اونم دو تا سیلی زدو کله ی کیرش و گذاشت رو کسم میمالوند منم دیگه طاقتم تاب بود امیر بکن توش میخام خاهش کن چی میخای مینا امیر میخامش اذیت نکن بکن توش خاهش میکنم توروخدا روانیم کردی اسمشو بگو چی میخای بدو کیر میخام عشقم کیره کلفتتو میخام مردم رامم کن که یه هو کرد تو کسم تا ته اه امیر اومم عشقم جونم مینا جوننن چه کسه داغی داری دوست داری کیرمو اره عاشقشم امیر کیرمن رامت میکنه هان اره زندگیم اره جونم بکن منو هلاکته کسم نفسم و بند اوردی چندتا محکم تا خایه هاش زدو بردم تو اشپزخونه نشست رو صندلی و گفت بشین رو کیرم منم نشستم و انقدر بالاپایین کردم و گردنش و موهاش و چنگ زدم ک دستام خسته شد بالا پایین پریدن سینم خودمو حشری تر می کرد من نشستم یکم چپو راست رو صندلی تکون خوردم و ارضا شدم بلندم کرد بردتو اتاق گفتم امیر سریع ارضا شو گفت تا صبح میگامت من بکن نیستم کست و جرمیدم داگ استایل شو بدو سریع بعدش کیرشو از نازم میکشید تا سره کسم ک باز من تحریک شدم و کرد توش انقدر تلمبه زد و سینمو چنگ زد که دیگه نای نفس کشیدنم نداشتیم و دوتایی باهم ارضا شدیم بوسیدمش و بادستمال پاک کردم خودمو شوهرمو سرم و گذاشتم رو سینش خابیدیم بابت هرچی بدی که داره داستانم عفو کنید باره اولمه نوشته

Date: July 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.