شیلا کونی

0 views
0%

گی یکی دیگه از داستان های من که تو این داستان 9 85 9 86 8 5 9 88 8 1 9 88 9 9 88 9 86 9 85 9 86 9 88 9 84 8 8 8 7 8 3 8 2 9 86 9 88 9 86 9 87 منصور و کون من و لباس زنونه بهش اشاره شده از وقتی منصور بهم گفت شیلا جنده هر وقت لباس زنونه می پوشم اسم زنونه م میشه شیلا یکسالی میشد که کون نداده بودم و فقط هر وقت که حشرم می زد بالا با خودم ور می رفتم وب می دادم و جلو دوربین چیزی می کردم تو کونم می رقصیدم و بعضیا هم آبشون می یومد کسایی که آبشون رو آوردم همینجا بگن اون شب هم شدیدا هوس کون دادن اومده بود سراغم خودتون بهتر می دونید نمیشه به راحتی به کسی اعتماد کرد رفتم تو اسکایپ و چت شهوانی و نوشتم کونی ام با کون تپل و زنونه پوش و آی دی اسکایپ رو گذاشتم چند دقیقه ای گذشت و دو سه نفر اد کردن و وب دادم یکیشون آبش اومد خونه یکی از اقواممون خالی بود و کلید رو داده بودن به من منم از خونه لباسای زنونه م و وب کم رو برداشتم و رفتم اونجا دوست داشتم به غیر ایرانی هم وب بدم و داستان هم از همین جا شروع شد سایتی پیدا کردم که چت گی داشت چندتا جمله تحریک کننده نوشتم و یکی دو نفر کونم رو دیدن و نفر سوم پسندید و براش لباس زنونه پوشیدم ازم خواست براش برقصم منم شهرام شب پره گذاشتم و رقصیدم اون هم وب داد شدیدا حشری شده بود کم کم لباسام رو کندم و لخت براش رقصیدم و کونم رو می لرزوندم استادم تو این کار عین رقاصای عربی شروع کرد جلق زدن و و و غیره گفتن خودم رو تو دستشویی خالی کردم و برگشتم برای این که صداش رو راحت بشنوم و چون کسی خونه نبود صدا رو زیاد کردم و خودم هم بی اختیار ناله می کردم و خودم رو انگشت کردم و اون هم مرتب می گفت نداشتم اسباب بازی سکسی برای همین خیار آوردم و کردم تو کونم بلند بلند فحش می داد و می خواست که کلفت تر بکنم تو کونم و ناله کنم و ازم می خواست که بشینم جلو دوربین و براش ساک بزنم منم دست و پا شکسته انگلیسی بلدم و جوابش می دادم معمولا توی وب حرف نمی زنم چون یا کسی تو خونه هست و ممکنه بشنوه هرچند اتاقم گوشه ی حیاطه و یا از ترس این که صدام بره بیرون اما اون شب دیوونه شده بودم کسی هم که نبود بهش گفتم کاش اینجا بودی و می گاییدیم اون هم بلند و پشت سر هم می گفت خیار رو با سرعت تموم تو کونم عقب و جلو می کردم می زدم رو لمبه هام و اون هم تحریکم می کرد ازم خواست جلق بزنم و من هم می زدم خیار تو کونم بود و کیرم تو دستم اونایی که چیزی تو کونشونه و جلق می زنن میفهمن چی میگم مخصوصا وقتی آبم اومد و سوراخم جمع شد و خیار تو کونم بیشتر حس شد من وقتی آبم بیاد حس کون دادنم از بین میره اون هم انگار فهمید گفت که بلند ناله کنم تا آبش بیاد من هم که هنوز قطره قطره آبم میومد و خیار تو کونم بود تقریبا جیغ می زدم و ناله می کردم اسمش بود از بلژیک بود مرتب می گفتم تا آب ش اومد هم اون ارضا شد و هم من فرداش تو کوچه دیدم یکی از همسایه ها بد نگام می کنه زیاد اهل آمد و شد نیستم اما دیده بودمش قبلا وقتی میومدم خونه فامیلمون دندوناش رو فشار داد رو لبش محل نذاشتم و رفتم من تو شهر خودمون سکس نمی کنم همیشه تو سفر برای همین کسی نمی دونه چکاره ام خیلی خودم رو کنترل می کنم می دونم نگاه به کونم می کنن اما طوری رفتار کردم که کسی نیاد سراغم اما مرده با فاصله دنبالم اومد نزدیک خونه فامیل پارک هست زدم به پارک که قدمی هم زده باشم بعد هم تاکسی بگیرم تا خونه تو پارک بهم نزدیک شد منم خوب می کنما بدون هیچ مقدمه ای محلش نذاشتم تندتر قدم برداشتم و اون هم قدمش رو تند کرد به سنت نمیاد اینقدر واسه یه نفر جذاب باشی خوب گاییدت دیشب بازم چیزی نگفتم تا این که یه جای خلوت پارک دست کشید رو لمبه م آقا اذیت نکن من اهلش نیستم دیشب به دادی اهلش نیستی کون خوبی داری چی می گی تو برو رد کارت داد میز نما داد که بلد نیستی ولی اگه مثل دیشب جیغ میزنی بزن دوباره به جای شلوغ رسیدیم و حرفامون قطع شد داشتم از پارک می رفتم بیرون که گفت امشب منم میام نترس به کسی نمی گم دوتایی می کنیمت خجالت بکش م نذاشت حرفم تموم بشه ببین کونی صدات اینقدر بلند بود که تو کوچه میومد شانس آوردی آخر شب بود و کسی بیرون نبود منم مسافر آخر شبی داشتم که تا اون موقع بیرون بودم گی هم نیستم اما اینقدر خوب ناله می کردی که تا آخرش رو شنیدم بعد هم رفتم جلق زدم حالا هم که به کونت نگاه می کنم می بینم ارزش داره بکنمت نمی شد انکار کرد برگشتم تو پارک و رفتم جای خلوت اومد کنارم نشست اشک تو چشام جمع شده بود با این سنت گریه می کنی به خدا کسی نمی دونه باور کن دیشب هم داشتم وب می دادم کسی نبود خودت خری دستش رو از پشت نیمکت گذاشت رو کمرم و کم کم بردش پایین تر به خدا کسی نبود قسم نخور کونی راست می گم حتی اگه راست بگی بازم این کاره ای من واردم کون دختر کردم چند بار زنم طلاق گرفته ولی اون رو از عقب نزدم من می دونم چکار کنم ولی تو خودت هم این کاره ای این کون بیخودی این شکلی نشده بعد هم دستش رو برد پایین تر دستش رسیده بودم به اول چاک کونم دور و بر رو نگاه می کردم که کسی نبینه این همه مدت خودم رو تو شهر نگه داشته بودم اما بالاخره لو رفتم تو رو خدا بین خودمون بمونه من که دهن لق نیستم کسی رو هم نمیشناسم که گی باشه تازه خودم هم خوشم نمیاد اما لعنتی دیشب ناله هات دیوونه م کرد الان هم کونت یه دست می دی و خلاص نه نه نمیشه نمی خوام باور کن یک ساله کون ندادم دیگه حضوری نیستم غلط کردی اصلا چه بهتر کونی که یک سال کیره نخورده تنشنه است من از 18 ساله گی کون دادم ولی کم دادم به 26 ساله هم اون موقع دادم اما این حد اقل 45 رو داشت که بعد فهمیدم 47 سالشه و اسمش رامینه ببین کونی منم یه مدته سکس نداشتم یعنی هستا ولی خب تو محل همه چار چشمی مواظب یه مرد که زنش رو طلاق داده هستن نتونستم درست و حسابی می دونی نهایتا برام تو ماشین ساک زدن تو که می گی گی نیست چکار من داری تاکسی هم داری خانم گیرت میاد دستش رو از زیر شلوار شورتم کرده بود تو و داشت کونم رو می مالوند تخمه سگ بدون مو هم هستی که گفتم که گی نیستم اما لبات خوبه شنیدم بهت می گفت زنونه پوشی آرایش هم می کنی کونی نه چی می گی حاشا نکن این لب باید رژ بیاد روش و کیر من بره تو دهنت چند نفر داشتن میومدن مجبور شد دستش رو از شلوارم در بیاره کیرش تقریبا شق شده بود من هم راستش تحریک شده بودم خب کجا داشتی می رفتی این احمدی چه کارته خونه خودتون کجاست نه هیچی نپرس لطفا لطفا دنبالم نیا باشه نشد دیگه من شق کردم می بینی که تا نکنمت بیخیال نمیشم این همه خانم ریخته تو باز ببین کونیِ جنده اونا رو می کنم اما تو رو هم می کنم اَه لعنت فحش بدی دو بار می کنمت کونی اصلا می خوام ببینم کون پسر چه مزه ایه بعد هم یه اوممممم بلند گفت دوباره دورمون خلوت شد من کم مو هستم لمبه هام که مو نداره رونام هم خیلی کم مو هست و گاهی هم شیوشون می کنم سرش رو آورد نزدیک گوشم کونی من میشی امشب جوووون بعد هم گردنم رو بوسید خواستم بلند شم که دستم رو گرفت و محکم نشوندم رو صندلی آخ یواش دردت اومد کونی ای وای به کون بزرگ و تپلت فشار اومد ببخشید بعد هم خندید خب ساعت چند بیام کجا داری اعصابم رو خورد می کنی کونی چند بیام در خونه اگه در رو باز نکنی هوار می کشم آبروت رو می برم اگه باور نکنن شک که می کنن نمی دونستم چکار کنم از یه طرف آبروم بود و این که تو شهر کسی نمی دونست و تو شرکتی بودم که اعتباری داشتم برای خودم از یه طرف لو رفتن قضیه پیش رامین بود و از یه طرف هم حشری شدن خودم بود کیرش از زیر شلوار هم داشت کونم رو صدا می کرد ساعت چند کونی نمی دونم بدون ساعت 9 خوبه 9 زوده یازده بیا جوووون کونیِ من باشه فقط ساک حالا من بیام ببینیم چی میشه تمیزش می کنم برات که خوب ساک بزنی کونی اون خارجیه هم هست گروهی دوست دارم نوبتی می کنیم اگر هم باز باشی دوتایی باهم میگم کسی نیست چکارته شب میای میبینی کسی نبوده ازش جدا شدم البته بعد از این که یکی زد در لمبه هام و دست کشید رو کیرش شانس آوردم ساعت حدود 9 30 صبح اون قسمت پارک خلوت بود تا شب داشتم با خودم کلنجار می رفتم نمی دونستم چکار کنم درمونده شده بودم اما حشری هم بودم خیلی زیاد چاره ای هم نداشتم اگه در رو براش باز نمی کردم این خودش که آبرو نداشت هوار می کشید و ملت هم خب شک می کردن و پیش خودشون حتما می گفتن این که بیخودی به کسی همچین حرفی نمی زنه و خلاصه شب رفتم خونه فامیل ساعت حدود 9 بود دیدم ایستاده دم درشون اومد سمت من و گفت سلام آقا و خندید یک نفر در خونه سمت راست کوچه ایستاده بود رامین صداش رو آورد پایین خودت رو حسابی تمیز کن لباس زنونه بپوش و آرایش هم بکن اوففففففف رفتم تو شانس آوردم که تو کوچه فقط چهارتا خونه بود خونه رامین اونی که ایستاده بود در خونه ش و یکی دیگه که سر کوچه بود و خونه فامیل ما که میشد دیوار ته کوچه روبرو وگرنه معلوم نبود باید به چند نفر کون می دادم تا ساعت حدود 10 راه می رفتم و کلافه بودم لحظه به لحظه هم حشری تر می شدم چهار روز خونه دستم بود برای هر شب برنامه ریخته بودم که پای وب باشم اما حالا موقعیتی بود که بعد از یک سال دوباره تجربه حضوری داشته باشم اما تو شهر خودمون ای وای که اگه قضیه لو می رفت تو این فکرا می رفتم و بعد دوباره به یاد کیر شق شده رامین از رو شلوار می افتادم دست آخر هم به این نتیجه رسیدم که این رامین دست بردار نیست پس بهتره راحت باشم و یه حالی به کونم بدم سریع دوش گرفتم و ریشم رو از ته ته زدم و بقیه بدنم هم تازه صاف و صوف کرده بودم خودم رو خالی کردم یه شورت توری سیاه و یه بیکینی سیاه پوشیدم و جوراب بالای زانوی رنگ پا کونم افتاده بود توی بیکینی یک تیکه حشری شده بودم چند بار زدم رو کونم و گفتم امشب دوباره کیر می خوری و بدتر حشر شدم رفتم جلو آینه خودم فقط کرم پودر داشتم و رژ اما تو خونه همه وسایل آرایش بود به خودم رسیدم حسابی دختر شده بودم هنوز وقت بود رفتم پای سیستم رو خط بود انگار همیشه آن بود بهش وصل شدم و وب دادم و این بار از صورتم هم وب دادم کیرش رو درآورد و نشونم داد که با دیدن صورتم چطوری کیرش بلند شده هدفون گذاشتم که باز مثل دیشب نشه داشتم کونم رو بهش نشون میدادم که زنگ زدن بعله خودش بود قلبم تند تر شروع کرد به زدن آیفون رو برداشتم و گفتم بیا تو اومد تو در هال رو که باز کردم اول تعجب کرد انگار نشناخت بعد جنده خانم نشناختمت کونی من بیا تو تو رو خدا آروم جوووون باشه در رو بست من رفتم سمت آشپرخون اومد دنبالم و بهم چسبید چه جیگری شد کونی وای کیرمو نگا کیرش داشت منفجر میشد سریع شلوارش رو کشید پایین راست می گفت تمیز بود آخیش کیرم داشت میترکید ولی تو باید شورتم رو در بیاری جنده بیا دستم رو گرفت و کشید چسبید بهم کیرش رو روی کونم حس می کردم سرش رو آورد در گوشم و آروم گفت رامینت امشب جرت میده کونی کشوند بردم سمت مبل نشست و من رو هم نشوند رو پاش یه کم با کونت رو کیرم برقص یاد منصور و حمید افتادم که اونا هم این کار رو دوست داشتن یه کم جلو و عقب شدم اگه اونم نمی خواست دیگه من نمی تونستم مقاوت کنم و بهش ندم از رو کیرش بلند شدم جلوش نشستم از روی شورت کیرش رو کردم تو دهنم اونم سرم رو چسبوند به کیرش بعد از کنار شورتش کیرش رو کشیدم بیرون و سرش رو کردم تو دهنم کیرش تقریبا کلفت بود و شاید حدود 16 یا 17 سانت زیر کیرش رو لیس زدم خوبه واردی تخمام یادت نره چشم خوبه آفرین تخماش رو هم لیس زدم و دوباره کیرش رو کردم تو دهنم ساک زدم آه و ناله ش رفت بالا کونی از دخترا واردتری جوووون هر شب می کنمت بعد خم شد روم کیرش تو دهنم بود اونم شروع کرد با کونم بازی کردن میزد رو لمبه هام جوووووووووووووون کونم خوبه عالیه جنده بعد بلند شدم و جلوش با قر اومدن بیکینیم رو درآوردم حالا فقط شورت پام بود و جوراب اومد سمتم دست انداخت لای لمبه هام و شروع کرد به ور رفتن با کونم هیچی نمی گفت فقط نفس می زد دست بردم سمت کیرش که دستم رو پس زد کشوند بردم سمت مبل نشست و انداختم رو پاهاش و شروع کرد سیلی زدن رو لمبه هام اولش خوب بود ولی بعد ضرباتش محکم تر شد آییییی بسه رامین بشمار چی از یک یک دو سه چهار آخ کونی فقط بشمار جنده ننه های فحش ناموسی بدی گه میزنم به شبمون باشه گوساله بشمار هفت هشت دردم میاد تازه داره سرخ میشه تا 50 شمردم دیگه طاقت نیورد برم گردوند سگی نشوندم زمین و اومد بین پاهام شورتم رو کامل داد پایین تازه یادم اومد کاندوم نگرفتم کاندوم نداری گه نخور نمیشه آخه یکی زد تو سرم تف زد در سوراخم کیرش رو گذاشت و هل داد تو داد زدم جوووووووووون تو دختری یا پسر کونی جنده حشری شده بودم و دوست داشتم مثل یه جنده بدم من زن توام زن جنده نمی خوام تو کونیه منی کیرش رو تا نصفه کرده بود تو کونم کم کم تلمبه رو شروع کرددست انداخته بود شونه هام رو گرفت بود و هر از گاهی یکی میزد تو سرم داشت تحقیرم می کرد کونیه جاکش بعد کمرم رو گرفت و یه باره همه کیرش رو تا ته کرد تو کونم دستم رو محکم زدم به زمین جیغ کشیدم افتاد روم و از حالت سگی رفتیم به حالت خوابیده گردنم رو بوسید و تلمبه رو دوباره شروع کرد حدود دو دقیقه ای کرد بعد گفت پاشو وایسا جنده می خوام سرپایی بگامت چشم خوبه اطاعت کن کثافت کونی رامین بکن تو کونم محکم بکنم هاهاها حالا شدی کونی بهم بگو شیلا اسم زنونه م شیلاست جوووووون شیلا خانم شیلا جنده شیلا کونی اول جلوش ایستادم و کیرم رو دادم لای پاهام که معلوم نشه شده بودم شیلا واقعا اومد و دست کشید رو رونام و کیرش رو از جلو گذاشت لاپام اوفققققققق کثافت دارم کست رو می گام شیلا اوممممممممممممممممم بعد دستم رو دادم به دیوار و قمبل کردم و دوباره کیرش رو هل داد تو کونم خیلی کم تو این وضعیت کرد بعد دوباره نشست و گفت ساک بزن مزه کونت رو بچشی نشستم ساک زدم سرم رو فشار میداد رو کیرش انگار داشتیم فیلم سکسی بازی می کردیم اون مرتیکه خارجی هم همینطوری گاییدت دیشب یا من بهترم ها شیلا کونی بابا اون توی وب بود تازه یادم اومد که وب رو قطع نکرده بودم کیرش رو از دهنم در اوردم و نگاه به مونیتور کردم دیدم داره جلق میزنه و هی با دست اشاره می کنه این ورتر حد اقل نصف کون دادنم رو دیده بود رامین هم متوجه شد گفت نگاه کن این رو چرا ندیدیمش البته شیلا کونی من نمی اره چیز دیگه ای ببینم بذار رو بلند گو ببینیم چی میگه حال میده جلو یه نفر دیگه بکنمت حیف که دیر فهمیدیم هدفون رو در آوردم و صدای شنیده شد چشم رامین حسابی بکنم می خوام آب بیاد شیلات رو بگا کون شیلا رو بگا رامین پاهام رو داد بالا و کیرش رو کرد تو کونم وارد بود معلوم بود هر شب زنش رو تو همه پوزیشنا از کس می کرده با یه دستش یکی از پاهام رو گرفته بود و با اون دستش با کیرم ور رفت شق شده بود کیرم چه کیر کوچیکی داری کونی جوووووون چه سوارخی اوففففففففف صدای بلندتر شد و آبش اومد و ارتباطش رو قطع کرد بعد رامین گفت زودی پاشو کونی پاشو می خوام بکنم تو دهنت رامین نه آبت رو نمی خورم تو رو خدا این رو کوتاه بیا هر چند باری که می خوای بگام ولی پاشو کونی ساک بزن وقتی اومد میریزم رو صوتت شیلا جنده کیرش رو دوباره کردم تو دهنم شاید سی ثانیه که ساک زدم کیرش رو کشید بیرون نگام کرد خوشگل شدی حرومی تازه دارم با صورتت حال می کنم شیلا هم اسم خوبیه بهت میاد کونی می گفت و جلق می زد خوب آرایش کردی جنده رژت خوشرنگه خانمی مرسی جون عشوه هم میاد کونی آههههههه چشمات رو ببند کونی ببند آبش رو با فشار ریخت تو صورتم چهار بار پاشید بعد چشمم رو باز کردم کیرش رو کشید به صورتم و رو لبم فشارش داد باز کن دهنت رو جنده ی کثافت اومممممم مجبور شدم یه کم آبی که به کیرش مونده بود رو تو دهنم نگه دارم و اینقدر کیرش رو تو دهنم نگه داشت که مجبور شدم بخورمشون بعد رامین ولو شد رو صندلی و ازم خواست جلو خودش جلق بزنم تا آبم بیادنشستم و جلق زدم دو دقیقه ای طول کشید که آبم اومد خودم رو دادم عقب آبم ریخت رو سینه هام وایییییی شیلا کونی من هر شب می کنمت دیگه از دستم خلاصی نداری باشه رامین من کیرت همیشه تو کونم باشه جووووووووووووووون عوضیه جنده بعد تو حموم فهمیدم یه بکن دائمی پیدا کردم وگرنه آبروم رو میبره البته دو ماه بعدش از اون شهر رفتیم اما مجبور شدم سه بار دیگه بهش بدم که البته هم کیر خوبی داشت و هم خوب می کرد و هم مرام داشت به کسی نگفت نوشته

Date: April 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.